Printervriendelijke versie van dit artikel Aansprakelijkheid
Als uw kind iets overkomt dat veroorzaakt is door iemand anders, dan heeft u er recht op diegene aansprakelijk te stellen. Aan de andere kant kunnen ook u en uw kind aansprakelijk worden gesteld voor
Meestal verloopt een schooldag zoals het hoort. Het kan echter gebeuren dat er op school iets voorvalt waardoor uw kind gewond raakt of schade heeft opgelopen. In zo’n geval vraagt u zich dan af wie er verantwoordelijk is voor uw kind en wie u aansprakelijk kan stellen als er schade is.

Voorbeelden van gebeurtenissen waarvoor u de school aansprakelijk zou kunnen houden zijn:
• Een gymtoestel is verouderd waardoor uw kind hier vanaf valt.
• Een leraar heeft uw kind seksueel geïntimideerd.
• Een docent heeft de gasfles onzorgvuldig dichtgedraaid waardoor hij ontploft.

Wanneer is de school aansprakelijk?
De school zit qua structuur ingewikkeld in elkaar omdat er veel personen en partijen betrokken zijn in de school. Er is geen wet die speciaal regelt hoe de aansprakelijkheid binnen de school in elkaar zit. De aansprakelijkheid van de school wordt geregeld in het Burgerlijk Wetboek1 dat ook van toepassing is op aansprakelijkheidszaken in de dagelijkse omgang. De school is aansprakelijk voor de geleden schade indien er sprake is van2:

• Toerekenbaarheid (De tegenpartij moet schuldig of verantwoordelijk zijn, voor wat er is gebeurd).
• Schade; materieel (gebroken been, dokterskosten) of immaterieel (trauma, verdriet).
• Causaal verband tussen de daad en de schade (De daad moet ervoor hebben gezorgd dat er schade
is ontstaan bij uw kind.).
• Relativiteit (Hiermee wordt bedoeld dat alleen u en uw kind de tegenpartij aansprakelijk kunnen
stellen, niemand anders.)3

De school is verantwoordelijk voor de gedragingen van haar medewerkers. Dit heet kwalitatieve
aansprakelijkheid. Dit geldt echter alleen wanneer de medewerker in zijn functie onrechtmatig heeft gehandeld.4 Met onrechtmatig wordt bedoeld dat iemand inbreuk maakt op iemands recht, iets doet dat tegen de wet is, of juist iets nalaten wat in strijd is met de wet5. Naast de wettelijke regeling is het ook goed mogelijk dat de school eigen regels heeft met betrekking tot de aansprakelijkheid. Deze regels moet u dan kunnen vinden in de schoolgids.

Hoe stelt u de school aansprakelijk?
Als u denkt dat de school aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade die uw kind heeft geleden dan kunt u de volgende stap zetten. U stelt de school aansprakelijk door de school schriftelijk (aangetekend) aansprakelijk te stellen6. In zo’n brief vermeldt u in ieder geval uw persoonlijke gegevens en die van uw kind, wat er gebeurd is en dat u de tegenpartij aansprakelijk stelt. Als u een verzekering heeft voor dit soort gevallen, dan kunt u dit wellicht ook laten afhandelen door uw verzekeringsmaatschappij.

Aansprakelijkheid van leerlingen en hun ouders
De school is niet aansprakelijk voor de gedragingen van haar leerlingen. De aansprakelijkheid in dergelijke gevallen is op de volgende manier geregeld:

• Leerlingen onder de 14 jaar: de onrechtmatige daad wordt niet toegerekend aan de
leerling. De ouders zijn kwalitatief aansprakelijk voor de gedragingen van het kind7. Kwalitatieve aansprakelijkheid houdt in dat u aansprakelijk bent omdat u een verantwoordelijkheid draagt over uw kinderen.
• Leerlingen 14 en 15 jaar: de onrechtmatige daad kan de leerlingen worden toegerekend
Voor schade die veroorzaakt is door kinderen van 14 of 15 zijn in principe de ouders aansprakelijk, tenzij zij het foute gedrag van hun kinderen écht niet konden verhinderen8.
• Leerlingen 16 en 17 jaar zijn in eerste instantie zelf aansprakelijk. De ouders zijn alleen
aansprakelijk wanneer zij nalatig zijn geweest. Bijvoorbeeld: een ouder is op de hoogte
van het feit dat zijn kind een mes draagt, maar hier niets tegen heeft gedaan.

Het aansprakelijk stellen moet altijd schriftelijk (aangetekend) gebeuren. Ook hier kan de verzekeringsmaatschappij worden ingeschakeld.

Informatie: schoolgids
Beslissing: rechter
Bezwaar: hoger beroep
Vindplaats: boek 6 Burgerlijk Wetboek

1. Wettelijke bepalingen m.b.t. privaatrecht (burgerlijk recht)
2. Art. 6:162 BW
3. Art. 6:163 BW
4. Art. 6:170 lid 1 BW
5. Art. 6:162 lid 2 BW
6. Een voorbeeld van zo’n brief vindt u in de bijlage
7. Art. 6:164 jo 6:169 lid 1 BW
8. Art. 6:169 lid 2 BW
geplaatst 24-05-2009 | reacties [0]
sleutelwoorden
Uw reactie
» Het regelement
Ander plaatje tonen