Rechten en plichten

Om gelijkwaardige partner van school te kunnen zijn moeten ouders op de hoogte zijn van hun rechten en plichten, OCO zet deze informatie op een rijtje zodat ouders conflicten kunnen deëscaleren. Amsterdamse ouders kunnen bij problemen met school bellen met de gratis helpdesk van OCO.

Tot welke leeftijd ben je leerplichtig?

Wat betekent kwalificatieplicht?

Wat betekent doubleren of zittenblijven voor uw kind?

Ik ben geschorst van school, help!

De regels voor zittenblijven in het voortgezet onderwijs

Onderwijswetten

Aansprakelijkheid school

Vrijwillige ouderbijdrage, hoe zit dat ook alweer?

Wat zijn de gevolgen van ongeoorloofd verzuim?

Wat is leerplicht?

Hebben ouders recht op een kopie van het leerlingdossier van hun kind?

Hoe lang mag een leerling doen over het voortgezet onderwijs?

Ik heb een klacht over school (VO), wat kan ik doen?

Oneens met een besluit over toelating, schorsing of verwijdering? Ga in bezwaar!

Samenvatting leerplichtwet

Wat zijn bij schoolverzuim de verschillen tussen absoluut, relatief, luxe- en signaalverzuim?

Mag ik een geluidsopname maken van een gesprek op school?

Wat is het recht op onderwijs?

Schorsing

Leerachterstand

Onderwijsinspectie

Aanmelding van nieuwkomers op school

Leerling mag niet tussentijds doorstromen naar hoger niveau

Mag een school achter de rug van ouder(s) om een zorgmelding doen?

Onderwijsrecht in het kort

Volledige vrijstelling leerplicht

Verwijdering van de basisschool

Schade door studievertraging

Verwijdering leerling voortgezet onderwijs

Kleding op school

Sociale veiligheid op school

Informatieplicht leerlinggegevens

Hoe zit het met de informatieplicht aan gescheiden ouders?

Klacht over basisschool

Kan ik vrijstelling van schoolbezoek krijgen of verlof aanvragen?

De Amsterdamse noodprocedure voor het basisonderwijs

Recht op inzage volledige leerlingdossier

Onderwijskwaliteit

Wat staat er in het leerlingenstatuut?

Is een school verplicht een vertrouwenspersoon te hebben?

De toetsing en beoordeling van leerlingen

Onderwijs voor nieuwkomers in Amsterdam

Mogen scholieren staken?

Leerplichtambtenaar

Informatierecht

Onderwijstijd

Landelijke klachtencommissies in het onderwijs

Recht op correctie of toevoeging onderwijskundig rapport

Seksuele intimidatie

Bekostigingssanctie

Rechtenenplichten