Printervriendelijke versie van dit artikel Colofon
Deze website is een uitgave van OCO (Onderwijs Consumenten Organisatie)

OCO-team
Han van Gelder
Menno van de Koppel
Babette Rijsenbrij
Cornelise Smids-Pastor
Tamar van Gelder
Wilfred Pover (website)
Amnon Loeza (website)

Fotografie
Studio André Ruigrok

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan OCO of haar toeleveranciers. Artikelen van deze internetsite mogen worden verveelvoudigd of openbaargemaakt onder duidelijke vermelding van de bron en afschrift aan OCO op info@onderwijsconsument.nl.

Op alle foto's op www.onderwijsconsument.nl zit copyright. Bij het nemen van de foto's door Studio André Ruigrok is toestemming verleend door de ouders/voogd. Indien u bezwaar maakt tegen de publicatie van een foto, laat dat ons dan weten, dan wordt de foto zo spoedig mogelijk verwijderd.

Geen enkele foto mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, d.m.v. druk, fotokopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van OCO.

OCO
Onderwijs Consumenten Organisatie
Postbus 15087
1001 MB Amsterdam
Telefoon (020) - 330 63 20
geplaatst 06-12-2006 | bron OCO — Onderwijs Consumenten Organisatie | reactie [1]
tags
Reacties
geplaatst 18-11-2007 om 21:28 | door Pierre Diederen
Hallo OCO,

Als vaders van kinderen in het voortgezet onderwijs hebben wij ons in het verleden hard proberen te maken voor veoldoende onderwijs van een acceptabel niveau aan onze kinderen.
Wij juichen de totstandkoming van OCO toe, wij vinden dat de belangen van de onderwijsbestuurders uitstekend worden behartigd door de organisaties van de besturen en dat de belangen van de leraren worden behartigd door de vakbonden. Wij misten tot op de dag van vandaag een organisatie die opkomt voor de belangen van de onderwijsconsumenten.

Hieronder een brief die wij onlangs schreven over de problematiek van de 1040 uren onderwijstijd in de onderbouw van het VO.

Actievoerende leerling spekt kas van onderwijsbestuurders
Uit de onderwijsmeter die op 23 oktober 2007 naar de vaste kamer commissie voor Onderwijs werd gestuurd bleek dat ouders van leerlingen in het voortgezet onderwijs zich grote zorgen maken over de lesuitval. Het is jammer dat dat bericht de kolommen van de krant niet haalde, maar de afgelopen week voerden leerlingen uit het voortgezet onderwijs onder regie van de schoolbesturen actie om de norm voor onderwijstijd te versoepelen en in alle kranten werd geschreven over de lobbyende jong volwassenen die blijk gaven van grote vaardigheid naast opvallende oppervlakkigheid bij het beargumenteren van hun standpunt ten aanzien van de 1040 uur onderwijstijd in het voortgezet onderwijs. De gemiddelde krantenlezer zal gedacht hebben dat die scholieren geen blijk gaven van een gebrek aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs en het lijkt erop dat schoolbesturen die belang hebben bij een versoepeling van de norm voor onderwijstijd een troef in handen hebben met de assertieve jongelui die graag bereid zijn uit de schoolbank te komen om een middagje te protesteren. De dynamiek rond die acties verhindert echter velen goed te luisteren naar de flinterdunne argumenten van de scholieren die meer vrije tijd willen en daarbij plechtig verklaren dat het hen is te doen om kwalitatief goed onderwijs. Van de ouders werd de afgelopen week niets gehoord en het lijkt er daarom op dat in het spanningsveld rond de onderwijstijd naast de politiek slechts drie actoren een rol spelen: De leraren , de schoolbesturen en een beperkt aantal kansrijke leerlingen uit de bovenbouw van het VWO.
Maar als vader van drie schoolgaande kinderen irriteer ik me al jaren aan de bedenkelijke houding van schoolleiders jegens de regels voor onderwijstijd. Dat ik niet de enige ben bleek tijdens de introductieavond voor ouders aan het begin van dit jaar toen bijna opstand uitbrak bij het bespreken van de lesuitval. Zo zou dit schooljaar volgens de schoolgids moeten beginnen op maandag 20 augustus, maar in werkelijkheid begonnen de lessen pas op woensdag 22 augustus en voordat het schooljaar drie weken oud was, werden de leerlingen een dag naar huis gestuurd omdat het voltallige lerarenkorps een cursus moest volgen. De leraar Natuurkunde en de leraar Nederlands zijn inmiddels drie weken afwezig geweest en voor vervanging van die lessen werd niets geregeld. Ondertussen wordt door de lobbyende bovenbouw leerlingen, de bezorgde schoolleiders en de tobbende leraren gemeld dat de werkdruk voor het onderwijsgevend personeel onacceptabel hoog is en dat daardoor de kwaliteit van het onderwijs in gevaar komt. Zij hebben het dan over een beroepsgroep die per jaar ruim 12 weken vakantie heeft, die daarnaast gedurende 4 weken per jaar bijkomende werkzaamheden verricht anders dan lesgeven en die per werkweek 4 uren betaald krijgt om zich in eigen tijd bij te scholen. Het schooljaar is gecomprimeerd tot 36 weken en dat leidt natuurlijk tot onacceptabele werkdruk. voor leraren en te lange schooldagen voor leerlingen. Decomprimeren moet dan ook het devies zijn. Zodra de taken van leraren evenwichtig over het jaar verdeeld worden, zal de werkdruk van leraren verminderen. Leraren lijken nu op wandelaars die zichzelf forceren omdat zij de 10 km nog sneller wilden lopen om extra lang op een bankje uit te puffen en te klagen over het wandeltempo.
Het is te hopen dat de staatssecretaris de norm voor onderwijstijd niet versoepelt. Het langdurige verblijf in een schoolse omgeving is belangrijk voor kinderen van een jaar of 13 en dat geldt zeker voor kinderen uit zwakke sociale milieus. Natuurlijk is het zo dat de besturen daarentegen groot belang hebben bij versoepeling van de norm. EIk uurtje les dat niet gegeven hoeft te worden, hoeft ook niet betaald te worden. Versoepeling van de norm leidt dan al vlug tot een verschil van miljoenen euro’s dat de schoolbesturen bij hun reserves kunnen schrijven. Mijn kinderen zijn graag bereid de besturen te helpen dat resultaat te behalen.