Inspraak ouders bij bescherming leerlinggegevens

OCO krijgt regelmatig vragen over de verspreiding van leerlinggegevens. Het gebruik van leerlinggegevens is volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp) aan regels verbonden. De wet schrijft voor dat er maatregelen worden getroffen voor bescherming van leerlinggegevens. De MR heeft inspraak bij een privacyregeling.

Ouder en leerling

Een school mag persoonsgegevens van leerlingen alleen met toestemming verspreiden. De school heeft toestemming nodig van de ouder(s) als de leerlingen jonger dan 16 jaar zijn (art. 8 jo. art. 5 Wbp). Leerlingen vanaf 16 jaar jaar moeten zelf toestemming geven. Gegevens moeten zorgvuldig verwerkt worden. Gevoelige informatie mag niet belastend zijn voor leerlingen en ouders. Een lijst met allergieën van een leerling of behaalde schoolresultaten zijn alleen toegankelijk voor de leerling en diens ouders.

Gegevens op internet

Het publiceren van leerlinggegevens mag uitsluitend met toestemming van ouder of leerling. Leerlinggegevens worden altijd afgeschermd voor onbevoegdheden en voor zoekmachines (art. 19 lid 6 Vrijstellingsbesluit Wbp). Website en nieuwsbrief vallen hier ook onder, als er persoonsgegevens in worden verwerkt. Informatie over een leerling mag alleen toegankelijk zijn voor die specifieke leerling en diens ouders. Het uitgangspunt van de Wet bescherming persoonsgegevens is dat uitsluitend noodzakelijke gegevens worden verwerkt (art. 9 lid 2 Wbp).

Vrijstellingsbesluit Wbp

Voor het geven van onderwijs en organiseren van schoolactiviteiten is het soms noodzakelijk om gegevens van leerlingen en ouders te delen (art. 19 Vrijstellingsbesluit Wbp). Bijvoorbeeld contactgegevens van ouders voor het innen van de ouderbijdrage door de ouderraad of het bekendmaken van schoolactiviteiten op de website. Daarnaast is het voor de betrokken leerkracht noodzakelijk om met het leerlingdossier te werken. Dit neemt niet weg dat ook deze gegevens zorgvuldig verwerkt moeten worden.

Privacyregeling

Scholen moeten conform de Wbp extra maatregelen treffen om de privacy van leerlingen en leraren te beschermen (art. 13 Wbp). Als er persoonsgegevens worden verwerkt, in dit geval leerlinggegevens, dan moet de verwerker de privacy borgen (art. 11 Wbp). De praktische uitwerking hiervan verloopt door de vaststelling van een privacyregeling. Dit kan via de schoolgids, maar ook een apart beleidsstuk zijn.

MR

De oudergeleding van de MR heeft instemmingsrecht op de regeling voor het vaststellen of wijzigingen voor het gebruik van persoonsgegevens. Immers is het een onderwerp dat specifiek de ouders (of leerlingen) aangaat (art. 13 lid 1 onder i Wms).