Minister: schoolgeweld registreren, niet publiceren

Geplaatst door OCO op 11 juli 2011

Registratie geweld wordt verplicht
Onderwijsinstellingen in het basis-, speciaal-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs worden verplicht om (gewelds)incidenten te registreren. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap waarmee de ministerraad heeft ingestemd. Het registratiesysteem ondersteunt scholen in een veiliger schoolklimaat en geeft inzicht in de landelijke ontwikkelingen van (gewelds)incidenten en veiligheid op de onderwijsinstellingen. Het kabinet streeft ernaar dat de verplichte incidentenregistratie per 1 september 2012 van kracht is.

Registratie moet helpen
Een sluitend registratiesysteem van incidenten levert een belangrijke bijdrage aan een veilige school voor alle kinderen, jongeren en onderwijspersoneel. Steeds meer onderwijsinstellingen registreren incidenten zoals bij het gebruik van geweld of in het geval van (homo)discriminatie. Ook hebben veel scholen een adequaat veiligheidsbeleid. Toch blijkt de informatie over de aard en omvang van de (gewelds)incidenten vaak gebrekkig. De verplichte registratie moet daar een einde aan maken. Bovendien stelt het registratiesysteem scholen beter in staat om incidenten bespreekbaar te maken en om adequate maatregelen te nemen bij incidenten.

Eenduidige definities
Om een landelijk beeld te kunnen opmaken, is het noodzakelijk dat scholen op dezelfde manier incidenten registreren. Grove pesterijen of scheldpartijen zijn subjectief te beoordelen terwijl wapenbezit objectief kan worden vastgesteld. Daarom worden eenduidige en duidelijke definities van verschillende incidenten gehanteerd.

Geen persoonsgegevens
De geregistreerde incidenten bevatten geen persoonsgegevens, maar slechts het feit én of de betrokkene een leerling, docent of een derde is. Scholen moeten zich houden aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

Inspectie
De registratiegegevens van de incidenten blijven nadrukkelijk in het bezit van de school. De gegevens zijn dus niet openbaar. De Inspectie van het Onderwijs krijgt wel inzage in deze gegevens tijdens haar schoolbezoek.

Meer artikelen over Blog