Corantijn

openbaar | kaleidoscoop

264 leerlingen (2018-2019)
264 leerlingen (2017-2018)
266 leerlingen (2016-2017)
245 leerlingen (2015-2016)
239 leerlingen (2014-2015)
210 leerlingen (2013-2014)
185 leerlingen (2012-2013)
154 leerlingen (2011-2012)
125 leerlingen (2010-2011)
112 leerlingen (2009-2010)
104 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Corantijnstraat 2
1058 DD Amsterdam
telefoon (020) 618 44 30
email info@obscorantijn.nl
website www.corantijnschool.nl
bestuur Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam-West Binnen de Ring (AWBR)

Onderwijs

beschrijving De Corantijn is een Kaleidoscoopschool. Kaleidoscoop gaat uit van wat de kinderen kunnen, van hun motivatie en hun eigen initiatief. Kaleidoscoop bevordert de zelfstandigheid en stimuleert de zeggenschap van kinderen over de omgeving. Kaleidoscoop is geschikt voor alle kinderen omdat er wordt aangesloten bij wat kinderen kunnen. Dit betekent dat kinderen de stimulans en uitdaging krijgen die bij hen past in een veilige en stimulerende schoolomgeving.
groepsindeling groepen 1 en 2, groepen 4 en 5, groepen 6 en 7 gecombineerd, groepen 3 en 8 jaarklassen
groepsgrootte 21
roostertype continu
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:15
eindtijd korte dag 12:30 (woensdag)
ICT aanwezigheid iPads, chromebooks
leerlingzorg schoolmaatschappelijk werker, dyslexie methode: Leesproblemen
vreemde talen Engels in groep 7 en 8, Hello World
lesmethoden Leeslijn, Estafette,Taal in Beeld, Rekenrijk, Novoskript, Tussenschool
schakelklas groep 3
meer- en hoogbegaafdheid mini Denklab
bewegingsonderwijs gym van vakleerkracht
brede en/of culturele ontwikkeling vakleerkracht muziek, kunstkijklessen, filosofielessen, beeldende vorming lokaal, vakleerkracht beeldende vorming, techniekcoach, technieklessen
burgerschap en sociale veiligheid kanjertraining, KIVA-antipestmethode
overige bijzonderheden klassenouders, documentatiecentrum, video-interactiebegeleiding

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) leerkracht
nso aanbieder AKROS kinderopvang

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 63,-

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (twee jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 23-07-2019