Rechten en plichten

Om gelijkwaardige partner van school te kunnen zijn moeten ouders op de hoogte zijn van hun rechten en plichten, OCO zet deze informatie op een rijtje zodat ouders conflicten kunnen deëscaleren. Amsterdamse ouders kunnen bij problemen met school bellen met de gratis helpdesk van OCO.

Tot welke leeftijd ben je leerplichtig?

Wat betekent kwalificatieplicht?

Wat betekent doubleren of zittenblijven voor uw kind?

Ik ben geschorst van school, help!

De regels voor zittenblijven in het voortgezet onderwijs

Onderwijswetten

Vrijwillige ouderbijdrage, hoe zit dat ook alweer?

Wat zijn de gevolgen van ongeoorloofd verzuim?

Aansprakelijkheid school

Hoe lang mag een leerling doen over het voortgezet onderwijs?

Wat is leerplicht?

Hebben ouders recht op een kopie van het leerlingdossier van hun kind?

Samenvatting leerplichtwet

Wat zijn bij schoolverzuim de verschillen tussen absoluut, relatief, luxe- en signaalverzuim?

Ik heb een klacht over school (VO), wat kan ik doen?

Oneens met een besluit over toelating, schorsing of verwijdering? Ga in bezwaar!

Wat is het recht op onderwijs?

Mag ik een geluidsopname maken van een gesprek op school?

Leerplichtambtenaar

Schorsing

Onderwijsinspectie

Leerachterstand

Aanmelding van nieuwkomers op school

Mag een school achter de rug van ouder(s) om een zorgmelding doen?

Onderwijsrecht in het kort

Leerling mag niet tussentijds doorstromen naar hoger niveau

Kan ik vrijstelling van schoolbezoek krijgen of verlof aanvragen?

Volledige vrijstelling leerplicht

Schade door studievertraging

Verwijdering leerling voortgezet onderwijs

Wat staat er in het leerlingenstatuut?

Verwijdering van de basisschool

Informatieplicht leerlinggegevens

Sociale veiligheid op school

Kleding op school

Klacht over basisschool

Onderwijs voor nieuwkomers in Amsterdam

Is een school verplicht een vertrouwenspersoon te hebben?

Recht op inzage volledige leerlingdossier

Hoe zit het met de informatieplicht aan gescheiden ouders?

Onderwijskwaliteit

De toetsing en beoordeling van leerlingen

Mogen scholieren staken?

De Amsterdamse noodprocedure voor het basisonderwijs

Mag school beeldmateriaal van leerlingen op de website of Facebookpagina van school plaatsen?

Onderwijstijd

Informatierecht

Landelijke klachtencommissies in het onderwijs

Recht op correctie of toevoeging onderwijskundig rapport

Seksuele intimidatie