Inspectie in onderwijsverslag 2013-2014 kritisch over passend onderwijs

Geplaatst door Floor Kaspers op 16 april 2015
Op 15 april 2015 kwam het jaarlijkse onderwijsverslag van de Onderwijsinspectie uit. Hierin beschrijft de inspectie de ‘staat van het onderwijs’ in het afgelopen schooljaar 2013-2014. Op het terrein van passend onderwijs ziet de inspectie een aantal aandachtspunten waar komend jaar meer aandacht voor moet komen. Daarbij gaat het onder andere om de ondersteuningsplannen, de interne gerichtheid en de communicatie met ouders.

Ondersteuningsplannen niet duidelijk

Een belangrijke conclusie van de Onderwijsinspectie is dat de ondersteuningsplannen van de nieuwe samenwerkingsverbanden passend onderwijs vaak niet duidelijk genoeg zijn. Concrete informatie die in ongeveer de helft van de plannen bijvoorbeeld ontbreekt is de procedure wat betreft de herindicaties en de criteria voor overplaatsing en terugplaatsing van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Iets minder dan de helft van de plannen voldoet niet aan de wettelijke voorschriften voor informatievoorziening aan ouders.

Intern gericht

De samenwerkingsverbanden verschillen onderling nogal in de manier waarop ze georganiseerd zijn. Ze moeten in de praktijk nog veel uitwerken. De nadruk heeft nog veel gelegen op interne organisatievraagstukken. Een lange termijn visie ontbreekt vooralsnog, net als zicht op risico’s en meerjarenbegrotingen. Concreet stelt de onderwijsinspectie bijvoorbeeld dat vrijwel alle samenwerkingsverbanden noemen dat thuiszitten van leerlingen moet worden voorkomen. Het staat hoog op de agenda, maar is in de praktijk nog niet voldoende uitgewerkt.

Communicatie met ouders

Een belangrijk aandachtspunt voor de inspectie is de communicatie met ouders. De verschillen in kwaliteit aan informatie op de websites van de samenwerkingsverbanden zijn groot. Vaak wordt de informatievoorziening aan ouders overgelaten aan de schoolbesturen. De vraag is echter of het samenwerkingsverband er van op aan kan dat de informatie dan ook echt de ouders bereikt.

Van plan naar praktijk

In het Onderwijsverslag 2013/2014 stelt de Onderwijsinspectie dat er werk aan de winkel is op het terrein van passend onderwijs. Mooie woorden en algemeen geformuleerde plannen voldoen niet meer. Een concrete aanpak met duidelijke doelen, goede samenwerking tussen scholen en met gemeenten, en betere communicatie met ouders, zijn de opdrachten die de inspectie aan scholen en samenwerkingsverbanden meegeeft.

Onderwijsverslag en passend onderwijs

Het Onderwijsverslag 2013-2014 van de Onderwijsinspectie lees je hier.
De specifieke aandachtspunten van de Onderwijsinspectie over passend onderwijs vind je hier.

Meer artikelen over Blog