Medezeggenschap op de voorschool

Door medezeggenschap kan een voorschool beter functioneren. Ouders en de voorschool hebben elkaar nodig. Inspraak van ouders is nodig. Voor de voorschool is het belangrijk om te weten wat er leeft onder de ouders van de peuters. Zonder die inspraak kan de voorschool daar geen invulling aan geven. Voorscholen zijn peuterspeelzalen en kinderopvangvoorzieningen die volgens een speciaal programma werken. De medezeggenschap voor de voorschool vloeit voort uit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (WKO). Deze wet stelt een oudercommissie verplicht op voorscholen. Zowel ouders als de oudercommissie kunnen gebruik maken van een verplichte klachtenregeling van de voorschool.

Wettelijk kader

Medezeggenschap in het primair- en voortgezet onderwijs is voor leerlingen, ouders en leerkrachten gezamenlijk geborgd door de Wet medezeggenschap op scholen (Wms). Deze wet beschrijft de taken en bevoegdheden voor de medezeggenschapsraad in het onderwijs. De Wms is niet van toepassing op voorscholen. De medezeggenschap voor voorscholen is vastgelegd in de WKO.

Oudercommissie

Medezeggenschap op de voorschool uit zich in de vorm van de oudercommissie. Voor iedere voorschool of is een oudercommissie actief. Voor iedere afzonderlijke locatie moet er een oudercommissie actief zijn. De MR in het basis- en voortgezet onderwijs praat mee over alle zaken die het onderwijs aangaan. De oudercommissie op de voorschool praat alleen mee over een aantal in de wet verankerde thema’s die gericht zijn op beleid. De oudercommissie wordt in ieder geval in de gelegenheid gesteld advies te geven als het gaat om (art. 1.60 lid 1 en art. 2.17 lid 1 WKO):

 • pedagogisch beleid
 • kwaliteit van de organisatie
 • beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid
 • openingstijden
 • beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten
 • geschillenregeling

Reglement en taken van de oudercommissie

De voorschool stelt bij de oprichting van de voorschool een reglement voor de oudercommissie vast. Het reglement bevat minimaal de regels over het aantal leden van de oudercommissie, inrichting van de verkiezingen en de duur van het lidmaatschap van de oudercommissie. Het reglement bevat verder geen regels omtrent de werkwijze van de oudercommissie. In de praktijk kan de rol van de oudercommissie dan ook verschillen. Een oudercommissie mag zich ook activiteitencommissie of ouderraad noemen. Dit is in het basisonderwijs ook gebruikelijk. Het is niet erg dat de oudercommissie ook ondersteunt bij activiteiten en uitstapjes. De oudercommissie behoudt wel de taak om te adviseren over de in de wet verankerde beleidsthema’s.

Bovenschoolse medezeggenschap op de voorschool

De afgelopen twintig jaar zijn veel scholen gefuseerd en opgegaan in schoolbesturen. Voor voorscholen geldt dit ook steeds vaker. Er ontstaan steeds meer fusies tussen peutercentra en kinderopvangvoorzieningen. Hierdoor ontstaat bovenschoolse medezeggenschap op de voorschool. De lokale oudercommissies leveren een lid af voor deze bovenschoolse raad. Deze gemeenschappelijke raad wordt vaak de centrale ouderraad genoemd en buigt zich over beleidszaken die alle locaties van de organisatie aangaan.

Samenwerking voorschool en basisschool

Naast peuterspeelzaal of kinderopvang werkt de voorschool nauw samen met de basisschool. Er wordt gebruik gemaakt van hetzelfde gebouw. Soms is er één bevoegd gezag en werken medewerkers zowel op de voorschool als op de basisschool. De voorschool kent in ieder geval altijd een oudercommissie op grond van de WKO. In de praktijk vindt wel gezamenlijk overleg plaats tussen de voorschool en basisschool. De oudercommissie overlegt dan met de oudergeleding of MR over het schoolgebouw of de viering van Sinterklaas. Daarnaast stemmen de voorschool en de directie van de basisonderwijs de doorstroom met elkaar af.

Verplichting ondernemingsraad voor voorschool

Organisaties met meer dan 50 werknemers zijn daarnaast verplicht een ondernemingsraad in te richten op grond van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Dit komt voor bij voorscholen met meerdere locaties. De ondernemingsraad is bedoeld om de belangen van werknemers binnen de organisatie te behartigen. In de ondernemingsraad zitten geen ouders.

Geschillen

Een voorschool is verplicht om een klachtenregeling op te stellen. Zowel ouders als de oudercommissie kunnen gebruiken maken van de interne klachtenregeling. Indien de voorschool is aangesloten bij een externe klachtenregeling, dan kunnen ouders of de oudercommissie ook daar terecht.

 • Landelijke Stichting Klachtencommissie Kinderopvang (SKK). Hier kunnen ouders terecht met klachten over voorscholen.
 • Landelijke Klachtenkamer Kinderopvang. Deze klachtencommissie is er alleen voor de oudercommissie.

Raadpleeg het volgende register om te kijken welke voorscholen zijn aangesloten bij de klachtencommissie: www.klachtkinderopvang.nl/aansluitingen.asp.

Integrale Kindcentrum en Brede school

De laatste jaren ontwikkelen zich zogenaamde samenwerkingsverbanden tussen verschillende organisaties die onderwijs, (voor- en naschoolse) opvang en zorg aanbieden. Het Integrale Kindcentrum (IKC) is gericht op één pedagogische visie en één centrale aansturing. Medewerkers kunnen gebruik maken van elkaars expertise en de kloof tussen onderwijs en kinderopvang verkleinen. De brede school richt zich meer op de buurtfunctie. In de praktijk worden er veel verschillende constructies gehanteerd om de medezeggenschap voor deze nieuwe centra te borgen. De voorschool kan hier ook onderdeel van uitmaken.

 1. Medezeggenschap wordt ondergebracht bij MR, maar MR profileert zich naar buiten toe als overkoepelende raad die over alle zaken in het gebouw beslist. Hiervoor wordt gekozen doordat de Wms ruime bevoegdheden kent.
 2. Het personeel (uit de ondernemingsraad) en de ouders van de oudercommissie kunnen als adviseur de vergaderingen van de MR bijwonen.
 3. Er worden verschillende themaraden ingericht. De Wms maakt het voor externen mogelijk om zich ook te voegen bij de themaraad. De themaraad praat mee over specifieke thema’s die de samenwerkende voorschool en school betreft.

De oudercommissie en ondernemingsraad blijven in bovenstaande gevallen wel bestaan, maar laten zoveel mogelijk taken over aan de MR.

Meer informatie

Meer informatie over de aanmelding en indicatie op een voorschool is hier te vinden: www.onderwijsconsument.nl/kan-mijn-kind-naar-de-voorschool. Meer informatie over de kwaliteit van voorscholen is hier te lezen: www.onderwijsconsument.nl/kwaliteitseisen-voorschool