Sint Lukas

rooms-katholiek | dalton

383 leerlingen (2018-2019)
347 leerlingen (2017-2018)
307 leerlingen (2016-2017)
300 leerlingen (2015-2016)
295 leerlingen (2014-2015)
284 leerlingen (2013-2014)
282 leerlingen (2012-2013)
282 leerlingen (2011-2012)
264 leerlingen (2010-2011)
231 leerlingen (2009-2010)
240 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Osdorperban 134
1069 ZR Amsterdam
telefoon (020) 619 09 66
email lukas.directie@askoscholen.nl
website www.stlukasschool.nl
bestuur Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs (ASKO)

Onderwijs

beschrijving De Sint Lukasschool heeft het fundament van de visie van de school geformuleerd met het begrip veiligheid. Voor de school gaat het bij veiligheid om de elementen gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid. Het onderwijs is ingericht volgens het daltonprincipe, het is adaptief onderwijs dat leerlingen past en uitnodigt om op basis van (zelf)vertrouwen uitdagingen aan te gaan om zich verder te ontwikkelen.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 23
roostertype continu
begintijd 08:45
middagpauze 12:15-13:15
eindtijd lange dag 14:30
eindtijd korte dag 12:30 (woensdag)
ICT vakleerkracht ICT
leerlingzorg rekenspecialist, specialist hoogbegaafdheid, taalspecialist, fysiotherapeut

vreemde talen Engels vanaf groep 5, Take it Easy
huiswerk huiswerkbegeleiding ouders gewenst
lesmethoden Ko Totaal, Veilig Leren Lezen, Estafette, Nieuwsbegrip XL, Wereld in Getallen, Taal op maat, Schrijven, Blink
meer- en hoogbegaafdheid Day a Week school, plusklas
bewegingsonderwijs gym van vakleerkracht
burgerschap en sociale veiligheid Leefstijl
overige bijzonderheden Jump-in, schooltuinen

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) leerkracht
nso aanbieder Kidspaleis, BSO Ons Dorpje, Impuls kinderopvang, Partou Dunya & Desie, Partou kinderopvang

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2019-2020 € 50,-

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 10-10-2019