Rechten en plichten

Om gelijkwaardige partner van school te kunnen zijn moeten ouders op de hoogte zijn van hun rechten en plichten, OCO zet deze informatie op een rijtje zodat ouders conflicten kunnen deëscaleren. Amsterdamse ouders kunnen bij problemen met school bellen met de gratis helpdesk van OCO.

Tot welke leeftijd ben je leerplichtig?

Wat betekent kwalificatieplicht?

Wat betekent doubleren of zittenblijven voor uw kind?

Ik ben geschorst van school, help!

Onderwijswetten

De regels voor zittenblijven in het voortgezet onderwijs

Vrijwillige ouderbijdrage, hoe zit dat ook alweer?

Aansprakelijkheid school

Wat zijn de gevolgen van ongeoorloofd verzuim?

Wat is leerplicht?

Hoe lang mag een leerling doen over het voortgezet onderwijs?

Hebben ouders recht op een kopie van het leerlingdossier van hun kind?

Wat zijn bij schoolverzuim de verschillen tussen absoluut, relatief, luxe- en signaalverzuim?

Samenvatting leerplichtwet

Ik heb een klacht over school (VO), wat kan ik doen?

Oneens met een besluit over toelating, schorsing of verwijdering? Ga in bezwaar!

Wat is het recht op onderwijs?

Mag ik een geluidsopname maken van een gesprek op school?

Schorsing

Onderwijsinspectie

Leerachterstand

Aanmelding van nieuwkomers op school

Mag een school achter de rug van ouder(s) om een zorgmelding doen?

Leerling mag niet tussentijds doorstromen naar hoger niveau

Onderwijsrecht in het kort

Leerplichtambtenaar

Volledige vrijstelling leerplicht

Schade door studievertraging

Verwijdering van de basisschool

Verwijdering leerling voortgezet onderwijs

Informatieplicht leerlinggegevens

Kleding op school

Sociale veiligheid op school

Kan ik vrijstelling van schoolbezoek krijgen of verlof aanvragen?

Klacht over basisschool

Wat staat er in het leerlingenstatuut?

Hoe zit het met de informatieplicht aan gescheiden ouders?

Recht op inzage volledige leerlingdossier

Onderwijs voor nieuwkomers in Amsterdam

De Amsterdamse noodprocedure voor het basisonderwijs

Is een school verplicht een vertrouwenspersoon te hebben?

Onderwijskwaliteit

De toetsing en beoordeling van leerlingen

Mogen scholieren staken?

Onderwijstijd

Informatierecht

Landelijke klachtencommissies in het onderwijs

Recht op correctie of toevoeging onderwijskundig rapport

Seksuele intimidatie

Bekostigingssanctie