Eindexamen voortgezet onderwijs

Deze categorie bevat informatie over het examen in het voortgezet onderwijs.


 • Regels voor aanpassingen bij het eindexamen vanwege een beperking

  Het CvTE omschrijft enkele regels en mogelijkheden voor aanpassingen bij het eindexamen voor leerlingen met een beperking.

 • Hoe vraag je een aanpassing van het eindexamen aan?

  De examenkandidaat doet de aanvraag voor een aanpassing bij het eindexamen. De directeur beslist of dit wordt toegekend.

 • Voor welke leerlingen zijn er aanpassingen van het eindexamen mogelijk?

  Aanpassingen bij het eindexamen zijn mogelijk voor leerlingen als hun beperking belemmeringen oplevert voor de manier waarop een examen wordt afgenomen.

 • Rechten en plichten tijdens het eindexamen

  Leerlingen hebben rechten en plichten bij het eindexamen. Zoals het recht op voldoende tijd en de plicht om zich aan examenregels te houden.

 • Kan ik vrijstelling krijgen voor een examenvak in het voortgezet onderwijs?

  Je kunt in een aantal gevallen vrijstelling krijgen voor een examenvak voor vwo, havo en vmbo. Soms heb je recht op meerdere vrijstellingen.

 • Welke aanpassingen bij het eindexamen zijn mogelijk?

  Voor leerlingen met een beperking zijn verschillende typen aanpassingen bij het eindexamen mogelijk.

 • Kan ik vrijstelling krijgen voor een examenvak van het staatsexamen vwo, havo of vmbo?

  Je kunt soms vrijstelling krijgen voor één of meerdere examenvakken van het staatsexamen vwo, havo of vmbo.

 • Waar vind ik websites met oefenexamens en examenbundels?

  Je kunt oude oefenexamens en examenbundels gebruiken ter voorbereiding op de centrale examens voor vmbo, havo en vwo.

 • Wat is het staatsexamen?

  Met het staatsexamen kunt je een vmbo-diploma, havo-diploma of vwo-diploma halen zonder naar school te gaan.

 • Welke hulpmiddelen mag je meenemen naar het centraal examen?

  Op het centraal examen mag je altijd een vast pakket meenemen aan materiaal. Voor sommige vakken zijn extra hulpmiddelen toegestaan.

 • Veelgestelde vragen over het eindexamen

  In dit artikel staan antwoorden op veelgestelde vragen over het eindexamen, die bij de helpdesk van OCO binnenkomen.

 • Welke (grafische) rekenmachine mag ik gebruiken op het examen? (vmbo, mavo, havo en vwo)

  Voor ieder examenjaar wordt vastgesteld of een grafische rekenmachine is toegestaan bij het centraal examen. Je mag gebruik maken van een paar specifieke modellen.

 • Hoe lang moet een school examenmateriaal bewaren?

  De bewaartermijn van het centraal examen is minimaal zes maanden nadat de uitslag is vastgesteld. Voor het schoolexamen geldt geen bewaartermijn.

 • Wat is het verschil tussen schoolexamen en centraal examen?

  Het belangrijkste verschil tussen schoolexamen en centraal examen is het moment waarop het examen wordt afgenomen. Er zijn nog meer verschillen.

 • Onregelmatigheden bij de schoolexamens

  OCO hoort regelmatig over problemen rondom de schoolexamens. OCO geeft uitleg over onregelmatigheden bij de schoolexamens. 

 • Mag je het examenvak Spaans vervangen door staatsexamen Arabisch?

  Je mag in je eindexamenjaar de tweede moderne vreemde taal Spaans vervangen door het vak Arabisch via een staatsexamen.

 • Wat doet een examensecretaris?

  De examensecretaris stelt samen met de directeur van de school de uitslag van het eindexamen vast en tekent de diploma’s en cijferlijsten.

 • Regels eindexamen

  De regels voor het eindexamen staan in een examenreglement, waarover de medezeggenschapsraad (docenten- en oudergeleding) instemmingsrecht heeft. 

 • Wat betekent een groot verschil tussen resultaten schoolexamen en centraal examen?

  Wordt het schoolexamen beter gemaakt dan het centraal examen met een halve punt of hoger? Dan is er sprake van een 'groot verschil'.

 • Wat is het programma van toetsing en afsluiting (pta)?

  Het programma van toetsing en afsluiting (pta) regelt hoe, vanaf sector- (vmbo) of profielkeuze (havo, vwo), een toets of opdracht telt in het schoolexamen.

 • Wat is het schoolexamen?

  Het schoolexamen is een verzameling toetsen, praktische opdrachten en werkstukken die leerlingen in de bovenbouw maken en die meetellen voor het eindexamen.

 • Wanneer ontvang ik een diploma of getuigschrift?

  Als leerlingen slagen voor het eindexamen vmbo, havo of vwo krijgen zij een diploma. Dit geldt ook voor het mbo. In het ho krijgen zij een getuigschrift.

 • Kan ik een nieuw diploma aanvragen bij verlies, naamswijziging of geslachtsverandering?

  Als je je diploma, certificaat of cijferlijst kwijt bent, kun je meestal een verklaring van afgelegd examen aanvragen bij DUO.

 • Wat is het College voor Toetsen en Examens (CvTE)?

  Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het centraal examen en ander toetsen in Nederland.

 • Welke websites geven informatie over het eindexamen?

  Hieronder staat een overzicht van websites met nuttige informatie over het eindexamen. Geef altijd je klacht door aan het LAKS.

 • Kan ik naar vavo om een vmbo, havo of vwo diploma te behalen?

  Leerlingen kunnen via het vavo een vmbo-t- havo- of een vwo-diploma halen. Het vavo is toegankelijk voor leerlingen vanaf 18 jaar.

 • Oefenen voor centraal examen vmbo Nederlands

  Het centraal examen vmbo Nederlands bestaat uit leesvaardigheid, schrijfvaardigheid en leervaardigheden. Oefen met oude examens en video's.

 • Leesvaardigheid en argumentatie oefenen voor centraal examen Nederlands havo en vwo

  Het centraal examen (CE) havo en vwo Nederlands bestaat uit leesvaardigheid en argumentatie. Oefen met oude examens en handige uitlegvideo's.

 • Afgeschaft: de rekentoets voortgezet onderwijs

  De rekentoets voortgezet onderwijs is verplicht voor alle leerlingen, maar telt alleen voor vwo-leerlingen mee voor het slagen of zakken.

 • Wat mag je allemaal meenemen naar je examen?

  Voor alle examenkandidaten geldt dat zij voor alle centrale examens een vast aantal hulpmiddelen mogen meenemen.