Passend Onderwijs

Leerlingen met leerproblemen, gedragsproblemen of een beperking hebben recht op extra ondersteuning op school of speciale voorzieningen.


 • Wat is speciaal onderwijs?

  Speciaal onderwijs is onderwijs voor kinderen met een handicap, chronische ziekte of stoornis.

 • Mijn kind heeft hulp op school nodig: hoe kies ik een school?

  Heeft je kind hulp op school nodig? In dit artikel geven we tips voor een goede schoolkeuze en uitleg over de procedure.

 • Wat is passend onderwijs?

  Wanneer je kind op school te maken krijgt met hulp kom je de naam ‘passend onderwijs’ tegen. Maar wat is passend onderwijs eigenlijk?

 • Oneens met school over passend onderwijs?

  Ben je het oneens met school over passend onderwijs? Dan kun je verschillende dingen doen. In dit artikel leggen we uit wat je kunt doet

 • Wat is het ondersteuningsplan passend onderwijs?

  In het ondersteuningsplan staan de afspraken die de schoolbesturen binnen een samenwerkingsverband maken over passend onderwijs.

 • Wat staat er in het ondersteuningsplan voor voortgezet onderwijs?

  Wat staat er in het ondersteuningsplan voor voortgezet onderwijs van het samenwerkingsverband passend onderwijs Amsterdam-Diemen?

 • Wat is een samenwerkingsverband passend onderwijs (SWV)?

  Scholen werken samen in een samenwerkingsverband passend onderwijs. Het SWV legt afspraken over ondersteuning en tlv's vast in een ondersteuningsplan.

 • Wat is het schoolondersteuningsprofiel (SOP)?

  Alle scholen hebben een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het ondersteuningsprofiel staat welke ondersteuning passend onderwijs een school biedt.

 • Wat is het verschil tussen speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs?

  Het speciaal basisonderwijs valt onder de Wet op primair onderwijs (WPO), terwijl het speciaal onderwijs onder de Wet op de expertisecentra (WEC) valt.

 • Wat is symbiose onderwijs?

  Symbiose onderwijs is onderwijs waarbij een leerling een deel van het onderwijs volgt op een reguliere school, en een deel op een speciale school.

 • Wat is inclusief onderwijs?

  Inclusief onderwijs is onderwijs waarbij kinderen, ongeacht hun beperking, naar hetzelfde onderwijs gaan als kinderen zonder beperking.

 • Thuiszitters en passend onderwijs

  Géén thuiszitters meer: dat is één van de belangrijke doelstellingen van de invoering van passend onderwijs.


 • Leerachterstand, bijles en huiswerkbegeleiding


  Toelaatbaarheidsverklaring


  Externe hulp

  • Wat is leerlingenvervoer?

   Leerlingenvervoer is een tegemoetkoming in de reiskosten of aangepast vervoer voor leerlingen die niet zelfstandig naar school kunnen reizen.

  • Medicijnen op school: wat kunt u van school verwachten?

   Soms gebruikt een kind (tijdelijk) medicijnen op school. Maak hier duidelijke afspraken over met de school en lees het schoolbeleid over medicijngebruik.

  • Wie is verantwoordelijk voor zorg op school?

   Met de komst van passend onderwijs, de nieuwe Jeugdwet en de Wet Langdurige Zorg (WLZ) is niet altijd duidelijk wie verantwoordelijk is voor zorg op school.

  • Wat is een tussenvoorziening?

   Een tussenvoorziening is een een school tussen voortgezet speciaal onderwijs en regulier voortgezet onderwijs in. Tussenvoorzieningen zijn kleine scholen.

  • Wat is een Toptraject?

   Met ingang van het schooljaar 2018-2019 is er een nieuw type ondersteuning voor leerlingen die dreigen uit te vallen op een reguliere school voor voortgezet onderwijs. Dit heet het Toptraject. Een Toptraject kan zowel op de eigen school worden gevolgd, of op een andere plek in een aparte Topklas.


  Zieke leerlingen


  Hoogbegaafdheid


  Gedragsproblemen

  • Autisme op school

   Welke dingen zij van belang voor uw kind met autisme op school? Schoolkeuze, ondersteuning op school en goede samenwerking zijn essentieel.

  • ADHD op school

   ADHD op school kan problemen geven. Een goede samenwerking tussen ouders en school over ondersteuning en medicijnen zoals Ritalin, kan problemen voorkomen.

  • Wat zijn kenmerken van ADHD?

   Kenmerken van ADHD zijn problemen met aandacht en concentratie, hyperactiviteit, impulsiviteit of regelfuncties.

  • Wat is autisme? Definitie, diagnose en behandeling

   Wat betekent het als uw kind autisme heeft, en wat betekent dit voor de schoolkeuze en passend onderwijs?


  Zorgplicht en ondersteuning


  Lat/cap/sem en onderzoek

  • Kan een kind op proef geplaatst worden?

   Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt een leerling soms op proef op school geplaatst. Ook bij een proefplaatsing heeft de school voor de leerlingen de zorgplicht.


  Passend Onderwijs uitgebreide informatie