Rechten en plichten

Om gelijkwaardige partner van school te kunnen zijn moeten ouders op de hoogte zijn van hun rechten en plichten, OCO zet deze informatie op een rijtje zodat ouders conflicten kunnen deëscaleren. Amsterdamse ouders kunnen bij problemen met school bellen met de gratis helpdesk van OCO.

Tot welke leeftijd ben je leerplichtig?

Wat betekent kwalificatieplicht?

Wat betekent doubleren of zittenblijven voor uw kind?

Ik ben geschorst van school, help!

Onderwijswetten

De regels voor zittenblijven in het voortgezet onderwijs

Aansprakelijkheid school

Vrijwillige ouderbijdrage, hoe zit dat ook alweer?

Wat zijn de gevolgen van ongeoorloofd verzuim?

Wat is leerplicht?

Hebben ouders recht op een kopie van het leerlingdossier van hun kind?

Hoe lang mag een leerling doen over het voortgezet onderwijs?

Samenvatting leerplichtwet

Oneens met een besluit over toelating, schorsing of verwijdering? Ga in bezwaar!

Ik heb een klacht over school (VO), wat kan ik doen?

Mag ik een geluidsopname maken van een gesprek op school?

Wat zijn bij schoolverzuim de verschillen tussen absoluut, relatief, luxe- en signaalverzuim?

Wat is het recht op onderwijs?

Schorsing

Leerachterstand

Leerling mag niet tussentijds doorstromen naar hoger niveau

Aanmelding van nieuwkomers op school

Onderwijsinspectie

Mag een school achter de rug van ouder(s) om een zorgmelding doen?

Onderwijsrecht in het kort

Volledige vrijstelling leerplicht

Verwijdering van de basisschool

Verwijdering leerling voortgezet onderwijs

Schade door studievertraging

Kleding op school

Sociale veiligheid op school

Hoe zit het met de informatieplicht aan gescheiden ouders?

Informatieplicht leerlinggegevens

De Amsterdamse noodprocedure voor het basisonderwijs

Kan ik vrijstelling van schoolbezoek krijgen of verlof aanvragen?

Klacht over basisschool

Recht op inzage volledige leerlingdossier

Onderwijskwaliteit

Is een school verplicht een vertrouwenspersoon te hebben?

Wat staat er in het leerlingenstatuut?

De toetsing en beoordeling van leerlingen

Mogen scholieren staken?

Onderwijs voor nieuwkomers in Amsterdam

Informatierecht

Recht op correctie of toevoeging onderwijskundig rapport

Onderwijstijd

Landelijke klachtencommissies in het onderwijs

Seksuele intimidatie

Bekostigingssanctie

Leerplichtambtenaar

Rechtenenplichten