Hoe verloopt de aanmelding voor het Transferium?

Geplaatst door Lidewij Koren op 17 februari 2016
De werkwijze voor de Transferia in Amsterdam is vervangen door het werken met Toptrajecten met ingang van schooljaar 2018-2019. Ook het STOP project is hierdoor vervangen. De informatie in dit artikel is dus niet meer actueel. Over de Toptrajecten lees je hier meer.

Een reguliere school voor voortgezet onderwijs kan een leerling aanmelden voor het Transferium. Het aanmeldformulier en de bijlagen worden met u besproken, en pas verstuurd als u toestemming hebt verleend. Leerlingen ouder dan 16 jaar dienen daarnaast ook zelf toestemming te verlenen.

Het Transferium

Het Transferium is een plek voor leerlingen die tijdelijk niet terecht kunnen op een reguliere school voor voortgezet onderwijs. De leerlingen hebben extra ondersteuning nodig. De reguliere school voor voortgezet onderwijs kan deze ondersteuning niet bieden. In Amsterdam zijn vier Transferia.

Aanmelding

Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen leerlingen voor het Transferium aanmelden. Dit doen zij aan de hand van het VO-aanmeldformulier 2015-2016. Het formulier wordt opgestuurd naar het Onderwijsschakelloket. De school stuurt met het aanmeldformulier de volgende bijlagen mee: het ontwikkelingsperpectief, logboek uit het leerlingvolgsysteem, verzuimoverzicht, rapportcijfers, handelingsplannen en eventueel verslagen van behandelaars. Het Onderwijsschakelloket beoordeelt iedere aanmelding inhoudelijk en procedureel. Het Onderwijsschakelloket bekijkt of de school zelf voldoende heeft geprobeerd, of het Transferium passende ondersteuning kan bieden en of het formulier op de juiste wijze is ingevuld. Als dat het geval is, kan de leerling in principe binnen twee weken geplaatst worden. Staat een leerling niet ingeschreven op een school, dan kan de aanmelding voor het Transferium worden verzorgd door bijvoorbeeld Bureau Leerplicht.

Toestemming ouders

In het ondersteuningsplan geeft het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen aan dat ouders een stem dienen te hebben in het bepalen van de ondersteuning aan hun kind op school. Scholen dienen de samenwerking met ouders op te zoeken wanneer er zorgen zijn en extra ondersteuning nodig is. Een school mag het aanmeldformulier pas naar het Onderwijsschakelloket sturen, als de inhoud van het formulier en de bijlagen met u en uw kind besproken zijn. U moet ook in de gelegenheid gesteld zijn een inhoudelijke reactie te geven. De school mag het aanmeldformulier en de bijlagen pas versturen, als u daar toestemming voor hebt gegeven. Als uw kind ouder is dan 16 jaar, is ook zijn of haar toestemming vereist.

Oneens

Wilt u liever geen toestemming geven, of twijfelt u, ga dan in gesprek met school. Leg uit wat u denkt en voelt. Laat de school reageren. Blijf investeren in de samenwerking en bedenk dat alle partijen het beste voor hebben met uw kind. Los meningsverschillen op met goede argumenten en door aandachtig naar elkaar te luisteren. School de rug toe keren en zelfstandig op zoek gaan naar een nieuwe reguliere school voor voortgezet onderwijs is vaak geen uitweg. Het Transferium wordt immers alleen geopperd als een leerling tijdelijk niet meer in het regulier onderwijs terecht kan. Niet op de eigen school, en niet op een andere. In principe stromen leerlingen na zes maanden Transferium weer uit naar regulier voortgezet onderwijs. Lees hier meer over de periode na het Transferium.