Medezeggenschap
Ouders en, in het voortgezet onderwijs, leerlingen kunnen invloed uitoefenen op het beleid van de school via de medezeggenschapsraad (MR). De vanaf 1 januari 2007 in werking getreden Wet medezeggenschap op scholen (WMS) biedt ruimte voor overleg tussen ouders, leerlingen, onderwijspersoneel en het bevoegd gezag. Deze wet biedt mogelijkheden om de structuur van de medezeggenschap af te stemmen op de grootte en organisatievorm van de desbetreffende onderwijsinstelling. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn de verhouding tussen MR en schoolbestuur, de taakverdeling binnen afdelingen van de MR, en de relatie tussen de MR en de achterban. De WMS voorziet ook in een landelijke geschillencommissie waar MR of schoolbestuur terecht kunnen als ze er samen niet uit komen en over bekostigingssancties (strafkorting op de rijkssubsidie voor de school) wanneer het schoolbestuur structureel weigert de verplichtingen tot overleg uit de WMS na te leven.
Artikelen