Wat doet de medezeggenschapsraad op school?

In dit artikel wordt dieper ingegaan op de bevoegdheden, taken en rechten van de medezeggenschapsraad op school.

Medezeggenschap, altijd verplicht

In hoofdstuk 1 van de WMS wordt de eis gesteld dat in het basis,- voortgezet- en speciaal onderwijs elke school een medezeggenschapsraad (MR) heeft en dat daarnaast elk schoolbestuur met meer dan één school een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) instelt (art. 3 en 4 Wms). De personeelsgeleding van een MR wordt gekozen uit en door personeelsleden, de oudergeleding uit en door ouders, en in het voorgezet (speciaal) onderwijs de leerlinggeleding uit en door leerlingen. Leden van de GMR worden getrapt gekozen: door leden van de medezeggenschapsraden.

Taken en rechten

In hoofdstuk 2 van de WMS worden de bevoegdheden van de (G)MR opgesomd. De basis voor de medezeggenschap vormt de bevoegdheid tot het voeren van overleg met een vertegenwoordiger van het schoolbestuur (art. 6 lid 1 Wms), een bijzondere aanvulling daarop is dat op verzoek van de (G)MR overleg wordt gevoerd met het schoolbestuur zelf i.p.v. met een vertegenwoordiger (art. 6 lid 5) Een andere belangrijke bevoegdheid van de (G)MR is het initiatiefrecht (art. 6 lid 2 Wms). Tot de taken van de (G)MR behoren het bevorderen van overleg en openheid in de school (art. 7 lid 1 Wms), tegengaan van discriminatie (art. 7 lid 2 Wms) en informeren van de achterban (art. 7 lid 3 Wms). Uit hoofde van het informatierecht ontvangt de (G)MR, al dan niet gevraagd, tijdig alle informatie die deze voor de vervulling van zijn taak nodig heeft (art. 8 Wms).

Speciale rechten: instemming en advies

Hoofdstuk 3 van de WMS somt de onderwerpen op waarbij instemmings- of adviesrechten gelden van de (G)MR en de afzonderlijke geledingen. Het schoolbestuur dient bij zaken waarvoor advies vereist is voorstellen tijdig aan de (G)MR voor te leggen zodat het advies van wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming (art. 17 Wms). Soms moet de medezeggenschapsraad eerst alle ouders raadplegen, voordat de medezeggenschapsraad ergens mee mag instemmen (art. 15 lid 3 Wms).

Meer informatie

Meer informatie over de samenstelling van de medezeggenschapsraad en beleidstukken die het schoolbestuur opstelt voor de medezeggenschapsraad is hier te vinden: www.onderwijsconsument.nl/medezeggenschap-op-school.