De Biënkorf

rooms-katholiek | jenaplan

346 leerlingen (2016-2017)
343 leerlingen (2015-2016)
334 leerlingen (2014-2015)
328 leerlingen (2013-2014)
317 leerlingen (2012-2013)
309 leerlingen (2011-2012)
305 leerlingen (2010-2011)
302 leerlingen (2009-2010)
301 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Werengouw 83
1024 NN Amsterdam
telefoon (020) 636 70 67
email bienkorf.info@askoscholen.nl
website www.bienkorf.nl
bestuur Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs (ASKO)

Onderwijs

beschrijving De Biënkorf is een school op levensbeschouwelijke grondslag en werkt volgens de pijlers van het Ervaringsgericht onderwijs (E.G.O.). De school werkt met Jenaplanonderwijs: kinderen wordt de ruimte gegeven voor initiatieven en worden betrokken door milieuverrijking en het aangaan van dialoog (welbevinden, betrokkenheid, competentie en verbondenheid).
groepsindeling stamgroepen: kleuterbouw, onderbouw, middenbouw, bovenbouw
groepsgrootte 30
roostertype regulier
begintijd 08:45
middagpauze 12:15-13:00
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:30 (alle bouwen) 12:15 (op vrijdag voor kleuterbouw) (woensdag, vrijdag)
ICT laptops aanwezig, leerlab, beebots en bluebots
leerlingzorg schooltandarts, ouder- en kindadviseur, logopediste, voorleessoftware 'Sprint' voor kinderen met dyslexie, geschoold op reken- en wiskundeproblemen en dyscalculie
vreemde talen Engels
lesmethoden Leeslijn, Goed gelezen, Nieuwsbegrip, Spelling in Beeld, Pluspunt, Wereld in Getallen, Mijn eigen Handschrift, Naut, Brandaan, Meander
schakelklas NT2-klas
meer- en hoogbegaafdheid aanbod verrijkingsstof, wedstrijden, Day a Week School (DWS)
taalontwikkeling NT2 les kleuterbouw en pre-teaching begrijpend lezen in onderbouw
brede en/of culturele ontwikkeling samenwerking muziekschool Noord, kinderkoor, bezoek Concertgebouw, Atelier, museumbezoeken
burgerschap en sociale veiligheid cultuurcoördinator, kunst- en cultuureducatie, identiteitsbegeleider
overige bijzonderheden schooltuinen, kabouterpad, Artislessen, schoolzwemmen, kinderraad, schoolmelk op aanvraag, klassenouders, kinderraad

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) overblijfkrachten
nso aanbieder Tinteltuin (Stadshoeve), Ayla, Partou, Kleinlab, Kidsplanet

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 42,- (per kind per jaar)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018