Rechten en plichten

Om gelijkwaardige partner van school te kunnen zijn moeten ouders op de hoogte zijn van hun rechten en plichten, OCO zet deze informatie op een rijtje zodat ouders conflicten kunnen deëscaleren. Amsterdamse ouders kunnen bij problemen met school bellen met de gratis helpdesk van OCO.

Tot welke leeftijd ben je leerplichtig?

Wat betekent kwalificatieplicht?

Wat betekent doubleren of zittenblijven voor uw kind?

Ik ben geschorst van school, help!

De regels voor zittenblijven in het voortgezet onderwijs

Onderwijswetten

Vrijwillige ouderbijdrage, hoe zit dat ook alweer?

Aansprakelijkheid school

Wat zijn de gevolgen van ongeoorloofd verzuim?

Wat is leerplicht?

Hebben ouders recht op een kopie van het leerlingdossier van hun kind?

Hoe lang mag een leerling doen over het voortgezet onderwijs?

Samenvatting leerplichtwet

Ik heb een klacht over school (VO), wat kan ik doen?

Oneens met een besluit over toelating, schorsing of verwijdering? Ga in bezwaar!

Wat zijn bij schoolverzuim de verschillen tussen absoluut, relatief, luxe- en signaalverzuim?

Wat is het recht op onderwijs?

Mag ik een geluidsopname maken van een gesprek op school?

Schorsing

Onderwijsinspectie

Leerachterstand

Aanmelding van nieuwkomers op school

Mag een school achter de rug van ouder(s) om een zorgmelding doen?

Leerling mag niet tussentijds doorstromen naar hoger niveau

Onderwijsrecht in het kort

Volledige vrijstelling leerplicht

Verwijdering van de basisschool

Schade door studievertraging

Verwijdering leerling voortgezet onderwijs

Kleding op school

Leerplichtambtenaar

Informatieplicht leerlinggegevens

Sociale veiligheid op school

Kan ik vrijstelling van schoolbezoek krijgen of verlof aanvragen?

Klacht over basisschool

Hoe zit het met de informatieplicht aan gescheiden ouders?

Wat staat er in het leerlingenstatuut?

Recht op inzage volledige leerlingdossier

De Amsterdamse noodprocedure voor het basisonderwijs

Onderwijskwaliteit

Is een school verplicht een vertrouwenspersoon te hebben?

Onderwijs voor nieuwkomers in Amsterdam

De toetsing en beoordeling van leerlingen

Mogen scholieren staken?

Onderwijstijd

Informatierecht

Landelijke klachtencommissies in het onderwijs

Recht op correctie of toevoeging onderwijskundig rapport

Seksuele intimidatie

Bekostigingssanctie