Geschillen medezeggenschap

De Wet medezeggenschap op scholen (hierna: Wms) biedt de mogelijkheid om een geschillenprocedure te starten. De aangewezen commissie voor het behandelen van medezeggenschapsgeschillen is de Landelijke Commissie voor Geschillen Wms.

Geschillen medezeggenschap

Er is één landelijke geschillencommissie ingesteld voor medezeggenschapsgeschillen (art. 30 en 31 WMS). De Landelijke Commissie voor Geschillen Wms. De commissie is ontvankelijk voor de volgende geschillen (art. 30 Wms):

• Geschil instemmingsbevoegdheid (art. 32 Wms)
• Geschil inhoud medezeggenschapsreglement en medezeggenschapsstatuut (art. 33 Wms)
• Geschil adviesbevoegdheid (art. 34 Wms)
• Geschil interpretatie (art. 35 Wms)

In beroep tegen de uitspraak

Wanneer de geschillencommissie een uitspraak heeft gedaan waarbij de commissie de wet niet goed heeft toegepast, dan kan de MR in beroep gaan (art. 36 Wms). Dat kan niet als de MR het niet eens is met de inhoud van de uitspraak. Het beroep moet ingediend worden bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam (art. 36 lid 2 Wms). Tegen de uitspraak van de ondernemingskamer kan geen beroep worden
 ingesteld.

Naleving vorderen door MR en GMR

De MR en de GMR kunnen bij de ondernemingskamer Amsterdam ook naleving vorderen door het schoolbestuur van de Wms, bijvoorbeeld als het schoolbestuur voortdurend weigert overleg te voeren of informatie te verstrekken. Als sluitstuk op het afdwingen van de naleving van de Wms kan de minister in bijzondere gevallen een bekostigingssanctie instellen tegen een schoolbestuur dat de Wms niet naleeft (art. 38 Wms).

Meer informatie

Een samenvatting van de Wms is hier te vinden: www.onderwijsconsument.nl/medezeggenschap-op-school. Meer informatie over geschillen medezeggenschap en de Landelijke Commissie voor Geschillen Wms is hier te vinden: www.onderwijsgeschillen.nl/medezeggenschap/lcgwms.