Jenaplanschool Atlantis

protestants-christelijk | jenaplan

161 leerlingen (2018-2019)
192 leerlingen (2017-2018)
214 leerlingen (2016-2017)
227 leerlingen (2015-2016)
223 leerlingen (2014-2015)
207 leerlingen (2013-2014)
193 leerlingen (2012-2013)
204 leerlingen (2011-2012)
215 leerlingen (2010-2011)
212 leerlingen (2009-2010)
227 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Schuitenhuisstraat 5
1069 WK Amsterdam
telefoon (020) 667 00 01
email info.atlantis@amosonderwijs.nl
website jenaplanschoolatlantis.nl
bestuur Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS)

Onderwijs

beschrijving Atlantis is een Jenaplanschool. Dit onderwijs richt zich op het totale kind en speelt in op de natuurlijke behoefte aan zelfstandigheid, bewegingsdrang, de drang om samen te leren en de behoefte aan veiligheid en leiding. De school heeft een oecumenische identiteit, in de lessen komen de christelijke bijbelverhalen naar voren tijdens feestdagen en levensvragen.
groepsindeling stamgroepen: onderbouw, middenbouw, bovenbouw
groepsgrootte 26
roostertype vijf-gelijke-dagen-model/continurooster
begintijd 8.30
eindtijd lange dag 14.15
ICT computers in de klas
leerlingzorg rekenspecialist
vreemde talen Engels vanaf groep 5
lesmethoden Pluspunt
meer- en hoogbegaafdheid plusklas
taalontwikkeling leesbegeleider
bewegingsonderwijs gym van vakleerkracht
brede en/of culturele ontwikkeling vieringen om de week op vrijdag met dans, muziek en drama
burgerschap en sociale veiligheid burgerschap en mediawijsheid
overige bijzonderheden schooltuinen

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) leerkrachten
nso aanbieder samenwerking Allkidsz

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2019-2020 € 60,-

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (twee jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 26-09-2019