Rechten en plichten

Om gelijkwaardige partner van school te kunnen zijn moeten ouders op de hoogte zijn van hun rechten en plichten, OCO zet deze informatie op een rijtje zodat ouders conflicten kunnen deëscaleren. Amsterdamse ouders kunnen bij problemen met school bellen met de gratis helpdesk van OCO.

Tot welke leeftijd ben je leerplichtig?

Wat betekent kwalificatieplicht?

Wat betekent doubleren of zittenblijven voor uw kind?

Ik ben geschorst van school, help!

De regels voor zittenblijven in het voortgezet onderwijs

Onderwijswetten

Wat zijn de gevolgen van ongeoorloofd verzuim?

Aansprakelijkheid school

Hoe lang mag een leerling doen over het voortgezet onderwijs?

Wat is leerplicht?

Samenvatting leerplichtwet

Hebben ouders recht op een kopie van het leerlingdossier van hun kind?

Wat zijn bij schoolverzuim de verschillen tussen absoluut, relatief, luxe- en signaalverzuim?

Oneens met een besluit over toelating, schorsing of verwijdering? Ga in bezwaar!

Ik heb een klacht over school (VO), wat kan ik doen?

Wat is het recht op onderwijs?

Leerplichtambtenaar

Mag ik een geluidsopname maken van een gesprek op school?

De regels voor een schorsing van school

Aanmelding van nieuwkomers op school

Leerachterstand

Onderwijsinspectie

Onderwijsrecht in het kort

Mag een school achter de rug van ouder(s) om een zorgmelding doen?

Kan ik vrijstelling van schoolbezoek krijgen of verlof aanvragen?

Heeft scholier recht om te staken of demonstreren?

Moet ik nog naar school als ik 18 jaar ben?

Wat staat er in het leerlingenstatuut?

Volledige vrijstelling leerplicht

Leerling mag niet tussentijds doorstromen naar hoger niveau

Schade door studievertraging

Verwijdering leerling voortgezet onderwijs

Informatieplicht leerlinggegevens

Verwijdering van de basisschool

Klacht over basisschool

Onderwijs voor nieuwkomers in Amsterdam

Sociale veiligheid op school

Kleding op school

Is een school verplicht een vertrouwenspersoon te hebben?

Mag school beeldmateriaal van leerlingen op de website of Facebookpagina van school plaatsen?

Onderwijskwaliteit

De toetsing en beoordeling van leerlingen

Recht op inzage volledige leerlingdossier

Hoe zit het met de informatieplicht aan gescheiden ouders?

Wat is onderwijstijd?

De Amsterdamse noodprocedure voor het basisonderwijs

Informatierecht

Landelijke klachtencommissies in het onderwijs

Recht op correctie of toevoeging onderwijskundig rapport

Seksuele intimidatie