Wat staat er in een schoolgids voor het primair onderwijs?

Elke school is verplicht voor de aanvang van elk schooljaar een schoolgids uit te brengen en aan de ouders te verstrekken. In de schoolgids staat alle belangrijke informatie over de school van uw kind. Het is belangrijk dat u van deze informatie op de hoogte bent, omdat de schoolgids wordt gezien als beleidsdocument van de school.

Verplichte onderwerpen schoolgids

In de schoolgids moet minstens de volgende informatie staan:

 • De doelen van het onderwijs
 • De resultaten die met het onderwijsleerproces worden bereikt. Hierbij moet de context worden vermeld waarin de resultaten dienen te worden geplaatst. Bijvoorbeeld: de samenstelling van de school (schoolscoregroep van cito is 6) en het resultaat (gemiddelde citoscore van de school is 535)
 • De wijze waarop de zorg aan het jonge kind wordt vormgegeven
 • De wijze waarop aan de extra ondersteuning voor leerlingen wordt vormgegeven
 • De wijze waarop de verplichte onderwijstijd wordt benut
 • Informatie over de ouderbijdrage
 • De rechten en plichten van de ouders, leerlingen en het bevoegd gezag
 • Informatie over de klachtenregeling
 • De gronden voor vrijstelling van het onderwijs
 • De manier waarop de school omgaat met bijdragen die niet afkomstig zijn uit de ouderbijdragen of bijdragen die de school toekomt door de wet
 • Het beleid met betrekking tot de veiligheid van de school
 • Hoe de tussen-, voor- en naschoolse opvang wordt geregeld

Aparte documenten of bijlagen

In de praktijk kiezen veel scholen ervoor om bepaalde informatie beknopt te vermelden in de schoolgids, en de volledige informatie weer te geven in een aparte regeling of uitgave. Dit komt bijvoorbeeld voor bij het zorgplan, de klachtregeling, het dyslexie- of het verzuimprotocol. Sommige scholen kiezen ervoor een schoolgids eens in de vier jaar te publiceren en daarnaast elk nieuw schooljaar een jaarkalender te maken. In zo’n jaarkalender staan meestal ook de wijzigingen of aanvullingen die van toepassing zijn op de schoolgids.

Informatie: schoolgids
Vindplaats: Artikel 13, 14 en 16 WPO (Wet op het primair onderwijs)