Sint Lukas

rooms-katholiek | Dalton

307 leerlingen (2016-2017)
300 leerlingen (2015-2016)
295 leerlingen (2014-2015)
284 leerlingen (2013-2014)
282 leerlingen (2012-2013)
282 leerlingen (2011-2012)
264 leerlingen (2010-2011)
231 leerlingen (2009-2010)
240 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Osdorperban 134
1069 ZR Amsterdam
telefoon (020) 619 09 66
email directie@stlukasschool.nl
website www.stlukasschool.nl
bestuur Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs (ASKO)

Onderwijs

beschrijving De Sint Lukasschool heeft het fundament van de visie van de school geformuleerd met het begrip veiligheid. Voor de school gaat het bij veiligheid om de elementen gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid. Het onderwijs is ingericht volgens het daltonprincipe, het is adaptief onderwijs dat leerlingen past en uitnodigt om op basis van (zelf)vertrouwen uitdagingen aan te gaan om zich verder te ontwikkelen.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 23
roostertype continu
begintijd 08:45
eindtijd lange dag 14:15
leerlingzorg Vijf keer per jaar vindt er een zorgbreedteoverleg plaats waarbij de leerkrachten, intern begeleiders en externe deskundigen de leerlingen met extra onderwijsbehoeften bespreken. Er wordt dan een plan opgesteld om in te spelen op de onderwijsbehoeften van het kind.
vreemde talen Engels vanaf groep 5, Take it Easy
huiswerk huiswerkbegeleiding ouders gewenst
lesmethoden Ko Totaal, Veilig Leren Lezen, Estafette, Nieuwsbegrip XL, Wereld in Getallen, Taal op maat, Schrijven, Blink
brede en/of culturele ontwikkeling Moet je doen
burgerschap en sociale veiligheid Leefstijl
overige bijzonderheden Jump-in, schooltuinen

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) leerkracht
nso aanbieder Impuls

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2016-2017 € 50,-

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018