Kinderen op gemengde school niet milder over andere etnische groepen

Geplaatst door OCO op 6 mei 2008

Gemengde scholen leiden niet tot een positiever oordeel van kinderen over andere etnische groepen. Kinderen op gemengde scholen oordelen niet gunstiger over elkaar dan kinderen op homogeen witte of zwarte scholen. De overheid gaat er dan ook te gemakkelijk van uit dat spreiding de etnische verhoudingen bevordert. Dat concluderen socioloog Joep Bakker en onderwijskundige Eddie Denessen van de Radboud Universiteit Nijmegen na een onderzoek onder 1.287 kinderen uit groep vier tot en met acht.

Beschrijving
In het onderzoek zijn attitudes van leerlingen in het basisonderwijs jegens leerlingen van de eigen en van andere dan de eigen etnische achtergrond bestudeerd. De onderzoekers zijn uitgegaan van de veronderstelling dat deze attitudes afhankelijk zouden zijn van een aantal specifieke contextuele factoren zoals de etnische samenstelling van de klas en het contact dat leerlingen met elkaar hebben. Het onderzoek is uitgevoerd onder 1287 leerlingen in de groepen 4, 6, 7 en 8 van 12 scholen in de regio’s Rotterdam en Nijmegen. Drie scholen waren overwegend ‘wit’ van karakter, de overige overwegend ‘zwart’, zij het van uiteenlopende etnische samenstelling. De kinderen kregen een vragenlijst voorgelegd met behulp waarvan de intra- en interetnische contacten binnen een klas vastgesteld werden en hun attitude ten aanzien van de eigen groep en die jegens kinderen met een andere etnische achtergrond kon worden bepaald. Op basis van een aan de leerkrachten voorgelegde vragenlijst werd informatie verzameld over de etnische achtergrond van de leerlingen, de etnische compositie van de school, alsmede over intercultureel onderwijs.

Conclusies
De etnische samenstelling van de klas blijkt geen invloed te hebben op de attitude van de leerlingen ten opzichte van andere etnische groepen. Alle kinderen gaven de voorkeur aan vriendjes uit de eigen groep. Die houding was het sterkst bij autochtone kinderen.
Op gemengde scholen hebben kinderen wel vriendjes uit een andere etnische groep. Dit leidt echter niet tot een gunstiger oordeel over die etnische groep als geheel. Contact zegt weinig over attitude en omgekeerd: sommige kinderen hebben geen vriendjes uit een andere bevolkingsgroep maar wel een positief oordeel. Op basis van de bovenstaande bevindingen adviseren de onderzoekers dat nauwkeuriger onderzocht moet worden onder welke condities spreiding de integratie bevordert.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog