Welke soorten jeugdhulp zijn er?

Geplaatst door Floor Kaspers op 24 december 2014
De nieuwe jeugdwet bundelt verschillende soorten jeugdhulp en maakt de gemeente hiervoor verantwoordelijk. Daarbij gaat het grofweg om drie soorten ondersteuning: Ondersteuning bij (problemen bij) de opvoeding, geestelijke gezondheidszorg, en ondersteuning voor kinderen en jongeren met een beperking.

Jeugdhulp bij de opvoeding

Iedere ouder loopt wel eens tegen lastige situaties aan bij de opvoeding van een kind. Vaak helpt advies van de familie of vrienden. Bij lastigere problemen kan specifieke ondersteuning bij de opvoeding nodig zijn. In Amsterdam zijn in iedere wijk Ouder- en kindcentra, ook wel OKC’s genoemd. In ieder OKC is een verloskundige aanwezig, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg en opvoedhulp. Ook het consultatiebureau is onderdeel van het OKC. Ieder OKC organiseert activiteiten over opgroeien en opvoeden, gezondheid, omgaan met lastige situaties en andere onderwerpen. Ook kunt u in het OKC terecht voor specifieke opvoedhulp.

De gemeente neemt ook de verantwoordelijkheid over voor de activiteiten die voorheen door Bureau Jeugdzorg Amsterdam worden uitgevoerd. Dit heet nu Jeugdbescherming Amsterdam, en deze verzorgt voor de gemeente de jeugdbescherming en de jeugdreclassering. Jeugdbescherming Amsterdam werkt zowel aan vrijwillige ondersteuning bij de opvoeding, als bij gedwongen ondersteuning. Voorbeelden van gedwongen ondersteuning zijn ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing. De gemeente zelf kan zo’n gedwongen ondersteuning niet verplichten. Dat kan alleen door een kinderrechter.

Geestelijke gezondheidszorg

Onderdeel van de nieuwe jeugdwet is de Ggz voor kinderen en jongeren tot 18 jaar, ook wel JGGZ. Voor de invoering van de jeugdwet viel dit onder de zorgverzekering. Voorbeelden van JGGZ is bijvoorbeeld hulp van een psychiater voor kinderen met (ernstige) ADHD, maar ook intensieve ondersteuning in een GGZ-kliniek voor jongeren met een eetstoornis. De JGGZ is dus behoorlijk divers. Ook ondersteuning op het gebied van dyslexie die buiten school gegeven wordt, valt onder de JGGZ.

Jeugdhulp voor kinderen met een beperking

Kinderen en jongeren met een beperking kregen voorheen ondersteuning, zoals individuele begeleiding, logeeropvang en dagbesteding vanuit de AWBZ. Deze ondersteuning valt met de nieuwe jeugdwet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Het gaat daarbij om kinderen die bijvoorbeeld een verstandelijke beperking hebben, kinderen met een lichamelijke beperking of een ontwikkelingsstoornis zoals autisme. Voorheen kregen zij een indicatie van het CIZ of Bureau Jeugdzorg. Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente hier verantwoordelijk voor. Ook onder de nieuwe jeugdwet is het mogelijk om die hulp te organiseren door middel van een persoonsgebonden budget (PGB).

Meer informatie?

Op website Hoe verandert mijn zorg? vindt u meer informatie over de veranderingen in de zorg. Onderdeel van de website van de overheid is een helpdesk.

Ook kunt u terecht bij een Ouder-en kindadviseur.

Meer artikelen over Jeugdhulp