Anonieme held vergroot onzekerheid ouders Rietlanden

Geplaatst door OCO op 10 juni 2011

Samenvatting door OCO van informatiebijeenkomst De Rietlanden 9 juni 2011
Ondanks dat ouders eerder duidelijkheid was beloofd voor de Hemelvaart, en op een informatiebijeenkomst op 1 juni nog een week geduld werd gevraagd, werd de situatie er donderdagavond 9 juni voor de ouders en kinderen van de Rietlanden niet duidelijker op, integendeel. Op het laatste moment heeft een schoolbestuur zich bereid verklaard een overname van De Rietlanden te onderzoeken, maar dit bestuur wenst nog anoniem te blijven. Ouders tasten bij gebrek aan informatie nog in het duister over de uitwerking van dit plan. Ook is onduidelijk of het aanbod van scholen in de buurt om voldoende plaats te bieden aan kinderen van de Rietlanden na sluiting van hun school nog gestand gedaan zal worden. Het tijdpad voor plaatsing van de kinderen is nog steeds niet geconcretiseerd terwijl het einde van het schooljaar steeds dichterbij komt. De besturen proberen de plaatsingsproblemen voor de kinderen op te lossen maar ‘vergeten’ keer op keer ouders daarbij te betrekken en afdoende te informeren.

Dit werd duidelijk op een informatiebijeenkomst met ruim 40 ouders van het ouderinitiatief op De Rietlanden die donderdagavond 9 juni 2011 plaatsvond op verzoek van het ouderinitiatief van De Rietlanden. ‘Afzender’ – met het schoolbestuur is afgesproken dat informatiebijeenkomsten in het schoolgebouw mogen plaatsvinden als duidelijk wordt aangegeven wie de afzender van de gepresenteerde informatie is – van de gepresenteerde informatie op deze bijeenkomst was Guido Walraven. Walraven is door stadsdeelwethouder Lieke Thesingh ingeschakeld om vraag en aanbod bij elkaar te brengen bij de herplaatsing van de kinderen van de Rietlanden om er voor te zorgen dat de kinderen in de buurt naar school kunnen.

VERSLAG INFORMATIEBIJEENKOMST 9 JUNI 2011

Guido Walraven presenteert overnamescenario

Guido Walraven:
“Op 1 mei moesten de besturen en wethouder concluderen dat er nog steeds onvoldoende capaciteit was gevonden om alle kinderen van de Rietlanden die in de buurt naar school willen op te vangen. Op 8 mei kwamen de besturen weer bij elkaar met de intentie om wel voldoende capaciteit te kunnen aanbieden. Tot ieders verrassing bood een van de schoolbesturen uit de buurt aan om de Rietlanden over te nemen en als dependance te koppelen aan een school buiten de buurt die een onderwijsconcept hanteert dat vergelijkbaar is met dat op de Rietlanden nu. Dat bestuur moet nog intern overleg voeren en een aantal schoolzaken onderzoeken en wil daarom nog anoniem blijven. Volgende week vrijdag komen de schoolbesturen en de wethouder weer bijeen en dan is hopelijk duidelijk of het overnamevoorstel uitgevoerd kan worden. Wat ook is besproken is of in het oorspronkelijke scenario waarin onderzocht werd of er voldoende plaats is op scholen in de buurt, dat was op 1 mei nog niet zo en dat bleek op 8 mei wel het geval te zijn. De wethouder vond het belangrijk om hier duidelijkheid over te hebben voor het geval de overname toch niet door zou kunnen gaan.”

Vragen en discussie overname

Vraag ouder:
“Wat is de motivatie van dat anonieme bestuur voor de overname?”

Antwoord Guido Walraven:
“Waarschijnlijk een combinatie van dingen. Een bestuur dat de mogelijkheden bekeek om extra plaatsen te creëren besloot ook te onderzoeken of overname van de hele school mogelijk is: door van de Rietlanden een dependance te maken van een school buiten de buurt met hetzelfde soort onderwijs, dat te typeren valt als klassikaal onderwijs. De naam van het bestuur kan op verzoek van dat bestuur nog niet genoemd worden.”

Vraag ouder:
“Welk risico lopen we als het weer een reddingsoperatie is die bestaat uit een combinatie van twee te kleine scholen?”

Antwoord Guido Walraven:
“Dat kan ik nu niet beantwoorden, we kunnen nu wel vragen verzamelen om aan dat bestuur te stellen. Het bestuur heeft uitgesproken dat het de school wil overnemen om er een duurzame vestiging van te maken. ”

Ouder:
“Het is storend dat we als ouders niet volledig worden geïnformeerd.”

Menno van de Koppel, OCO:
“Het is kwalijk dat er geen reactie is gekomen op het verzoek (van OCO) aan AMOS en (van ouders) aan het stadsdeel om, na overleg met het betreffende bestuur, vandaag toch bekend te maken welk bestuur de overname onderzoekt en alvast beknopte informatie te geven over de motieven en praktische uitvoering. Het antwoord had ook nee kunnen zijn, maar niet reageren is onbehoorlijk en laat zien dat ouders er niet toe doen.”

Ouder:
“AMOS is verantwoordelijk voor de situatie waar we nu inzitten. Ik vind het wel knap van dat nog anonieme bestuur om een overnamevoorstel te doen.”

Ouder:
“Nee, het is niet alleen de schuld van AMOS maar van alle schoolbesturen in de buurt dat de andere scholen in de buurt konden groeien en dat de Rietlanden het niet heeft gered.”

Ouder:
“Als witte ouders voor de Rietlanden hadden gekozen was dit niet gebeurd, maar je kunt ouders niet dwingen bij hun schoolkeuze. Ik ben zelf allochtoon en heb geen probleem met de populatie van deze school. Ik ben zelf ook voor vrije keuze, ik had mijn kind eerst op de Piet Hein en daar was ik niet tevreden en toen heb ik mijn kind hier op school gedaan.”

Ouder:
“Wij zitten nu wel in een situatie dat we gedwongen worden.”

Ouder:
“Het is mooi dat er een held is die de school wil redden. Maar het voorstel voor een overname is voor ons als ouders op dit moment niet meer dan een gerucht omdat de afzender anoniem is. Het is geen basis om het eerdere plan om de kinderen te verdelen over scholen in de buurt los te laten, hoe staat het daarmee?”

Presentatie Guido Walraven herplaatsingsscenario

Guido Walraven:
“Er is voor 115 kinderen plaats op scholen in de buurt. Niet per se op de school van eerste keuze, maar er is in ieder geval voldoende plaats. Dat is winst ten opzichte van de situatie op vorige week woensdag 1 juni. Komend schooljaar ziet het schema met benodigde en beschikbare plaatsen er per groep zo uit:

Groep 2 heeft 7 plaatsen nodig:
Minimaal 7 beschikbaar verspreid over scholen in de buurt

Groep 3/4 heeft 36 plaatsen nodig:
Circa 15 beschikbaar verspreid over scholen in de buurt en ca 25 in combinatieklas verzorgd door AMOS in gebouw Rietlanden

Groep 5/6 heeft 30 plaatsen nodig:
Circa 11 beschikbaar verspreid over scholen in de buurt en ca 25 verspreid over combinatieklassen 5/6 op de 8e Montessori

Groep 7 heeft 10 plaatsen nodig:
Minimaal 10 plaatsen beschikbaar verspreid over scholen in de buurt

Groep 8 heeft 21 plaatsen nodig:
De groep wordt – mede op verzoek van de ouders – bij elkaar gehouden verzorgd door AMOS in gebouw Rietlanden”

Vraag ouder:
“Is er nu een schriftelijk overzicht van de beschikbare plaatsen en de voorkeuren van ouders per school? Dat was toch toegezegd en zou er vandaag toch zijn? Zo’n overzicht neemt alvast een deel van de onzekerheid weg.”

Antwoord Guido Walraven:
“Wat ik nu kan laten zien is een overzicht van het aantal plaatsen per (leeftijds) groep, van de aantallen per school heb ik geen gegevens bij me.”

Ouder:
“Laten we stemmen of er nu behoefte is aan een overzicht met de beschikbare plaatsen per school.”
(Er wordt praktisch unaniem voor gestemd.)

Vraag ouder:
“Hoe zit het met het tijdpad, dat zou toch ook uitgewerkt worden?”

Antwoord Guido Walraven:
“Het tijdpad heb ik nog niet verder uitgewerkt omdat er nu twee scenario’s zijn en pas volgende week duidelijk wordt wat er gaat gebeuren.”

Menno van de Koppel, OCO:
“Ouders hebben nu echt behoefte aan een overzicht van de plaatsen per school, anders staan ze straks met lege handen. De ouders hebben de vorige bijeenkomst een voorstel gedaan voor een tijdpad en gevraagd of je dat kunt invullen. Dat is echt essentiële informatie. Er zijn meer punten door de ouders aangedragen die gebundeld zijn in een mail om mee te nemen in de gesprekken met het bestuur. Het lijkt er nu op dat de ouders er niet op kunnen vertrouwen dat de punten die ze aandragen door je worden geagendeerd in de gesprekken met de besturen en wethouder.”

Guido Walraven:
“Ik maak met ambtenaren van de wethouder een agendavoorstel voor de vergaderingen met de schoolbesturen en de wethouder over de herplaatsing van de kinderen van de Rietlanden. Vervolgens heb ik nog een voorgesprek met de wethouder voor de vergadering. Tijdens de vergadering wordt de agenda vastgesteld en behandeld, voor zover de tijd dat toelaat. Besturen kunnen tijdens de bijeenkomst de agenda nog wijzigen.”

Ouder:
“Bij de vergaderingen die ik meemaak op mijn werk wordt netjes de agenda gehanteerd.”

Ouder:
“Worden de vragen of suggesties van ouders eigenlijk wel in de vergaderingen van de besturen en de wethouder besproken?”

Menno van de Koppel, OCO:
“Misschien heeft Guido Walraven zelf inschattingen gemaakt hoe hij het beste resultaat voor ouders binnen kon halen. Maar dan ligt er nu wel het uitdrukkelijke verzoek van ouders om door ouders aangedragen punten te agenderen in de gesprekken met de besturen en wethouder en ook te berichten hoe die punten zijn afgehandeld.”

Ouder(s):
“We willen graag dat Menno mee gaat naar het gesprek met de schoolbesturen en de wethouder.”

Guido Walraven:
“Het spijt me dat ik kennelijk niet aan de afspraak of aan de verwachting voldaan heb, ik kan nu wel een overzicht met het aantal plaatsen per leeftijdsgroep laten zien maar geen overzicht met het aantal plaatsen en voorkeuren per school. Ik zal dat vanavond mailen en ik zal later nog het tijdpad mailen.”

Hernieuwde discussie overnameplan en ontstane situatie

Ouder:
“Het nieuwe bestuur kent de situatie, wat gaat dat bestuur doen om het imago van de Rietlanden op te krikken? Is de school waaraan we gekoppeld worden ook een zwarte school waarvan het voortbestaan onzeker is? En weet het nieuwe schoolbestuur dat groei van de Rietlanden niet mogelijk is omdat de 8e Montessori lokalen in dit gebouw in gebruik heeft? Natuurlijk willen we graag een overname, maar alleen op een goede manier.”

Ouder:
“Het overnamescenario is wel wat we wilden maar dan met een school in de buurt, nu worden we gekoppeld aan school buiten de buurt en weten we zo weinig dat we niet kunnen beoordelen of het een goed voorstel is.”

Ouder:
“In het overleg van ouders met de wethouder was afgesproken dat ouders scenario’s zouden meeontwikkelen, nu is toch een scenario wat de ouders hebben aangedragen uitgewerkt zonder dat de ouders erbij betrokken zijn.”

Ouder:
“Wat wordt er eigenlijk overgenomen, de leerlingen, het gebouw, de leraren, de directie?”

Ouder:
“Je krijgt straks ook nog een derde scenario waarin een deel van de ouders overstapt naar scholen in de buurt en een deel op school blijft als die wordt overgenomen. Kan de overname dan nog wel doorgaan? Zijn de plekken op de scholen in de buurt nog wel beschikbaar nu een anonieme redder zich heeft gemeld?”

Guido Walraven:
“Bij een overname van de Rietlanden door een ander schoolbestuur voelen de scholen in de buurt zich vrij om de eerder aangeboden plaatsen niet meer te bieden. Het is goed dat hierover vragen worden gesteld, dit zal nog verder besproken moeten worden.”

Menno van de Koppel, OCO:
“Geldt dat voor de extra combinatieklassen die gevormd zouden worden, of ook voor de lege stoelen die je geinventariseerd hebt?”

Ouder:
“Kunnen we collectief het overnamescenario afwijzen of worden we gedwongen het te accepteren?”

Guido Walraven:
“Dwang bij schoolkeuze van ouders lijkt me niet mogelijk.”

Ouder:
“Daar komt het wel op neer als de scholen in de buurt geen plaatsen meer aanbieden.”

Vraag ouder:
“Wat voor vrijheden hebben ouders nog als ze zich niet kunnen vinden in het overnamescenario of als ze zich niet kunnen verenigen met het overnemend bestuur. Hebben ze dan nog recht op de plaatsen uit het verdelingsscenario?”

Antwoord Guido Walraven:
“Over dit punt zal nog gediscussieerd moeten worden met de schoolbesturen en de wethouder.”

Vraag ouder:
“In het overzicht zie ik dat een combinatiegroep van de leeftijd van mijn kind op de Montessori komt, kan mijn andere kind daar dan ook terecht of moet ik straks mijn kinderen naar twee verschillende scholen brengen?”

Antwoord Guido Walraven:
“Broertjes en zusjes worden bij elkaar gehouden zodat ouders niet naar verschillende adressen hoeven. Wanneer het scenario met de extra combinatiegroepen doorgaat, dan moeten we ook nagaan of er ouders zijn die hun (eerste) voorkeur willen heroverwegen, bijvoorbeeld om hun kinderen bij elkaar te houden.”

Vraag ouder:
“Is de voorgestelde combinatiegroep 3/4 niet een vorm van uitstel? Het voorstel is dat AMOS een jaar die groep verzorgt en dan krijgen die ouders en kinderen alsnog met een overstap te maken.”

Antwoord Guido Walraven:
“De verwachting is dat er dan vanzelf nieuwe plekken ontstaan door verhuizingen in de loop van het jaar en dat er dan ook meer tijd is om voldoende plekken in die groepen te scheppen.”

Menno van de Koppel, OCO:
“Het gaat om ongeveer 25 kinderen waarvoor dan door verhuizingen plekken moeten ontstaan op vier scholen, hebben de scholen de ervaring dat er op de leeftijd van groep 3/4 zoveel verhuizingen zijn dat dit een re√´le verwachting is?”

Ouder:
“Eigenlijk mag de combinatieklas onder AMOS voor groep 3/4 met 25 kinderen helemaal niet meegeteld worden als ‘plaatsen in de buurt’ omdat het om uitstel van het plaatsingsprobleem gaat. De besturen zijn er dus niet in geslaagd voldoende plaats te organiseren. We willen als ouders dat deze combinatieklas wordt ondergebracht bij een ander bestuur dan AMOS en dat de kinderen daarna niet nog een keer hoeven over te stappen.”

Ouder:
“Hoe kun je van ouders verwachten voor AMOS te kiezen na alles wat er gebeurd is?”

Ouder:
“Wat is het commitment van AMOS voor groep 8 die ze volgend jaar zeggen te gaan verzorgen? Wat voor garanties hebben we als ouders dat we niet te maken krijgen met leraren die halverwege het jaar weggaan en niet vervangen kunnen worden? En dat er voor de kinderen een volwaardig groep8-programma komt met een musical en schoolkamp?”

Guido Walraven:
“De 8e Montessori gaat voor de leerjaren 5/6 de combinatiegroepen helemaal opnieuw indelen (als het herplaatssingsscenario wordt gevolgd). Er komt een extra combinatiegroep 5/6 om voldoende capaciteit te hebben om leerlingen van de Rietlanden op te kunnen vangen maar de leerlingen worden verspreid over verschillende groepen en blijven niet bij elkaar.”

Ouder:
“Kunnen plekken op de JP Coen, en misschien ook de BOE, betrokken worden bij de inventarisatie en kan er dan ook gekeken worden naar mogelijkheden voor kinderopvang?”

Guido Walraven:
“De wethouder heeft toegezegd dat gezocht zou worden naar voldoende plaatsen op scholen in de buurt, de JP Coen ligt buiten de buurt.”

Menno van de Koppel, OCO:
“De JP Coen zou in ieder geval als mogelijke oplossing onderzocht kunnen worden voor de combinatieklas 3/4 die anders een jaar uitstel te wachten staat onder AMOS. Natuurlijk moeten daarvoor dan ook de voorkeuren gepeild worden bij ouders. Als dat tot deze leeftijdsgroep beperkt blijft moet dat toch te doen zijn.”

Vraag ouder:
“Wanneer en waar komen de besturen en de wethouder weer bij elkaar?”

Antwoord Guido Walraven:
“Volgende week vrijdag op het stadsdeelkantoor, meestal zijn die vergaderingen om twaalf of om een uur, ik kan dat nog laten weten.”

Ouder:
“Laten we dan met spandoeken gaan demonstreren voor de deur.”

Meer artikelen over Blog