De Driemaster

oecumenisch | regulier

339 leerlingen (2017-2018)
359 leerlingen (2016-2017)
359 leerlingen (2015-2016)
339 leerlingen (2014-2015)
347 leerlingen (2013-2014)
352 leerlingen (2012-2013)
343 leerlingen (2011-2012)
349 leerlingen (2010-2011)
352 leerlingen (2009-2010)
378 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Binnenvaart 1
1034 SG Amsterdam
telefoon (020) 631 98 82
email driemaster@amosonderwijs.nl
website www.3master.nl
bestuur Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS)

Onderwijs

beschrijving De Driemaster is een school op levensbeschouwelijke grondslag voor kinderen, ouders en teamleden (de drie masten). De school doet aan kennisdeling, verhalenvertelling en het vieren van feesten uit de grote wereldgodsdiensten, waarbij het draait om het ontmoeten van elkaar.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 24
roostertype onbekend
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:30
eindtijd korte dag 12:15 (woensdag)
ICT computerlessen
leerlingzorg protocol leesproblemen en dyslexie, orthotheek
vreemde talen Engels als tweede taal, alle groepen, Take it Easy
huiswerk incidenteel t/m groep 5, structureel vanaf groep 6
lesmethoden Veilig Leren Lezen, Estafette, Grip op lezen, Taal Actief, Pluspunt, Pennenstreken, Meander, Natuniek, Brandaan
meer- en hoogbegaafdheid plusklassen
brede en/of culturele ontwikkeling samenwerking met muziekschool Noord, lokaal voor beeldende vorming
religie en rituelen godsdienstlessen, methode Wat geloof jij? en Wereldwijd geloven, bijbels in groep 8
burgerschap en sociale veiligheid protocol media, meldcode, Kanjertraining
overige bijzonderheden schoolmelk op aanvraag, documentatiecentrum, schooltuinen

Opvang

nso aanbieder Combiwel

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 40,- (per kind per jaar voor eerste twee kinderen, daarna 20 euro per kind)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (twee jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 20-05-2018