De formele kanten van toelating tot voortgezet onderwijs

Geplaatst door OCO op 4 november 2014
Uw kind heeft recht op een plaats op een school. Wanneer u uw kind heeft aangemeld voor een school voor voortgezet onderwijs, dan is het afwachten of uw kind wordt toegelaten. De school kijkt hierbij naar het basisschooladvies van uw kind. Maar er kunnen ook andere zaken een rol spelen bij het toelatingsbesluit. U kunt bezwaar aantekenen tegen het toelatingsbesluit als uw kind wordt geweigerd.

Toelatingsvoorwaarden op grond van geloofsrichting

Scholen die gesticht zijn op grond van een bepaalde geloofsrichting (of levensbeschouwing) mogen aan ouders en leerlingen eisen stellen ten aanzien van de religieuze identiteit. Als de school geloofsregels streng en consequent handhaaft mag de school vanwege een bijzondere bepaling in de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) ook strenge toelatingseisen stellen aan het onderschrijven van het geloof en daaruit voortvloeiende gedragsregels en kledingregels opstellen, art. 7 AWGB. In de praktijk komt dit in Amsterdam nog zelden voor omdat nog maar weinig scholen actief bezig zijn geloofszaken uit te dragen. Wat soms nog wel gevraagd wordt is dat ouders en leerlingen de religieuze identiteit van de school respecteren.

Toelatingsvoorwaarden op grond van een bijzondere onderwijskundige aanpak

Scholen die zich duidelijk onderscheiden in hun onderwijskundige aanpak, zoals bijvoorbeeld Daltonscholen of Montessorisicholen, mogen ook criteria opstellen om te beoordelen of leerlingen geschikt zijn voor het geboden onderwijs. Dit soort scholen voeren soms kennismakingsgesprekken of toelatingsgesprekken met ouders en leerlingen. Bij een kennismakingsgesprek beslissen uiteindelijk ouder en leerling of de school geschikt is. Bij een toelatingsgesprek beslist de school. De school handelt dan correct wanneer die van tevoren duidelijk heeft aangegeven wat de criteria van toelating zijn.

Zorgplicht

Het schoolbestuur heeft met de komst van passend onderwijs een zorgplicht voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Een leerling kan niet zomaar geweigerd worden op basis van een beperking. De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) verlangt van scholen dat ze een zorgleerling pas weigeren als het organiseren van de vereiste zorg de school in onredelijke mate zou belasten, art. 2 WGBH/CZ in samenhang met art. 5b lid 1 onder c WGBH/CZ. In dat geval heeft de school de verantwoordelijkheid om te zorgen dat de leerling elders passend onderwijs krijgt.

Voorrangsregels

Wanneer meer leerlingen zich hebben aangemeld dan er plaats beschikbaar is, kan een school voorrangsregels toepassen en loten. Daarvoor is wel vereist dat de voorrangsregels goed worden gecommuniceerd. In Amsterdam moeten de voorrangsregels worden gepubliceerd in de Schoolkeuzegids die de gemeente uitbrengt. Als er geloot moet worden hoort de loting achteraf controleerbaar te zijn voor belanghebbenden.

Toelating en plaatsing

Het schoolbestuur of de toelatingscommissie van de school voor voortgezet onderwijs beslist of uw kind wordt toegelaten of dat toelating wordt geweigerd (art. 2 Inrichtingsbesluit WVO). Dit besluit moet de school u schriftelijk mededelen. Een weigering dient onderbouwd te worden (art. 15 lid 1 Inrichtingsbesluit WVO). De school moet zich hierbij aan de regels van de wet houden en volgt in principe het basisschooladvies. In Amsterdam gelden daarnaast de afspraken die de schoolbesturen en de gemeente gemaakt hebben voor de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs: de Kernprocedure. Na het nemen van de toelatingsbeslissing kan een leerling geplaats worden op een bepaalde locatie of in een bepaalde klas. De school informeert u over wat er verder gebeurt, als het gaat om kennismaking, schoolkosten en andere praktische zaken.

Bezwaar bij weigering

Wanneer uw kind wordt geweigerd op de school waarvoor u zich had aangemeld dan moet het schoolbestuur u schriftelijk uitleggen wat de reden hiervan is. Vervolgens kunt u binnen zes weken schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit (art. 15 lid 2 Inrichtingsbesluit WVO). U en uw kind gaan in gesprek met de school om te worden ‘gehoord’ en daarna moet het schoolbestuur binnen vier weken een nieuwe beslissing nemen (art. 15 lid 3 Inrichtingsbesluit WVO). In de tussentijd kunt u zich het beste aanmelden bij uw tweede keuze zodat uw kind in ieder geval op een school terecht kan.