Multatuli

openbaar | regulier

330 leerlingen (2017-2018)
344 leerlingen (2016-2017)
361 leerlingen (2015-2016)
355 leerlingen (2014-2015)
330 leerlingen (2013-2014)
327 leerlingen (2012-2013)
300 leerlingen (2011-2012)
272 leerlingen (2010-2011)
234 leerlingen (2009-2010)
219 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Sara Burgerhartstraat 5
1055 KV Amsterdam
telefoon (020) 684 17 40
email info@multatulischool.nl
website www.multatulischool.nl
bestuur Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam-West Binnen de Ring (AWBR)

Onderwijs

beschrijving OBS Multatuli is een openbare basisschool, waar elk kind ongeacht zijn of haar achtergrond welkom is. De school biedt onderwijs op maat, gericht op voortgang in de ontwikkeling van kinderen op het gebied van competentie, autonomie en relatie.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 22
roostertype continu
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:45
eindtijd korte dag 12:15 (woensdag, vrijdag)
ICT methode AaBeeCee, Taalzee/Rekentuin, WoordenSTART, lessen Office, digitale leerlijn, ICT weken, programmeren, vier Chromebooks per groep
leerlingzorg ouder- en kindadviseur, ontwikkelpsycholoog, logopedist, fysiotherapeut, schoolarts, schoolmaatschappelijk werker
vreemde talen Engels, groep 3 t/m 8 Groove.me
huiswerk vanaf groep 3 in toenemende mate
lesmethoden Logo 3000, Fonemisch bewustzijn, Met Woorden in de Weer, Veilig leren lezen, Staal, Estafette, Nieuwsbegrip XL, Wereld in getallen, Met Sprongen Vooruit, Pennenstreken, Meander, Brandaan, Naut, Blits
meer- en hoogbegaafdheid Mini denklab, Het Denklab
taalontwikkeling logopedie
brede en/of culturele ontwikkeling cultuurplan, vakleerkracht beeldende vorming (methode Moet je doen!), vakleerkrachten wetenschap, samenwerking muziekcentrum Aslan
burgerschap en sociale veiligheid Kanjertraining, Mediawijsheid
overige bijzonderheden schooltuinen, schoolzwemmen, bliksemstage groep 8, Jump-In programma

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) leekracht
nso aanbieder BSO Het Groeiparadijs

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 55,- (per kind per jaar)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018