Informatie over gratis schoolboeken

Het kabinet verlaagt de schoolkosten voor uw kind(eren). Voor het schooljaar 2008-2009 krijgt u als ouder of verzorger geld voor schoolboeken: 316 euro. U krijgt dat bedrag per schoolgaand kind in het voortgezet onderwijs, als dat kind op 1 oktober 2008 jonger dan 18 is.
Voor één kind ontvangt u dus 316 euro, voor twee kinderen 632 euro, enzovoort.

Vanaf het schooljaar 2009-2010 regelt de school alles. U krijgt dan geen geld meer, omdat de school de boeken gratis aan uw kinderen geeft.

Wat valt er onder ‘gratis schoolboeken’?
De volgende lesmaterialen worden onder andere gratis vanaf schooljaar 2009-2010:

 • leerboeken;
 • werkboeken;
 • projectboeken en tabellenboeken;
 • examentrainingen en examenbundels;
 • eigen leermateriaal van de school;
 • de licentiekosten van digitaal lesmateriaal;
 • cd’s en dvd’s met lesmateriaal.

Lesmaterialen en ondersteunende materialen die meer kinderen binnen een gezin kunnen gebruiken of die niet specifiek voor één leerjaar bedoeld zijn, worden niet gratis. Denk hierbij aan een atlas, een woordenboek of een rekenmachine.

Wat verandert er voor u komend schooljaar?
Voor het schooljaar 2008-2009 koopt of huurt u zelf nog de schoolboeken. Nieuw is dat u daarvoor in december 2008 een bijdrage van 316 euro per kind terugkrijgt. Dat is het gemiddelde bedrag dat een scholier in het voortgezet onderwijs betaalt voor schoolboeken.
Het kan dus zijn dat u meer dan 316 euro moet betalen om alle schoolboeken te kopen of te
huren. Of juist minder, waardoor u geld overhoudt.

Wanneer heeft u als ouder recht op 316 euro?
U heeft als ouder/verzorger recht op de bijdrage van 316 euro per kind:

 • als uw kind op een school in het voortgezet onderwijs zit;
 • én als uw kind op 1 oktober nog geen 18 jaar is.

Onder het voortgezet onderwijs vallen bijvoorbeeld: vmbo, mavo, havo en vwo. Maar ook scholen voor praktijkonderwijs en het zogeheten ‘groen voortgezet onderwijs’ behoren hiertoe. Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en particulier onderwijs vallen er niet onder.

Wanneer krijgt uw zoon of dochter zélf de 316 euro?
Uw zoon of dochter ontvangt zelf de bijdrage van 316 euro:

 • als hij/zij op een school in het voortgezet onderwijs zit;
 • én als hij/zij op 1 oktober 2008 18 jaar of ouder is.

U hoeft niets te doen
U ontvangt automatisch het bedrag van 316 euro in december 2008. Als uw kind op 1 oktober 2008 nog geen 18 jaar is, betaalt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) dat bedrag aan u. Als uw kind op 1 oktober 18 jaar of ouder is, betaalt de Informatie Beheer Groep (IB-Groep) het bedrag van 316 euro rechtstreeks aan uw kind.

U ontvangt het bedrag op de rekening waarop u ook de kinderbijslag ontvangt. Uw zoon of dochter ontvangt het bedrag op de rekening waarop hij/zij ook een ‘tegemoetkoming scholieren’ van de IB-Groep krijgt.

Krijgt u al een bijdrage voor schoolkosten?
Ouders die in 2006 een inkomen hadden van ongeveer 33.000 euro of lager, kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage via de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS). Die bijdrage kent u misschien beter als de ‘tegemoetkoming ouders’.

Als u in het schooljaar 2008-2009 de tegemoetkoming ouders ontvangt, krijgt u in juli/augustus 2008 in één keer de tegemoetkoming uitgekeerd. Die tegemoetkoming ouders is lager dan voorgaande jaren, omdat u in december 2008 nog het bedrag van 316 euro voor schoolboeken ontvangt. Dit bedrag betaalt de Sociale Verzekeringsbank aan u.

Wilt u meer weten over de tegemoetkoming ouders óf wilt u hiervoor een aanvraag indienen? Kijk dan op www.ib-groep.nl

Wat kunt u het schooljaar 2009-2010 verwachten?
In het schooljaar 2009-2010 hoeft u geen schoolboeken meer te huren of te kopen. De school zorgt voor gratis schoolboeken. De hoogte van de tegemoetkoming ouders (via de WTOS) wordt verlaagd met de prijs van een gemiddeld schoolboekenpakket.

Meer informatie
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij:

 • Postbus 51: via telefoonnummer 0800-8051 of via [url=http://www.postbus51.nl]www.postbus51.nl[/url], onder het thema ‘Onderwijs en Cultuur’. Voor al uw vragen over het onderwerp ‘gratis schoolboeken’.
 • IB-Groep: via www.ib-groep.nl, voor al uw vragen over de ‘tegemoetkoming ouders’(WTOS).
 • OCW: via [url=http://www.gratisschoolboeken.nl]www.gratisschoolboeken.nl[/url], voor meer (achtergrond)informatie over het onderwerp gratis schoolboeken.