OCO in 2008

Het werk van OCO wordt sterk gedomineerd door de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Daar blijkt veel belangstelling voor te bestaan bij ouders en leerlingen zoals blijkt uit de top-tien van hits op de website. Maar ook in de vragen op het telefoonnummer 020-3306320 is daar veel vraag naar. In het jaar 2008 leverde dit vraagstuk voor OCO nog een bijzondere nadruk. De Scholengids 2008 (in samenwerking met Het Parool) verscheen in januari 2008 met een eerste vertaalgids voor jongeren in een oplage van 100.000 exemplaren. En in december 2008 – op verzoek van Het Parool vòòr de jaarwisseling – verscheen de Scholengids 2009 met een tweede vertaalgids. Opnieuw in een oplage van 100.000 exemplaren – OCO-informatie over de scholen in de gids en schoolinformatie voor jongeren in de vertaalgids. Uit de beide publicaties blijkt dat OCO steeds beter zicht krijgt op de behoeften van ouders en leerlingen. De informatie is sterk verbeterd, strakker en preciezer geworden. De OCO-sterren in de Parool Scholengids geven een beeld van de mening van de leerlingen. Als bijkomende service heeft OCO ook alle basisscholen twee keer voorzien van een poster met de Open Dagen van de scholen voor voortgezet onderwijs. Die informatie is ook nog gemakkelijk beschikbaar op de OCO-site. OCO heeft in dit thema ook bijgedragen aan een documentaire van RTV Noord-Holland.

Schooladvies en Cito aan de top
Bij het gebruik van de website blijkt datin de periode november – meihet schooladvies en de Citotoets hoge ogen blijven scoren bij de bezoekers. Deze onderwerpen zijn bijna niet van de eerste plaatsen in de top tien weg te krijgen. Andere onderwerpen die de aandacht vragen zijn de zwakke scholen en de vraagstukken rond de gemengde scholen. Het gebruik van de website neemt nog steeds toe: het aantal artikelen op de website/kennisbank is gegroeid naar 1200 en het aantal unieke bezoekers per dag heeft nog steeds een stijgende trend. Langzamer dan in het begin van de site, maar wel gestaag met duidelijke dalen in de vakantietijd. Het bezoek aan het oudersdeel is hoger dan het leerlingendeel (68% tegenover 32%), maar dat laatste begint ook duidelijk te stijgen.

OCO-debat: Maak plaats voor talent
In mei 2008 heeft OCO in samenwerking met een actiegroep Gymnasium voor iedereen een goed bezocht en geanimeerd debat georganiseerd in de raadzaal van het stadhuis over de vraagstukken rond de capaciteit van het voortgezet onderwijs. De actiegroep wilde vooral het probleem van de loting voor de categorale gymnasia en lycea aan de orde stellen. OCO koos voor een iets bredere benadering: de problematiek van de scheve verdeling van het bezoek aan deze opleidingen over de stad. OCO vatte het vraagstuk samen in een pamflet “Maak plaats voor talent” en deed daarin een beroep op de schoolbesturen en de gemeente om het vraagstuk van de capaciteit van het voortgezet onderwijs en de verdeling gezamenlijk aan te pakken en dit niet over te laten aan “marktwerking”. Ondanks positieve reacties op dit pleidooi is er nog geen actie van schoolbesturen en gemeente gevolgd.

Ouders en gemengde scholen
In een nauwe samenwerking met de Stichting Kleurrijke Scholen en het Kenniscentrum Gemengde Scholen heeft OCO twee bijeenkomsten voor ouders verenigd in ouderinitiatieven verzorgd. Met actieve bijdragen van de portefeuillehouders van De Baarsjes (Lambriex) en Zeeburg (Elatik) werd een uitwisseling van ervaringen tussen deze groepen tot stand gebracht. De ouders hebben deze bijeenkomsten als een uiterst zinvolle actie ervaren. In december organiseerde OCO samen met een groot aantal andere organisaties (met name Forum) de Amsterdamse Gemengde Scholentop. Ondanks de inzet van velen leek dit debat vooral op een herhaling van zetten. OCO heeft in 2008 samen met de Stichting Kleurrijke Scholen een ouderambassadeur voor de gemengde scholen mogelijk gemaakt in de persoon van Caroline Vonk. Deze heeft – met beperkte middelen – een aantal ouders en scholen actief ondersteund. Dit initiatief is inmiddels door de gemeente Amsterdam overgenomen in het kader van het actieplan Convenant Kleurrijke Scholen. OCO zal in dit plan ook deelnemen met een actie voor de digitale ondersteuning van de ouderinitiatieven.

OCO-jongerenprijs
In mei 2008 is de eerste OCO-prijs voor jongeren uitgereikt. Tijdens het JAA-participatiegala is deze prijs voor het beste idee voor de samenwerking tussen school en jongeren toegekend aan het idee om het vmbo te promoten: “Het vmbo is niet bitter”. Deze prijs wordt uitgevoerd door een groot aantal ouders en belangstellenden binnen een vmbo-school te halen voor een gezamenlijke maaltijd.

OCO-kalender voor ouders
In augustus 2008 heeft OCO de OCO-kalender gepresenteerd: een praktisch hulpmiddel voor ouders om de ontwikkeling van hun kind te volgen. De kalender biedt informatie over de gewoonten op school, over de ontwikkelingsstappen van het kind en mogelijk te verwachten vorderingen. Daarnaast biedt de kalender de mogelijkheid om goed op de hoogte te blijven van de activiteiten op school. De OCO-kalender is er voor de groepen 1/2, 3/4 en 7/8 met name voor de stappen met schooladvies en de verschillende toetsen.

Met iedereen, maar vooral met ouders en leerlingen
Gedurende het hele jaar heeft OCO met allerlei betrokkenen bij het onderwijs in Amsterdam contacten onderhouden. Met de wethouder, met raadsleden, met de portefeuillehouders van de stadsdelen, met ambtenaren van stadsdelen en gemeente, met schoolbesturen, met ondersteuningsorganisaties, met de inspectie, met onderzoekers, met de pers, kortom met iedereen die van belang kan zijn voor de positie van ouders en leerlingen in het Amsterdamse onderwijs. Maar de hoofdmoot van de activiteiten van OCO is toch natuurlijk het contact met de ouders en leerlingen zelf. OCO zoekt die op: op de schoolpleinen met de OCO-mobiel, in de ouderkamers, in de kantines en soms in de lokalen – om meningen op te halen. En via de telefoon om vragen te beantwoorden. Dat gaat soms heel snel omdat OCO inmiddels heel wat vragen kan beantwoorden op basis van de kennisbank. Maar soms gaat het ook om ingewikkelde vraagstukken, waar de communicatie tussen ouders, leerlingen en school is verstoord. OCO staat daar voor de empowerment van ouders en leerlingen – om ze te helpen die problemen op te lossen. Iedere dag komen daar de telefoontjes over: 6 à 7 per dag – een gestaag tempo. OCO blijft klaar staan om die te beantwoorden.

OCO, Onderwijs Consumenten Organisatie Amsterdam, is er voor elke vraag en mening van ouders en leerlingen over schoolgaan in Amsterdam. OCO wordt gefinancierd door de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van Amsterdam en bestaat inmiddels twee jaar.