De Visserschool

oecumenisch | tweetalig onderwijs

246 leerlingen (2018-2019)
226 leerlingen (2017-2018)
202 leerlingen (2016-2017)
182 leerlingen (2015-2016)
139 leerlingen (2014-2015)
134 leerlingen (2013-2014)
156 leerlingen (2012-2013)
166 leerlingen (2011-2012)
180 leerlingen (2010-2011)
180 leerlingen (2009-2010)
199 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Columbusplein 34
1057 VB Amsterdam
telefoon (020) 618 04 81
email Admin.Visserschool@amosonderwijs.nl
website www.devisserschool.nl
bestuur Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS)

Onderwijs

beschrijving De Visserschool is een school op levensbeschouwelijke grondslag en neemt dit als uitgangspunt voor de ontwikkeling van leerlingen. In het onderwijs wil de school de leerlingen op de toekomst voorbereiden, door zich te richten op internationalisering en het aanbieden van tweetalig onderwijs.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 23
roostertype continu
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:15
eindtijd korte dag 13:00 (woensdag)
leerlingzorg orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werker, taalspecialist,
vreemde talen tweetalig onderwijs: tussen 30% en 50% van de tijd wordt les gegeven in het Engels volgens methode 'Show and Tell' en Oxford Discover
lesmethoden IPC
bewegingsonderwijs gym van vakleerkracht
brede en/of culturele ontwikkeling vakleerkrachten voor beeldende vorming en muziek, handvaardigheidlokaal, muzieklokaal, kunstschooldag
burgerschap en sociale veiligheid De Vreedzame School, Taakspel, ZIEN!
overige bijzonderheden schooltuinen, Jump-in school

Opvang

nso aanbieder Akros, Partou, Nella Della

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 65,-

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 19-08-2019