Printervriendelijke versie van dit artikel Niveau beoordeling
Beslissingen die worden genomen over het niveau van uw kind zijn van groot belang. Als ouder heeft u het recht op de juiste manier geļnformeerd te worden over deze zaken.
In de schoolperiode van uw kind worden er beslissingen genomen over de vorderingen van uw kind.
Dit gebeurt bijvoorbeeld aan het eind van de brugklas of wanneer uw kind niet op het juiste niveau zit.

De regels
De docenten van uw kind houden hierover besprekingen in de vorm van een lerarenvergadering. Hierin bespreken de docenten de vorderingen van uw kind en bepalen ze of hij op de goede plek zit, naar een hoger of lager niveau moet of misschien moet doubleren(zittenblijven). In het geval van een heterogene1 brugklas wordt besloten welke richting uw kind op zal gaan. Deze regels staan niet in de wet. Scholen bepalen deze regels zelf. In de schoolgids of in het leerlingstatuut vindt u de regels over het bevorderen (overgaan) van leerlingen. De school moet zich hierbij wel houden aan de maximale verblijfsduur2 van uw kind op school. Op de havo en vwo mag uw kind vijf jaar doen over de eerste drie leerjaren. Op het vmbo geldt dat uw kind vijf jaar mag doen over het hele vmbo.

Voorwardelijke bevordering
Docenten kunnen beslissen dat zij uw kind willen laten bevorderen (overgaan) onder voorwaarden.
Dit houdt in dat uw kind naar een hoger leerjaar gaat indien hij voldoet aan de voorwaarden die worden gesteld. Deze voorwaardelijke bevordering moet op het eindrapport staan vermeld. Verder moet u hier als ouder schriftelijk van op de hoogte worden gebracht. Het tijdstip waarop de docenten moeten beslissen over het bevorderen ligt tussen 1 oktober en 1 januari3. Een voorwaardelijke bevordering mag niet indien uw kind naar het hoogste leerjaar moet overgaan4.

Schoolraport
Een belangrijk middel waarmee u de vorderingen van uw kind kunt volgen, is het schoolrapport. In dit rapport kunt u lezen welke cijfers uw kind heeft behaald voor welke vakken. Er zijn scholen die het schoolrapport ook digitaal beschikbaar stellen. Via een inlogcode kan uw kind en op sommige scholen ook ouders bekijken welke cijfers er zijn behaald. Het is belangrijk hier wel te denken aan de privacy van uw kind. Niet iedereen vindt het prettig als alle cijfers voor meerdere personen zichtbaar zijn. Als
de school van uw kind niet beschikt over zo’n digitaal programma, dan kunt u naar de medezeggenschapsraad5 (MR) stappen om dit aan te kaarten.

Tussentijdse communicatie
De school is verplicht vorderingen van het kind met de ouders te bespreken6. Dit gebeurt meestal in de vorm van een gesprek. In dit gesprek vertelt een docent, (meestal is dit de mentor) hoe uw kind het doet op school en welke verwachtingen er zijn wat betreft zijn niveau.

Beslissing
Omdat de beslissingen over overgaan of zittenblijven veel gevolgen hebben, moeten ze zorgvuldig
genomen worden. Wanneer u het besluit van de school hoort, dan mag u verwachten dat er goede
argumenten genoemd worden die dit ondersteunen. De leraren oefenen hun werk uit met professionaliteit en nemen de beslissingen weloverwogen. Het is goed mogelijk dat u het niet eens bent met de beslissing. In dat geval kunt u met de mentor van uw kind in gesprek gaan. Levert dit niet veel op, dan kunt u naar de schoolleiding en verzoeken de beslissing nogmaals te beoordelen.

Geen bezwaar
Omdat het hier gaat om een inhoudelijke beslissing, is er geen bezwaar mogelijk. Als u echter vindt dat de besluitvorming niet goed verloopt, dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie7.

Informatie: schoolgids, leerlingstatuut
Beslissing: docenten
Bezwaar: x
Vindplaats: artikel 23 en 27 WVO en artikel 12 Inrichtingsbesluit W.V.O

1. Vmbo/havo of havo/vwo
2. Art. 27 lid 3 WVO
3. Art. 12 lid 1 Inrichtingsbesluit W.V.O
4. Art. 12 lid 2 Inrichtingsbesluit W.V.O
5. Zie stukje ‘Medezeggenschap’’
6. Art. 23b WVO
7. Zie artikel ‘klachten’
geplaatst 24-05-2009 | reacties [0]
Uw reactie
» Het regelement
Ander plaatje tonen