Motie over wijziging Wms aangenomen door Tweede Kamer

Geplaatst door Menno van de Koppel op 8 juli 2013

Op 4 juni 2013 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen over de wijziging van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms). De motie was ingediend door SP, CDA, PvdA en D66, tijdens een debat over governance in het onderwijs op 27 mei 2013. Met de motie wordt de regering verzocht om de Wms te wijzigen op de volgende onderwerpen:

  • het recht op rechtsbijstand;
  • de beslechting van nalevingsgeschillen;
  • de mogelijkheid om nietigheid van besluiten in te roepen;
  • het scholingsbudget rechtstreeks naar de mr.

Governance en versterking bestuurskracht
Het debat over governance werd gehouden naar aanleiding van de Governancebrief (Versterking bestuurskracht onderwijs), die de minister en staatssecretaris van OCW op 19 april naar de Tweede Kamer stuurden. Deze brief bevat de agenda voor de versterking van de bestuurskracht in het onderwijs. De versterking van de medezeggenschap is hierin een belangrijk onderdeel.

Knelpunten WMS

In het debat werd uitgebreid gesproken over de knelpunten in de Wms, die ook al bij de evaluatie van de Wms in 2012 aan de orde waren gekomen: het recht op rechtsbijstand, de beslechting van nalevingsgeschillen en de mogelijkheid om de nietigheid van besluiten in te roepen waarbij het instemmingsrecht niet is gevolgd. Voorafgaand aan het debat over governance hadden ouder- , leerling- en vakorganisaties opnieuw aangedrongen op wijziging van de Wms op deze punten. Staatssecretaris Dekker gaf er de voorkeur aan om nogmaals met de betrokken partijen aan tafel te gaan zitten, om te kijken of verbetering mogelijk is zonder een wetswijziging. Hij zegde wel toe in het najaar te komen met een brief over medezeggenschap. Hij vroeg de door SP, CDA, PvdA en D66 ingediende motie aan te houden. De motie werd toch aangenomen op 4 juni.

Andere moties over medezeggenschap
Een andere motie over medezeggenschap, ingediend door de PVV, waarmee de regering wordt verzocht om onderwijsteams instemmingsrecht te verlenen op de vormgeving van het onderwijsleerproces, werd ook aangenomen. Een motie van D66 en de SP over het verlenen van instemmingsrecht aan medezeggenschapsorganen op de hoofdlijnen van de begroting, of ook wel de kaderbrief, van instellingen, werd aangehouden.

Evaluatie WMS
Bij de evaluatie van de Wms in 2012 was door de onderwijsorganisaties ook al aangedrongen op wijziging van de WMS. De organisaties sloten hiermee aan op de conclusies in het rapport ‘Doeltreffender en meer effect’, dat door het Expertisecentrum van Stichting Onderwijsgeschillen was uitgebracht in 2011. De evaluatie van de Wms leidde echter niet tot aanpassing van de wet. Demissionair minister Van Bijsterveldt bleef bij haar standpunt dat de Wms voldoet en verbeteringen op de genoemde knelpunten in de praktijk mogelijk zijn, zonder de wet te wijzigen. Een motie die was ingediend om de Wms te wijzigen, werd in juli 2012 verworpen.

Met het aannemen van de motie van SP, CDA, PvdA en D66 op 4 juni 2013, wordt uiteindelijk tegemoetgekomen aan de breed gedragen wens in het onderwijsveld om de medezeggenschap te verbeteren door aanpassing van de Wms.

Bron: InfoWMS.nl

Meer artikelen over Blog