Welke rechten heeft uw kind met dyslexie in het voortgezet onderwijs?

Geplaatst door Amal El-Helayk op 12 juni 2024
Uw kind heeft recht op basisondersteuning bij dyslexie. Hoe deze basisondersteuning eruit ziet, verschilt per school. Vaak gaat het om extra toetstijd, aangepast toetsen en remedial teaching. Ouders/verzorgers hebben recht op informatie over de voortgang van hun kind. Heeft uw kind nog geen diagnose voor dyslexie, maar zijn er welke sterke vermoedens? Dan kan een dyslexieonderzoek nodig zijn. In het voortgezet onderwijs heeft u hiervoor geen recht op vergoeding. Heeft u vragen of klachten over de geboden ondersteuning, vraag dan een gesprek aan met de zorgcoördinator en/of het schoolbestuur. Heeft u een klacht en komt u er in een gesprek niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van de school.

Passend onderwijs: rechten bij dyslexie

Uw kind heeft recht op passend onderwijs. Dit betekent dat hij recht heeft op een plek op een school die past bij zijn kwaliteiten en mogelijkheden. Dit moet ervoor zorgen dat uw kind het beste uit zichzelf haalt. Scholen bieden hiervoor basis- en extra ondersteuning aan leerlingen die hier behoefte aan hebben.

Een school mag uw kind met een ondersteuningsbehoefte niet weigeren vanwege deze behoefte aan ondersteuning. Om aan passend onderwijs te voldoen bieden scholen basis- en extra ondersteuning aan. De basisondersteuning is de vastgestelde ondersteuning die elke school minimaal moet kunnen bieden. Dyslexie valt onder deze basisondersteuning. Dit betekent dat elke school leerlingen met dyslexie moet kunnen ondersteunen. Hoe deze ondersteuning eruitziet, mogen scholen zelf bepalen.

Recht op aanpassingen onderwijs bij dyslexie

Scholen hebben een zorgplicht. Dit betekent dat zij ervoor moeten zorgen dat iedere leerling een passende plek krijgt op school. Als uw kind dyslexie heeft moet de school zich inspannen om zijn ondersteuningsbehoefte te onderzoeken en vervolgens hulp op maat aan te bieden.

Leerlingen met dyslexie hebben het recht om gelijk behandeld te worden, net zoals alle andere leerlingen. Dit is geregeld in de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH). Scholen zijn verplicht om aanpassingen te doen als u of uw kind hierom vragen. Denk bijvoorbeeld aan extra toetstijd of digitale schoolboeken. Uw kind heeft recht op deze aanpassingen, zodat hij onderwijs kan volgen dat past bij zijn mogelijkheden.

Recht op informatie over ondersteuning bij dyslexie

U heeft recht op informatie over de ondersteuning, ontwikkeling, gedrag en resultaten van hun kind. Basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs houden deze informatie bij in het leerlingdossier. Scholen hebben daarnaast een actieve informatieplicht. Dit betekent dat zij verplicht zijn om ouders/verzorgers in te lichten over de voortgang van de leerling. U kunt ook zelf contact opnemen met de school om informatie op te vragen. U heeft het recht om hierover vragen te stellen en hoort hier vervolgens over geïnformeerd te worden.

Toestemming en vergoeding dyslexieonderzoek

Vergoeding voor dyslexie is alleen mogelijk als uw kind op de basisschool zit en ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) heeft. Deze diagnose wordt vastgesteld door een orthopedagoog of psycholoog. Vergoeding van dyslexiezorg voor EED kan aangevraagd worden bij het samenwerkingsverband. De poortwachter dyslexie beoordeelt daarna de aanvraag op basis van de informatie in het leerlingdossier van uw kind. Leerlingen in het voortgezet onderwijs zonder ernstige vorm van dyslexie, komen niet in aanmerking voor een vergoeding van dyslexieonderzoek. Ook de behandeling van dyslexie is dan op uw eigen kosten.

Voordat u zelf op zoek gaat naar een orthopedagoog of psycholoog, is het aan te raden om eerst in gesprek te gaan met de school. Sommige scholen hebben namelijk afspraken gemaakt met zorgaanbieders, waardoor er voor een gereduceerd tarief onderzoek en behandeling bij dyslexie voor uw kind mogelijk is. Ook zijn er schoolbesturen die een psycholoog of orthopedagoog in dienst hebben die veel ervaring hebben met dyslexieonderzoek en behandeling.

Let op! De school van uw kind mag nooit zonder uw toestemming een dyslexieonderzoek uitvoeren. Het gaat namelijk om een mogelijke diagnose bij een minderjarig kind. En daarvoor is altijd schriftelijke toestemming van ouders/verzorgers nodig.

Ontevreden met de ondersteuning, wat nu?

Bent u ontevreden over de dyslexieondersteuning die uw kind krijgt? Bezoek dan onze scholenzoeker. Hier kunt u zien welke hulpmiddelen de school van uw kind aanbiedt. Wellicht heeft de school specifieke hulpmiddelen ter beschikking, waar uw kind nog geen gebruik van heeft gemaakt. Met deze informatie kunt u het gesprek aangaan met de zorgcoördinator. U kunt de zorgcoördinator hierop wijzen en vragen deze hulpmiddelen ook in te zetten bij uw kind.

Is de zorg in school onvoldoende? Dan kan de school advies vragen aan externe organisaties. U kunt ook zelf een externe organisatie inschakelen. De kosten hiervoor zijn dan wel voor uw rekening. Organisaties in Amsterdam die u kunt benaderen zijn onder andere: Chinski, Stichting Taalhulp en het ABC. Zij bieden individuele begeleiding, geven advies over aanpassingen en hulpmiddelen bij dyslexie en verzorgen trainingen.

Heeft u het gevoel dat het gesprek met de zorgcoördinator niet heeft geholpen? Dan kunt u uw situatie voorleggen aan het schoolbestuur. Zij zijn namelijk eindverantwoordelijk voor de leerlingen. Vaak is er dan iemand van het bestuur die los van de school kan meekijken naar de situatie en kan bijdragen aan een oplossing.

Klacht indienen

Indien het bovenstaande niet heeft geleid tot het gewenste effect, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen. Ouders/verzorgers en kinderen vanaf twaalf jaar kunnen hiervoor gebruik maken van de klachtenregeling van de school. Elke school is verplicht om een klachtenregeling op te stellen, deze op te nemen in de schoolgids en te beschikken over een klachtencommissie. Het doel van het klachtrecht is om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Het indienen van een klacht gebeurt door middel van een klachtbrief.  De klacht kan eerst worden geuit bij de directie en als dit niets heeft geholpen kan de klacht worden voorgelegd aan de klachtencommissie. OCO adviseert altijd om eerst het gesprek aan te gaan met de school om het probleem op te lossen, voordat er een klacht wordt ingediend. Het indienen van een klacht kan de relatie met de school namelijk verslechteren. Informatie over de klachtenprocedure staat in de schoolgids.

Gerelateerde onderwerpen