Onderwijstijd

De school moet zich verantwoorden aan de Onderwijsinspectie wanneer zij minder lesgeven dan de vastgestelde urennorm. Zij mag dan ook niet minder les geven dan de verplichte onderwijstijd. De urennorm ligt momenteel op 1040 uur. Vanaf volgend schooljaar wordt deze norm verlaagd.

1040-urennorm
Volgens de wet zijn scholen verplicht uw kind een minimum aantal klokuren per jaar les te geven. Dit heet de 1040-urennorm. In de wet wordt gesproken over klokuren, omdat elke school zelf bepaalt hoelang een lesuur duurt. Voorwaarden voor verplichte onderwijstijd zijn dat het moet gaan om begeleid onderwijs, het moet deel uit maken van het verplichte onderwijsprogramma en het moet uitgevoerd worden onder verantwoordelijkheid van het onderwijspersoneel. Hieronder vindt u een overzicht met daarin per schooltype beschreven hoeveel uren er les moet worden gegeven.

Wat kunt u doen?
Als u merkt dat uw kind te weinig les krijgt, kunt u de school hierop aanspreken. U kunt uw zorgen uiten bij het schoolhoofd. U kunt ook samen met andere ouders naar de medezeggenschapsraad (MR) gaan en daar uw probleem bespreken. Wellicht ondervangen meerdere kinderen op de school of in de klas hinder van de schooluitval. Als u er met de school niet uitkomt, dan kunt als laatste middel een klacht indienen bij de klachtencommissie van de school.

Spreiding onderwijstijd over alle leerjaren
De afgelopen jaren was er veel te doen om de welbekende 1040-urennorm. Leerlingen demonstreerden tegen het feit dat ze vaak onnodig op school werden gehouden. Veel scholieren verzetten zich tegen zogenaamde ophokuren: uren die wel meetellen, maar waarin geen les wordt gegeven. Vanaf schooljaar 2015-2016 zijn scholen niet meer gebonden aan een verplicht aantal lesuren per jaar. Voortaan mogen de scholen de totale onderwijstijd van de opleiding naar eigen inzicht verspreiden over alle leerjaren.

Informatie: schoolgids
Beslissing: schoolbestuur
Bezwaar: klachtencommissie
Vindplaats: artikel 10 en 12 WVO (Wet op het voortgezet onderwijs)