ROC TOP werkt aan vernieuwend onderwijs

Vernieuwingen zijn veranderingen en veranderingen zijn nodig. Volgens het bestuur van ROC TOP leiden veranderingen ook tot nieuwe inzichten in het geven van onderwijs dat aansluit op de arbeidsmarkt. Een van de belangrijkste onderdelen van vernieuwend onderwijs is de pilot gepersonaliseerd onderwijs. Maar hoe ziet vernieuwend onderwijs er precies uit? Hoe is vernieuwend onderwijs toegepast? Welke communicatiemiddelen zijn er voor nodig? OCO heeft een bezoek gebracht aan ROC TOP.

ROC TOP Amsterdam

ROC TOP in Amsterdam verzorgt onderwijs voor ongeveer 4.500 mbo-studenten op niveau 2 tot en met 4. De school leidt mbo-studenten op voor een vervolgstudie of voor de arbeidsmarkt. ROC TOP onderscheidt zich van andere ROC’s met de pilot gepersonaliseerd leren. Studenten krijgen daarom meer keuzevrijheid om binnen een opleiding vakken te kiezen die aansluiten bij hun persoonlijke doelen. Studenten bespreken hun persoonlijke doelen met een interne of externe studieloopbaanbegeleider. ROC TOP  heeft in totaal vier verschillende campussen in Amsterdam. Deze campussen hebben gezamenlijk één studentenraad.

Gepersonaliseerd onderwijs

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft afgelopen jaren de onderwijsraad advies gegeven over het belang van gepersonaliseerd onderwijs. Op welke manieren zetten we de leerling meer centraal? Volgens het Ministerie van OCW zijn er vier onderdelen benoemd:

  • onderwijsstelsel
  • vormgeving en uitvoering
  • doelen van het onderwijs
  • organisatie onderwijs

Het doel van het onderwijs is het vervullen van behoefte van de studenten dat aansluit op de arbeidsmarkt. Zowel dat het voor de ouder duidelijk is, als voor de student. Vormgeving en uitvoering is de manier van het delen van kennis en vaardigheden. Doordat dit onderdeel makkelijker aan te passen is voor gepersonaliseerd onderwijs gebruikt ROC TOP dit ook als eerste uitgangspunt. Organisatie onderwijs wordt bedoelt het bestuur van iedere ROC en de structuur van het management. Een vernieuwend onderwijssysteem heeft een strategie nodig om gepersonaliseerd onderwijs tot een succes te maken.

Keuzedelen

Het Ministerie van OCW heeft keuzedelen aanbevolen voor alle ROC’s in het kader van gepersonaliseerd onderwijs. Deze keuzedelen maken daarom deel uit van het kwalificatiedossier van de student. Deze kwalificaties zijn geleid aan het beroep dat beoefent is op de arbeidsmarkt. Hier moet wel goed op ingespeeld worden. Onderwerpen die voor studenten van het ROC TOP een rol spelen zijn onderwerpen als lesroosters, studiebegeleiding en lesuitval. Het is vooral belangrijk om het overzicht te bewaren in het toepassen van keuzedelen. Gepersonaliseerd onderwijs biedt meer flexibiliteit in het verzorgen van de lessen.  De studentenraad zorgt daarom voor een functionerende rolverdeling. Om dit thema bespreekbaar te maken voor studenten Hierbij is structuur binnen de raad belangrijk. Mede om de communicatie zo transparant mogelijk te houden. Een pilot vernieuwend onderwijs vraagt ook om nieuwe manieren van communicatie. Samenwerking begint bij een goede basis tussen alle studentenraadsleden en bestuursorganen.

“Als er niet transparant gecommuniceerd is binnen alle bestuursorganen is het toepassen van vernieuwend onderwijs kwalitatief laag”

Vergaderen over vernieuwing

Na het verdelen van de functies binnen de studentenraad, volgen de opgeleverde vergaderstukken. De studentenraad heeft bepaalde rechten en plichten. Samen met het College van Bestuur, de Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht. Daarom is er ieder kwartaal een algemene vergadering ingepland om belangrijke punten zoals vernieuwend onderwijs bespreekbaar te maken.

Voordat de algemene vergadering plaatsvindt worden de onderwerpen voorbereid door de studentenraad. De studentenraad is de stem onder de studenten van het ROC tijdens de vergadering. De directeur campus is naast de werkzaamheden ook verantwoordelijk om de studentenraad op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen rondom de pilot gepersonaliseerd onderwijs. De komende jaren gaat ROC TOP meer op zoek naar samenwerkingen met bedrijven en instanties in omgeving om studenten aan leerbanen, stages en werkplekken te helpen. En om voorbereid te zijn op de toekomst.

Communicatiemiddelen

De communicatie tussen de studentenraad en het College van Bestuur is belangrijk. Zij sturen het management van het ROC naar de juiste richting met de daarvoor aangewezen verantwoordelijkheid. De studentenraad vergadert een aantal keer per jaar met het College van Bestuur. Een studentenraad wordt ook ondersteund door het College van Bestuur. Daarom zijn er verschillende platformen waarbij de studentenraad hun informatie en beslissingen kunnen delen en bespreken.

Als de studentenraad vergaderd heeft wordt de uitkomst gecommuniceerd naar het bestuur van ROC TOP. Na goedkeuring wordt de informatie geschikt gemaakt om te communiceren met de achterban. Daarvoor heeft studentenraad een marketing en communicatie commissie. Deze commissie verzorgt de communicatie tussen de studentenraad en de studenten. Vaak zijn het studenten met creatieve opleidingen van het ROC die actief zijn in de marketing en communicatie commissie.

Belangrijk nieuws kan vervolgens via social media gedeeld worden. Om bekendheid te geven aan activiteiten worden ook nieuwsbrieven, flyers of posters ingezet.

De reacties van de studenten worden meegenomen in verdere acties voor de studentenraad. De reacties werken ook door in het vernieuwend onderwijsprogramma. Lees hier het uitgebreide interview met de studentenraad van ROC TOP.