Klacht over basisschool

Geplaatst door OCO op 20 mei 2009
Klacht over basisschool? Wanneer er situaties zijn op school waar u het niet mee eens bent, heeft u het recht hierover een klacht in te dienen bij de klachtencommissie waarbij de school is aangesloten.

Klacht over basisschool

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met iets dat op school gebeurt. U wilt in dat geval laten blijken dat u ontevreden bent over de gang van zaken en verbetering wilt. Klachten kunnen onder andere gaan over de beoordeling van uw kind, seksuele intimidatie, de inhoud van het onderwijs of de wijze waarop er met ouders gecommuniceerd wordt. Klagen kan een goed gevoel geven doordat u uw stem laat horen. Aan de andere kant kan een klacht de relatie tussen u en de school verslechteren. Het is daarom belangrijk te weten welke stappen u het best kunt ondernemen met uw klacht.

Voorkomen

Probeer een klacht te voorkomen door eerst met de school in gesprek te gaan. Als de klacht over een leerkracht gaat, dan is het goed om ook met deze docent in gesprek te gaan. Het is niet verstandig direct naar de leidinggevende van deze leerkracht te gaan. Wanneer meerdere ouders een klacht hebben over deze docent dan kunt u ervoor kiezen ieder apart met de docent te praten of u kunt een gezamenlijk gesprek aanvragen. Op deze manier staat u er als ouder niet alleen voor en kunt u aangeven dat de klas het probleem gezamenlijk wil oplossen. Het hangt in dit geval van de leerkracht af of hij zich op zijn gemak voelt om met een groep in gesprek te gaan.

Klachtenregeling

Informatie over de klachtenregeling moet in de schoolgids staan. Ouders en verzorgers van leerlingen, maar ook personeelsleden, kunnen bij de klachtencommissie een klacht indienen. Dit kan over gedragingen, beslissingen van de school en het personeel gaan. Dit kan ook gaan over het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen.

In de klachtenregeling of klachtenprocedure van de school moet staan welke klachtencommissie de klachten behandelt, de wijze waarop deze commissie werkt, de termijn waarbinnen de klacht moet worden ingediend en binnen welke termijn het oordeel wordt medegedeeld.

In de klachtenregeling van de school moet de volgende informatie terug te vinden zijn (art. 14 lid 2 WPO):

  • welke klachtencommissie de klachten behandelt;
  • de wijze waarop deze commissie werkt;
  • de termijn waarbinnen de klacht moet worden ingediend;
  • binnen welke termijn het oordeel wordt medegedeeld.

Ouders en verzorgers van leerlingen, maar ook personeelsleden, kunnen bij de klachtencommissie een klacht indienen. Dit kan over gedragingen en beslissingen van de school, het personeel of de permanente commissie leerlingenzorg. Dit kan ook gaan over het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen (art. 14 lid 1 WPO). Let op dat de termijn voor het indienen van een klacht vaak begrensd is tot 1 jaar. Een geschil over verwijdering, toelating of het ontwikkelingsperspectief van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben kan worden ingediend bij de geschillencommissie passend onderwijs.

Behandeling

De klacht wordt behandeld door een commissie van ten minste drie leden. De voorzitter van de commissie mag geen deel uitmaken van het bevoegd gezag van de school en niet werken voor of bij de school. De persoon om wie de klacht gaat mag niet in de commissie zitten die de klacht behandelt (art. 14 lid 4 WPO).

Advies

Zowel degene die de klacht heeft ingediend als degene over wie wordt geklaagd krijgen de kans om hun mening over de klacht te geven. Dit mag zowel mondeling als schriftelijk. Daarnaast mogen beide partijen zich laten bijstaan bij de behandeling. De commissie stelt hierna vast of zij de klacht gegrond of ongegrond vindt. Zij laat haar advies schriftelijk aan de partijen weten (art. 14 lid 5 en 6 WPO).

Het schoolbestuur (in officiële termen het bevoegd gezag) moet binnen vier weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie de klager informeren over het vervolg:

  • of het schoolbestuur het advies van de klachtencommissie overneemt;
  • en welke maatregelen het schoolbestuur zal nemen om het advies van de klachtencommissie uit te voeren;
  • wanneer het schoolbestuur nog niet binnen vier weken kan reageren moet het dit kunnen verantwoorden en laten weten binnen welke termijn het zijn standpunt bekend zal maken (art. 14 lid 7 WPO).

Geheimhouding

De partijen in de klachtenbehandeling moeten informatie die vertrouwelijk is geheim houden. De gegevens over de klachten en klachtenbehandeling moeten worden bewaard op een plek die alleen toegankelijk is voor leden van de klachtencommissie en het bevoegd gezag (art. 14 lid 8 en 9 WPO). Wanneer een klacht gegrond is verklaard door de klachtencommissie is het schoolbestuur wel verplicht de klacht met de medezeggenschapsraad te bespreken en aan te geven hoe het advies van de klachtencommissie uitgevoerd zal worden. Dit zal in principe geanonimiseerd gebeuren.

Informatie: klachtenregeling, advies van de klachtencommissie
Beslissing: de klachtencommissie en hierna het schoolbestuur
Bezwaar: geen beroep mogelijkheid tegen advies van de klachtencommissie
Vindplaats: artikel 14 WPO (Wet op het primair onderwijs)