Blog

De voortgangsrapportage passend onderwijs: wordt er voortgang geboekt?

Een jaar na de publicatie van de evaluatie en de verbeteraanpak passend onderwijs, publiceerde demissionair minister Slob van OCW op 16 december 2021 de voortgangsrapportage passend onderwijs. Van 17 van de 25 maatregelen uit de verbeteraanpak wordt toegelicht wat er tot nu toe gedaan is is, en welke stappen er nog gezet gaan worden. Kijkend naar aan aantal hete hangijzers, zoals een landelijke norm voor basisondersteuning en inclusief onderwijs, wordt duidelijk dat concrete voortgang nog op zich laat wachten.
Lees meer

Uitnodiging 26 januari 19.30 uur

De OPR en het ouder- en jeugdsteunpunt passend onderwijs

Een onafhankelijk steunpunt voor ouders en leeringen voor passend onderwijs in ieder samenwerkingsverband, dat is één van de verbetermaatregelen voor passend onderwijs die najaar 2020 werd aangekondigd. Eind 2021 publiceerde OCW hiervoor een leidraad. OCO en Ouders & Onderwijs, beide nauw betrokken bij de ontwikkeling van de leidraad, organiseren een online gespreksavond voor ouders en leerlingen in de ondersteuningsplanraden (OPR-en) over het ouder- en jeugdsteunpunt passend onderwijs op 26 januari 2022, 19.30-21.30 uur. Aan bod komen functies en onafhankelijkheid van het steunpunt en de rol van de OPR. Lees meer

Corona en onderwijs

Eerste hulp bij veranderende regels op school als gevolg van het coronavirus

Vanaf 10 januari 2022 openen de basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs weer de deuren. Dat geldt ook voor de buitenschoolse opvang. Verder gelden dezelfde afspraken als voor de verlengde kerstvakantie: met klachten thuisblijven, looproutes en gespreide pauzes en ouders blijven op 1,5 meter afstand. Op de basisschool is voor leerlingen vanaf groep 6 een mondkapje een dringend advies, maar geen verplichting. Als leerlingen zitten, dan mag het mondkapje af. Het mbo en hoger onderwijs gaan tot in ieder geval 15 januari 2022 nog niet open en bieden daarom afstandsonderwijs aan online. Studenten in een kwetsbare positie kunnen wel fysiek naar school. Tentamens, examens en praktijkgerichte activiteiten zijn ook uitgezonderd. Lees meer

Corona op school: wat zijn de regels?Alle artikelen over corona

Onderzoeksrapport

Verantwoording over onderwijskwaliteit als investering in dialoog

Onderzoeks- en adviesbureau Oberon deed in opdracht van OCO onderzoek naar verantwoording over onderwijskwaliteit. Hiervoor zijn als steekproef publieke verantwoordingsdocumenten van Amsterdamse instellingen voor voortgezet onderwijs geanalyseerd. De meest voorkomende doelstelling voor scholen blijkt eigenaarschap bij leerlingen te zijn, voor besturen professionalisering. Een verbeterpunt is de mismatch tussen brede doelstellingen en smalle verantwoording. Betere verantwoording is mogelijk door te investeren in de horizontale dialoog: door het gesprek aan te gaan in de hele beleidscyclus, beleidsrijk te begroten en meer open data te gebruiken. Lees meer