Kies een school in de buurt in de Baarsjes

Geplaatst door OCO op 2 oktober 2007

Stadsdeel De Baarsjes wil dat meer ouders hun kinderen in de buurt naar school doen. De praktijk is dat 40% van de kinderen namelijk naar een school buiten het eigen stadsdeel gaat. Het stadsdeel ondersteunt ouders en scholen die het initiatief nemen om een school meer gemengd te maken.

De Baarsjes wil dat de scholen in het stadsdeel een afspiegeling zijn van de buurt. Een groot aantal, vaak hoog opgeleide bewoners laat hun kinderen echter naar school gaan op zogenoemde witte scholen in andere stadsdelen. Op de vraag waarom hij gemengde scholen wil, antwoordt portefeuillehouder Lambriex: “In De Baarsjes woont een veelheid van nationaliteiten. Als kinderen in gescheiden werelden opgroeien, blijven we vreemden van elkaar. Goed samenleven begint met elkaar ontmoeten, leren kennen en samen dingen doen op school. Dat geldt voor kinderen en hun ouders”. “Mensen wonen hier bij elkaar in de straat. Dan is het toch niet meer dan logisch dat hun kinderen met elkaar in de buurt naar school gaan. Daar ontmoeten kinderen en ouders met een verschillende achtergrond elkaar. Kinderen maken dan vriendjes en vriendinnetjes met wie ze na schooltijd in de buurt kunnen spelen.”

Hoewel het Dagelijks Bestuur van mening is dat ouders vrij zijn om een keuze te maken naar welke school hun kinderen gaan, heeft De Baarsjes een actieprogramma ontwikkeld om ouders en scholen te ondersteunen bij hun initiatief om in De Baarsjes buurtscholen te maken.

De Baarsjes wil daartoe een plaatsingsbeleid formuleren in overleg met de omringende stadsdelen. Ouders kunnen hun kind niet eerder aanmelden dan op 2-jarige leeftijd; het kind wordt pas ingeschreven als het 3 jaar is geworden en met 4 jaar geplaatst. Het is namelijk gebleken is dat kinderen van lager opgeleide ouders te laat worden aangemeld. Postcodegebieden worden vervangen door een voorrangsgebied rond de scholen. Lambriex: “Stedelijk is met alle stadsdelen en schoolbesturen afgesproken dat spelregels ervoor moeten zorgen dat kinderen uit de nabije omgeving van de school voorrang hebben. Dan worden scholen buurtscholen. Naarmate je dichter bij de school van je eerste voorkeur woont, is de kans groter dat je erop komt.” Lambriex vervolgt: “dit betekent vooral meer keuzevrijheid voor de ouders van kinderen die bij de school om de hoek nu nog achter in de rij staan.”

Godfried Lambriex is ook van mening dat goede voorlichting aan ouders en het ondersteunen van ouderinitiatieven vooral van belang is. Ouders in heel Amsterdam krijgen nu als hun kind 2 jaar is geworden de Amsterdamse Keuzegids Basisonderwijs en Speciaal (basis) onderwijs. De Baarsjes stuurt aan deze ouders ook het Voorleeswoordenboek ABC en informatie toe over de Voorscholen in De Baarsjes. Omdat dit niet voldoende is, gaat De Baarsjes afspraken maken met scholen om een voorlichtingsplan over scholen te ontwikkelen, waarin scholen en ouders hun eigen bijdrage kunnen leveren. Lambriex: “Je moet dan denken aan directe mailings met informatie over de scholen, een website, een schoolkeuzemaand en een spreekuur schoolkeuze voor ouders die twijfelen over welke school het beste bij hun kind past. Ouders en scholen kunnen rekenen op steun als ze gaan werken aan een gemengde school. Bijvoorbeeld doordat ze geld krijgen om ervaringsdeskundigen in te schakelen die ze op weg helpen”.

Om alle doelen van het actieprogramma uit te werken stelt het Dagelijks Bestuur van De Baarsjes voor om een projectleider aan te stellen voor de duur van een jaar met daaraan gekoppeld een werk- en activiteitenbudget. Het actieprogramma “Kies een school in de buurt” wordt besproken in de raadscommissie Onderwijs op 9 oktober 2007.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog