Veelgestelde vragen over de centrale loting en matching

Hieronder staan de veelgestelde vragen over de centrale loting en matching. Het betreft een bewerking van de FAQ van de OSVO (organisatie VO-schoolbesturen) waarbij ook links zijn toegevoegd naar uitgebreidere informatie.

Veel gevraagd

Hoe werkt centrale loting en matching?

De leerlingen worden via de computer in het bijzijn van een notaris geplaatst op een VO-school van hun voorkeurslijst. Hiervoor wordt het algoritme DA-STB (“Deferred Acceptance, Single-Tie-Breaking”) gebruikt. Dat werkt als volgt:

  • Leerlingen maken een voorkeurslijst op basis van hun voorkeuren en melden zich vervolgens aan bij de VO-school van eerste voorkeur. Lees ook het artikel Veelgestelde vragen over opstellen voorkeurslijst en aanmelden.
  • Via het centrale loting en matching systeem krijgt elke leerling één lotnummer.
  • Alle leerlingen worden op volgorde van hun lotnummer één voor één geplaatst.
  • Als een leerling aan de beurt is om geplaatst te worden, wordt eerst gekeken naar de VO-school die bovenaan de voorkeurslijst van deze leerling staat.
  • Is die VO-school al vol, dan wordt gekeken naar de tweede voorkeur, en als die vol is naar derde voorkeur, etc.
  • Heeft de leerling een plek op een VO-school gekregen, dan gaat het centrale systeem door met het volgende lotnummer. Zo wordt elke leerling geplaatst.

Hoe werken de voorrangsregels?

Sommige leerlingen hebben recht op voorrang, bijvoorbeeld omdat ze van een basisschool met een bepaald onderwijsconcept afkomen.Voorrangsregels staan vermeld in de Keuzegids 2017 op de pagina’s van de scholen. Leerlingen die recht hebben op voorrang kunnen hier alleen gebruik van maken door de VO-school waar ze voorrang hebben op de eerste plek van hun voorkeurslijst te plaatsen. Bij het behandelen van alle aanmeldingen gaat de VO-school na of het klopt dat je voorrang hebt.

Hoe gaat centrale loting en matching om met voorrangsregels?

Elke leerling die deelneemt aan de centrale loting en matching krijgt in het bijzijn van de notaris via de computer een lotnummer toegekend. Daarna worden eerst alle leerlingen met voorrang op volgorde van lotnummer geplaatst op hun VO-school (of eventueel profielklas van een school) van eerste voorkeur, waar zij dus voorrang hebben. Wanneer blijkt dat er meer leerlingen met voorrang zijn dan waar plaats voor is op de school (evt. profielklas), dan zullen de leerlingen met het laagste lotnummer weer worden teruggeplaatst – in volgorde van lotnummer – met alle andere leerlingen zonder voorrang. Vervolgens gaat de computer vanaf lotnummer 1 de leerlingen plaatsen zo hoog mogelijk op hun voorkeurlijst. Hierin doen dan ook de leerlingen met voorrang mee die uitgeloot waren.

Een voorbeeld: School A heeft 30 beschikbare plekken in de brugklas. Er hebben zich bij deze school 50 leerlingen als eerste voorkeur gemeld en daarvan hebben er 40 voorrang om op school A geplaatst te worden. Dan krijgen alle leerlingen een lotnummer. De leerlingen met voorrang worden op volgorde van dat lotnummer geplaatst, tot de 30ste leerling die de klas vol maakt. De leerlingen met voorrang dit niet geplaatst konden worden, worden daarna in volgorde van lotnummer (met alle andere leerlingen) geplaatst op een VO-school die lager op hun voorkeurslijst staat.

Ook gevraagd

Hoe werkt het voor leerlingen met een dubbel basisschooladvies in de centrale loting en matching?

Leerlingen met een dubbeladvies, loten mee met de leerlingen die het lagere van de twee adviezen krijgt. Bijvoorbeeld: een leerling met een vmbo-t/havo advies, maakt samen met de leerlingen met een vmbo-t advies kans op een plek op een betreffende school die voor beide basisschooladviezen toegankelijk zijn. Er zijn ook scholen die ervoor kiezen om alle adviezen samen mee te laten loten voor de beschikbare plekken. Dan wordt er na de centrale loting en matching bekeken hoe de klassen worden ingedeeld.

Hoe werkt voorrang in het algoritme?

Elke leerling die deelneemt aan de centrale loting en matching krijgt in het bijzijn van de notaris in de computer een lotnummer toegekend. Vervolgens worden alle leerlingen met voorrang op volgorde van lotnummer geplaatst op hun school (eventueel profielklas van een school) van eerste voorkeur en waar zij dus voorrang hebben.

Wanneer blijkt dat er meer leerlingen met voorrang zijn dan er capaciteit is op de school (evt profielklas), dan zullen de leerlingen met het laagste lotnummer weer terug in volgorde van lotnummer worden geplaatst met alle andere leerlingen zonder voorrang.

Vervolgens gaat de computer vanaf lotnummer 1 de beschikbare plekken toekennen. Hierin doen dan ook de leerlingen mee die met voorrang uitgeloot waren.

Wat zijn de kansen op plaatsing?

De centrale loting en matching verandert niets aan het aantal plaatsen op scholen. Er is in Amsterdam voldoende plek voor alle leerlingen, maar omdat sommige scholen populair zijn moet er geloot worden. Het is ook in dit systeem onvermijdelijk dat er leerlingen teleurgesteld worden en terechtkomen op een school die laag op hun voorkeurslijst staat.

De kans op plaatsing op een VO-school die hoog op je voorkeurslijst staat is afhankelijk van je lotnummer, je basisschooladvies en de VO-scholen op de voorkeurslijst(en). Vorig jaar kwam iets meer dan 83% van de leerlingen op hun favoriete school terecht en ruim 97% op een VO-school van hun top 5. Hoeveel leerlingen er dit jaar naar hun favoriete VO-school kunnen gaan, is niet goed te voorspellen.

Per advies kan dit verschillen (bij vmbo-b komt een hoger percentage op eerste voorkeur, bij havo en vwo is het lager). Ook zal een percentage van de leerlingen buiten de top 5 vallen. Dit kan dus ook plaatsing op VO-school 6, 7, 8, 9, 10 of zelfs buiten de top 10 betekenen.

Meer over de percentages en cijfers van de centrale loting en matching lees je in de Eerste analyse matching en loting voortgezet onderwijs Amsterdam 2016.

Wat als de leerling niet geplaatst is bij de centrale loting en matching?

Vereniging OSVO probeert alle leerlingen die in de centrale loting en matching niet op een VO-school van hun voorkeurslijst geplaatst kunnen worden op 5 april 2017 vanaf 15:00 telefonisch te bereiken. Deze leerlingen kunnen in de afrondingsfase opnieuw een voorkeurslijst indienen. Op deze nieuwe voorkeurslijst (versie 05.04.2017) staan alle VO-scholen die nog plaats hebben. Lees hieronder welke stappen er dan ondernomen moeten worden:

Je ouders bekijken het overzicht van de scholen die nog plaats hebben via het ouderportaal. Als jij en je ouders nog een VO-school willen bezichtigen kunnen jullie hiervoor met de VO-school van jullie keuze een afspraak maken. Je ouders vragen een nieuw gepersonaliseerd aanmeldformulier met de lijst van VO-schoolkeuzes aan bij de basisschool. De basisschool kan dit downloaden en printen via MEPS. Deze persoonlijke voorkeurslijst is NIET noodzakelijk. Je ouders kunnen ook met de lijst van de website voschoolkeuze020.nl en jouw ELKK nummer naar de nieuwe VO-school van eerste voorkeur. Alleen de scholen die nog plaats hebben staan op de keuzelijst vermeld. Je ouders melden je op maandag 10 of dinsdag 11 april 2017 aan bij de nieuwe VO-school van eerste voorkeur van de lijst met VO-scholen. Zij nemen je BSN-nummer, je ELKK-leerlingnummer en je nieuwe voorkeurslijst mee. Je ouders zien in het ouderportaal op 13 april 2017 om 15:30 uur opnieuw de uitkomst van de centrale loting en matching.

Weinig gevraagd

Hoe werken de reservelijsten?

Elke leerling die lager dan de VO-school van eerste voorkeur is geplaatst, komt op de reservelijst. In het ouderportaal van MEPS kun je gelijk met de uitslag je positie op de reservelijst zien. De volgorde van lotnummers blijft gelijk. Als er een plaats vrijkomt, wordt degene die bovenaan de reservelijst staat benaderd om gebruik te maken van de vrijgevallen plek. De VO-school en je ouders spreken dan af hoe lang jullie er over mogen nadenken of je gebruik wilt maken van de beschikbare plek. De verwachting is dat er heel weinig gebruik zal worden gemaakt van de reservelijsten. Veel leerlingen zijn op de VO-school van eerste voorkeur geplaatst en zullen hun plek niet zomaar opgeven. De reservelijsten zijn geldig tot 31 juli 2017.

De VO-scholen houden de aan- en afmeldingen van leerlingen bij in MEPS. De reservelijsten zullen dus ook periodiek wijzigen als er leerlingen verschuiven van de ene naar de andere school.

Kan een leerling naar een VO-school waar niet wordt geloot?

Er zijn veel scholen waar plek is voor alle leerlingen die daar graag naar toe willen en niet geloot wordt. Elke leerling die meedoet aan de centrale loting en matching krijgt een lotnummer. Op de VO-scholen waar in voorgaande jaren niet is geloot, zal hoogstwaarschijnlijk plek voor een leerling zijn ongeacht het lotnummer. Via Mijn Voorkeurslijst op deze website kun je zien of er vorig jaar op een school is geloot. Dit kun je zien aan de dobbelsteentjes (bij ‘Meer hulpmiddelen’).

Wanneer is de centrale loting en matching?

De centrale loting & matching vindt plaats in april 2017. Op 5 april 2017 om 15:30 uur wordt de uitslag van de centrale loting en matching bekend gemaakt via MEPS.

Krijgen tweelingen een eigen of gezamenlijk lotnummer?

Elke leerling, tweeling of niet, krijgt een eigen lotnummer. Als tweeling ga je dus apart de centrale loting en matching door.

Worden er ook leerlingen willekeurig (‘at random’) geplaatst op scholen die niet op hun voorkeurslijst staan?

Nee. Wanneer leerlingen in de centrale loting en matching met hun lotnummer aan de beurt zijn en alle VO-scholen op de voorkeurslijst al vol zijn, wordt er contact met hen opgenomen. Deze leerlingen moeten  een nieuwe voorkeurslijst opstellen. Op deze nieuwe voorkeurslijst staan scholen die beschikbare plekken hebben. Er vindt dan een nieuwe loting en matching plaats, waarvan de plaatsing op dondag 13 april 2017 is.

Doen alle scholen mee aan de centrale loting en matching?

Nee. Scholen voor praktijkonderwijs, VSO, kopklas en tussenvoorziening doen niet mee. In de Keuzegids 2017 staat per VO-school vermeld of deze wel/niet deelnemen aan de centrale loting en matching.

Wanneer en hoe hoort een leerling op welke VO-school hij is geplaatst?

Op woensdag 5 april 2017 om 15:30 uur wordt de uitslag van de centrale loting en matching bekend gemaakt. Basisscholen en de ouders – mits in het bezit van een e-mailadres – kunnen vanaf dat moment in het matchings- en plaatsingssysteem (MEPS) zien waar een leerling is geplaatst. De VO-scholen verzenden deze dag ook een brief naar alle leerlingen die bij hen zijn geplaatst.

Is een leerling niet geplaatst vanwege een te korte voorkeurslijst, dan krijgt deze leerling op maandag 10 april en dinsdag 11 april 2017 de kans om opnieuw een voorkeurslijst in te vullen met scholen die nog plekken beschikbaar hebben. Zij horen dan uiterlijk donderdag 13 april 2017 op welke VO-school ze zijn geplaatst.

Doen de leerlingen uit de regio (andere gemeentes buiten Amsterdam) die ook naar een Amsterdamse VO-school willen, ook mee aan de centrale loting en matching?

Ja, leerlingen van buiten Amsterdam, zogenaamde buitenleerlingen, die naar een VO-school in Amsterdam willen, doen ook mee aan de centrale loting en matching. Zij melden zich ook tussen 27 februari en 10 maart 2017 bij de VO-school van eerste voorkeur.

De centrale loting en matching hangt nauw samen met ELKK. Basisscholen in sommige gemeentes rondom Amsterdam werken net als de Amsterdamse basisscholen in ELKK en dus ook in MEPS. Zij kunnen het aanmeldformulier met de voorkeurslijsten uitprinten voor hun leerlingen. De buitenleerlingen, die daar dus niet in geregistreerd staan, moeten zich op een andere manier aanmelden dan Amsterdamse leerlingen. Als je buitenleerling bent, krijg je van je basisschool geen gepersonaliseerd aanmeldformulier (een persoonlijk formulier met je naam erop). Je kunt vanaf half februari op de site voschoolkeuze020.nl een blanco aanmeldformulier downloaden, met keuzelijst van VO-scholen die passen bij jouw basisschooladvies. Dit formulier wordt ingevuld door je ouders en je basisschool zet een handtekening en een stempel. Je ouders brengen het formulier mee naar de aanmelding. Verder verloopt het precies als bij de leerlingen uit Amsterdam.

Hoe werkt plaatsing op de profielklassen binnen de centrale loting en matching?

Sommige scholen bieden afzonderlijke profielklassen. Sommige profielklassen staan op de voorkeurslijst, andere niet. De VO-scholen maken hierin zelf een beslissing en zullen de leerlingen die interesse hebben in een profielklas op hun VO-school hierover informeren. Kijk voor meer informatie in de Keuzegids 2017, daarin staan alle VO-scholen met hun eventuele profielklassen.

Lees ook het artikel Verdubbelt plaatsingskans als ik van een school zowel een reguliere klas als profielklas op mijn voorkeurslijst zet?.

Mag je je lotnummer ruilen met een andere leerling om op elkaars voorkeursscholen terecht te komen?

Nee, dit is niet mogelijk en ook niet toegestaan. Het zou ook geen zin hebben, want door het gebruikte systeem is er geen enkele kans dat je hoger op je voorkeurslijst terechtkomt door te ruilen.

Lees meer over het ruilverbod in het artikel Kort geding over matching.

Waar worden de reservelijsten gepubliceerd?

In MEPS worden de reservelijsten gepubliceerd.

Op welke manier kunnen scholen hun capaciteit opgeven voor de centrale loting en matching?

Hier is een instructie voor geschreven en gedeeld met de bestuurders van de VO-scholen van Amsterdam. Scholen geven per capaciteitsgroep hun minimale en maximale capaciteit op.

Wat is ‘proefmatchen’ of ‘de voorlopige matching’ en wat is het doel hiervan?

Aan het einde van de aanmeldperiode en de behandelfase is bekend welke leerlingen met hun voorkeurslijsten deel gaan nemen aan de centrale loting en matching. Ook de VO-scholen hebben in die periode aangegeven hoeveel leerlingen voor welke onderwijssoort ze volgend schooljaar kunnen verwelkomen.

Om te zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen op een VO-school van zo hoog mogelijke voorkeur komen, voeren de scholen de ‘proefmatch’ of ‘voorlopige matching’ uit. Dat betekent dat ze gaan proberen de uitkomst van de loting en matching te verbeteren. Dit kunnen ze doen door te schuiven met hun capaciteit of door het aantal beschikbare plekken anders te verdelen over de verschillende basisschooladviezen.

Als een leerling lager op de voorkeurslijst is geplaatst dan de eerste voorkeur, staat de leerling dan op een reservelijst van de andere VO-scholen?

Ja, voor alle VO-scholen waar is geloot voor de beschikbare plekken wordt een reservelijst opgebouwd. Elke leerling die dus lager dan de eerste voorkeur is geplaatst, staat op de reservelijst van de scholen die hoger op de voorkeurslijst stonden dan de VO-school van plaatsing.