Nieuw college: Kiezen voor de stad

Geplaatst door OCO op 19 mei 2010

Tijdens de vergadering van de Gemeenteraad van 19 mei heeft de gemeenteraad de wethouders van het nieuwe college van Amsterdam benoemd. Het programakkoord 2010-2014 heet ‘Kiezen voor de Stad’ en heeft de thema’s Economisch groeien, Sociaal versterken, Duurzaam investeren.

Over onderwijs staat er in het programakkoord:

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Elk kind verdient het om zich optimaal te kunnen ontwikkelen en talenten te ontplooien. In Amsterdam telt je toekomst, niet je afkomst. Dit betekent dat alle Amsterdamse scholen kwalitatief op orde moeten zijn. Ook in magere tijden is het daarom belangrijk in onderwijskwaliteit te blijven investeren.

Inzet op kwaliteit
Voor primair onderwijs betekent het inzetten op kwaliteit allereerst dat de Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam (KBA) wordt volgehouden en geïntensiveerd. Iedere basisschool haalt minimaal een gemiddelde score op de Cito-eindtoets van 534: de laagste score voor toegang tot de hoogste leerweg in het VMBO (VMBO-t). Maximaal twintig procent van de leerlingen uit groep 8 heeft een leerachterstand van meer dan anderhalf jaar. Minimaal een kwart van de leerlingen gaat naar HAVO of VWO. De ambitie is om met behulp van de kwaliteitsaanpak, alle Amsterdamse scholen aan de drie eisen van de kwaliteitsnorm te laten voldoen, of in samenwerking met de schoolbesturen afspraken te maken voor een nieuwe Amsterdamse kwaliteitsnorm die minimaal voldoet aan de huidige eisen.

Ook in het voorgezet onderwijs is een kwaliteitslag noodzakelijk omdat nog te veel scholen onder de maat presteren. Het is wenselijk dat de kwaliteitsaanpak ook voor het VO wordt toegepast. Primair moet de aandacht daarbij liggen op het VMBO en het MBO. Daarnaast moet er een dekkend aanbod zijn van Zorg Adviesteams (ZAT) met extra aandacht voor kinderen met een verstandelijke beperking en uit multiprobleem gezinnen. Ook de aansluiting tussen vmbo en mbo moet worden verbeterd. Het brede schoolconcept is hier het nastreven waard.

Een sterk docentenkorps, een goede schoolleiding en actieve ouderparticipatie zijn belangrijke succesfactoren voor de slagingskans van scholieren. Goede scholing en begeleiding voor beginnende leerkrachten zijn noodzakelijk. Dit betekent extra aandacht voor de bestaande opleidingen en initiatieven als de Academische PABO. Initiatieven en activiteiten die leiden tot meer ouderparticipatie worden gestimuleerd. Talentontwikkeling en begeleiding van excellente leerlingen gaan hand in hand.

Voorschool
Slagingskansen in het onderwijs beginnen bij het beheersen van de taal. Voordat kinderen op de basisschool komen, is het belangrijk dat ze de Nederlandse taal voldoende beheersen. De voorschool geeft kinderen de kans om voldoende taalvaardig te worden. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen met een taalachterstand hiervan profiteren. Wij willen dat het bereik van de voorscholen zo optimaal mogelijk is. Om segregatie door voorscholing tegen te gaan is het wenselijk dat elke Amsterdamse basisschool samenwerkt met een voorschool. Brede scholen waarin kinderdagopvang-voorzieningen slim gecombineerd worden met voorscholen, kunnen daarbij helpen.

Samen leren, samen opgroeien
Idealiter is elke basisschool een buurtschool. Daar waar basisscholen geen afspiegeling zijn van de bevolkingssamenstelling van het stadsdeel, moeten afspraken met stadsdelen en schoolbesturen gemaakt worden om de segregatie zoveel mogelijk tegen te gaan. Om ouders een weloverwogen schoolkeuze te kunnen laten maken voor hun kinderen is het noodzakelijk dat de kwalitatieve doorlichting van scholen openbaar is. Voordat ouders een keuze maken, dienen zij voldoende mogelijkheid te hebben gehad om zich te informeren over de kwaliteit en de pedagogische en levensbeschouwelijke uitgangspunten van verschillende scholen. In samenspraak met schoolbesturen zou het inschrijfmoment van basisscholen in de hele stad kunnen worden bepaald op drie jaar, waarbij kinderen uit de omliggende buurt voorrang krijgen. We streven naar een evenwichtige geografische spreiding over de stad van de verschillende schooltypen.

Gewilde middelbare scholen worden verleid om dependances te vestigen in wijken met een tekort aan goede scholen. Wij zien het mede als verantwoordelijkheid van de gemeente om ouders en leerlingen goed te begeleiden en te informeren bij de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Bijkomend voordeel hiervan is dat loting in het voortgezet onderwijs zoveel mogelijk kan worden voorkomen. Zolang loting noodzakelijk is, omdat de vraag groter is dan het aanbod, wordt kritisch gekeken naar de bestaande procedures. Uitgangspunt is dat Amsterdamse kinderen ten minste dezelfde kansen hebben om op de eerste school naar keuze toegelaten te worden als kinderen uit de regio.

School of werk
Schoolverzuim en uitval moeten verder worden aangepakt. Idealiter verlaat niemand de school zonder voorbereid te zijn op een volgende stap. Met een offensieve aanpak van verzuimcontrole en een stevige rol voor het nieuwe Bureau Leerplicht Plus. Jongerenloketten en de acht-tot-acht aanpak zijn hierbij bewezen succesvolle instrumenten. Onvoldoende stageplekken kunnen leiden tot studievertraging, of zelfs schooluitval in leer-werktrajecten. Inzetten op het bieden van stageplekken bij de gemeente en bedrijven die voor de gemeente werkzaam zijn, is daarom belangrijk. We dragen het stagebeleid uit naar het bedrijfsleven.

Amsterdam heeft zich aangesloten bij het Actie Plan Jeugdwerkloosheid. De verantwoordelijkheden voor leerwerkplekken zijn nog onduidelijk. Het jongerenloket van DWI biedt alleen trajecten aan voor jongeren die geen baan hebben of hun school niet hebben afgemaakt. Onderzocht moet worden hoe het jongerenloket in combinatie en afstemming met andere loketten/ voorzieningen een centrale rol kan spelen in het aanbieden van leerwerk- plekken voor schoolgaande jongeren.

Duurzaam, schoon, veilig en heel
Naast kwaliteit van onderwijs is ook de fysieke leeromgeving een punt van aandacht. Leerlingen moeten zich veilig voelen op school. Scholen horen schoon, heel en veilig te zijn. Deze coalitie streeft naar een goede kwaliteit van de onderwijsgebouwen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. We bespreken met de scholen hoe duurzaam te investeren in schoolgebouwen.

Meer artikelen over Blog