Printervriendelijke versie van dit artikel Schoolgids/leerlingstatuut
Elke school is verplicht een schoolgids te hebben. De school is verplicht deze jaarlijks uit te brengen en aan u uit te reiken.
Informatieverstrekking over de school van uw kind is iets vanzelfsprekends maar ook heel erg belangrijk. In de schoolgids staan zaken zoals de grondslag van de school, de doelstellingen, het onderwijs en de activiteiten die plaats vinden op school. Daarnaast staat er vaak ook praktische informatie in, zoals contactgegevens, schooltijden en schoolregels.

Informatie
Scholen zijn verplicht jaarlijks een nieuwe schoolgids uit te brengen1. U hoort deze te ontvangen bij de inschrijving van uw kind en jaarlijks na vaststelling van de schoolgids2. Scholen zijn volgens de wet verplicht in ieder geval de volgende informatie in de schoolgids op te nemen3:

- Doelen van het onderwijs
- Resultaten onderwijs, in ieder geval die van het voorgaande schooljaar
- Percentage leerlingen dat doorstroomt naar een hoger leerjaar of ander soort onderwijs
- Percentage leerlingen dat de school zonder diploma verlaat
- Percentage leerlingen dat voor het eindexamen slaagt
- Zorgwijze voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (dyslexie, ADHD) en leerlingen met een rugzakje (leerlinggebonden financiering)
- Hoe de onderwijstijd wordt benut.
- Onderwijsprogramma van de eerste twee jaren
- Hoogte ouderbijdrage en de wijze waarop deze besteed worden
- Rechten en plichten van ouders, leerlingen en bevoegd gezag
- Informatie klachtenregeling
- Beleid met betrekking tot veiligheid

Als u het niet eens bent met een bepaling die u in de schoolgids leest dan kunt het best als eerst contact opnemen met de school. De school kan u dan uitleggen wat er bedoelt wordt waardoor u het wellicht beter begrijpt. Wanneer u het echter nog steeds niet eens bent met de bepaling uit de schoolgids dan kunt u dit wellicht samen met andere ouders in de OR4 of MR5 naar voren laten komen of hierover een klacht indienen.

Leerlingstatuut
De rechten en plichten van leerlingen moeten op papier staan. Iedere school moet die rechten en plichten vastleggen in een leerlingstatuut. De inhoud van het leerlingstatuut kunnen scholen zelf bepalen. Eens per twee jaar moet een nieuw statuut worden vastgesteld door het schoolbestuur6.

Hierbij gelden de volgende zaken:
- Voordat het statuut wordt vastgesteld heeft de leerling-geleding van de medezeggenschapsraad instemmingsrecht.
- Er moet minstens in staan hoe de school omgaat met geschillen en klachten.
- Voorts hoe de school zorgt voor een goede gang van zaken, bescherming van de privacy van leerlingen en goed onderwijs.
- Het leerlingstatuut moet goed beschikbaar zijn voor de leerlingen.

In een leerlingenstatuut worden onder andere toelating tot de school, huiswerk, aanwezigheid in de les, bevordering en straffen, maar ook zaken als vrijheid van meninguiting en uiterlijk en regelingen met betrekking tot de leerlingenraad, schoolkrantredactie geregeld

Informatie: schoolgids, leerlingstatuut
Beslissing: schoolbestuur
Bezwaar: klachtencommissie
Vindplaats: artikel 24 WVO

1. Art. 24c lid 2 Wvo
2. Art. 24a lid 3 Wvo
3. Art. 24a lid 1 Wvo
4. Ouderraad
5. Medezeggenschapsraad
6. Art 24g wvo
geplaatst 19-05-2009 | reacties [0]
Uw reactie
» Het regelement
Ander plaatje tonen