Verslag bijeenkomst ouderinitiatief Rietlanden 27 mei 2011

Geplaatst door OCO op 31 mei 2011

Samenvatting
Vrijdagavond 27 mei 2011 werd in het gebouw van De Rietlanden op een bijeenkomst met circa 35 ouders van het ouderinitiatief van De Rietlanden verslag gedaan van gesprekken en ontwikkelingen in de afgelopen week en gediscussieerd. Er is een oplossing in zicht maar er bestaan nog steeds grote zorgen of de schoolbesturen dit op tijd waar kunnen maken.

Oplossing die momenteel onderzocht wordt door de besturen:
Van de 125 kinderen van De Rietlanden die volgend jaar een plek nodig hebben gaan er 21 naar een school buiten de buurt. Voor 104 kinderen wordt een oplossing gezocht door:

  • gebruik te maken van beschikbare ruimte in bestaande groepen
  • na te gaan of volgend schooljaar twee nieuwe combinatiegroepen kunnen starten: 3/4 en 5/6
  • voor de laatste benodigde plaatsen de capaciteit van bestaande groepen uit te breiden

Woensdag 1 mei wordt naar verwachting duidelijk of de scholen in de buurt in staat zijn deze plannen uit te voeren.

Opmerkingen ouders:

  • Bij de inventarisatie is nog niet gekeken naar buitenschoolse opvang, daar dreigen ook knelpunten voor ouders.
  • Er is reservecapaciteit nodig, wanneer een kind niet op zijn plek blijkt te zijn en van school moet wisselen moet er plek beschikbaar zijn in de buurt.
  • In de toekomst zouden scholen sluiting minimaal een jaar van tevoren moeten aankondigen.
  • Als er voor de Hemelvaart onvoldoende duidelijkheid is zouden de collegabesturen aan AMOS een extra jaar moeten vragen.

Voorstel ouders voor tijdpad
Er is nog maar heel weinig tijd tot de zomervakantie. De ouders vinden dat de ‘matching’ in juni geregeld moet zijn en stellen het volgende tijdpad voor:

  • Woensdag 1 mei 2011 wordt duidelijk of de schoolbesturen bovenstaande oplossing kunnen uitvoeren.
  • Tussen 20 juni en 4 juli worden nieuwe inloopochtenden georganiseerd en kunnen ouders – indien gewenst opnieuw – hun voorkeuren duidelijk maken nu de mogelijkheden bekend zijn.
  • In de eerste week van juli is er duidelijkheid rondom de plaatsing en wordt met de ouders ook het onderwijskundig rapport (OKR) van hun kinderen besproken wat de Rietlanden zal leveren aan de nieuwe school.

AT5
Aan het begin van de avond heeft AT5 opnamen gemaakt.
Bekijk het item op de website van AT5 via deze link http://www.at5.nl/artikelen/63054/toekomst-kinderen-school-de-rietlanden-onzeker.

Ondersteuning door OCO
OCO wordt geïntroduceerd: De Onderwijs Consumenten Organisatie (OCO) ondersteunt het ouderinitiatief met informatie en advies. OCO is aanwezig geweest bij gesprekken tussen een ouderdelegatie en het AMOS-bestuur om te helpen de communicatie tussen het bestuur en de ouders te verbeteren. OCO kan het ouderinitiatief ook ondersteunen door verslagen te publiceren op de website van OCO. Het beleid van OCO is er op gericht om ouders in staat te stellen zelf voor hun belangen op te komen, maar wanneer daar behoefte aan is kan OCO na een concreet verzoek van bijvoorbeeld een vergadering van het ouderinitiatief ook namens de ouders optreden.

Verslag gesprek ouderdelegatie met wethouder onderwijs Lieke Thesingh en de schoolbesturen op vrijdag 27 mei 2011
“Op het moment dat het gesprek plaatsvond was bij de ouders bekend dat er slechts 57 plekken vrij zijn op scholen in de buurt. De ouderdelegatie heeft de gevoelens verwoord van de ouders en kinderen van de Rietlanden. De ouders maken zich zorgen en vinden dat de kinderen slachtoffer zijn van de onderwijspolitiek. Door de onzekerheid voelen de kinderen zich niet welkom op andere scholen. Bovendien ontstaat er verdeeldheid in de buurt, de ouders vinden dat de scholen het probleem moeten oppakken en het als uitdaging moeten zien om zich in te zetten voor sociale samenhang in de buurt.”

Discussie

Ouder:
“Het is mede de verantwoordelijkheid van de scholen in de buurt dat deze problemen zijn ontstaan omdat de scholen in de buurt de Rietlanden kapot hebben geconcurreerd.”

Ouder:
“Als er onvoldoende plek komt moet er toch commitment zijn om de school een jaar open te houden.”

Guido Walraven:
“De wethouder heeft aan de ouders toegezegd dat ouders voor de zomer horen dat ze een plek hebben.”

Ouder:
“Ze heeft gezegd dat ze er alles aan gaat doen maar ze kon het niet beloven.”

Ouder:
“De wethouder is niet in de positie om garanties te geven.”

Menno van de Koppel, OCO:
“Voldoende openbaar onderwijs in de gemeente is altijd nog een grondwettelijk recht als er onvoldoende plek gevonden is.”

Nadat de ouderdelegatie de gelegenheid had gekregen om de wethouder en de schoolbesturen te vertellen wat de zorgen en wensen van de ouders zijn hebben de wethouder en de besturen achter gesloten deuren overleg gevoerd om te zoeken naar een oplossing.

Guido Walraven presenteert de uitkomst van zijn gesprek met de wethouder en de schoolbesturen op vrijdag 27 mei 2011
“In beginsel kunnen alle kinderen in de buurt naar school. Hoe? Wat is er vanmorgen gebeurd? Welke plekken zijn nodig in welke (leeftijds)groepen en welke plaatsen zijn beschikbaar?

Van de 125 leerlingen gaan er 21 naar een (AMOS)school buiten de buurt, er worden dus nog 104 plekken gezocht. Op dit moment zijn er in bestaande groepen 57 plekken beschikbaar, daarmee is het tekort 47 plekken.

Wat is nodig, hoe denken de scholen dat te gaan oplossen? Op twee manieren:
– door waar nodig de bestaande groepen op scholen in de buurt iets te vergroten;
– door te starten met extra groepen, onderzocht wordt nu een (toekomstige) combinatiegroep 3/4 en een (toekomstige) combinatiegroep 5/6, omdat voor deze leeftijden ook na vergroting van bestaande groepen op scholen in de buurt nog onvoldoende plek is.

Verder zal de toekomstige groep 8, mede op verzoek van de ouders, bij elkaar kunnen blijven. Deze groep zal zoals het er nu naar uitziet onder de verantwoordelijkheid van AMOS blijven. De twee nieuwe combinatiegroepen zullen waarschijnlijk ieder door een van de andere besturen geadopteerd worden. Welk bestuur welke groep voor zijn rekening neemt is nog mede afhankelijk van de huisvesting. Er wordt nu zowel gekeken naar huisvesting in het huidige gebouw van de Rietlanden als naar de bovenverdieping in ‘de Schijf’, het gebouw waar nu zowel leerlingen van de Piet Hein als de Achthoek les krijgen.

Woensdag 1 juni 2011 is er een nieuwe bijeenkomst tussen de schoolbesturen, de wethouder en Guido Walraven. Dan moet duidelijk worden of de benodigde combinatiegroepen inderdaad gevormd zullen worden en welke schoolbesturen dat op zich zullen nemen.

Nu duidelijk wordt op wat voor manier voor voldoende capaciteit gezorgd wordt zal ik de ouders die dat nog niet hebben aangegeven opnieuw vragen wat hun voorkeuren zijn. Om te kunnen matchen heb ik behalve een eerste voorkeur ook een tweede en derde voorkeur nodig.”

Discussie

Vraag ouder:
“Kunnen ouders er op rekenen dat ze een plek krijgen op de school van hun 1e of 2e keuze? Dat ze bij uitzondering terecht komen bij hun 3e keuze, maar geen 4e keuze?”

Antwoord Guido Walraven:
“Inderdaad.”

Vraag ouder:
“Heb je ook contact gehad met de BOE?”

Antwoord Guido Walraven:
“Ja, maar dat geldt niet als ‘in de buurt’, de Kleine Kapitein wel.”

Vraag ouder:
“Was er wel ervaring met het sluiten van een school?”

Antwoord Guido Walraven:
“De afgelopen jaren zijn er drie scholen gesloten: Mozaiek, Parel en Evenaar. Er is op basis van de ervaringen daarmee een stappenplan beschikbaar wat ook bekend is bij het AMOS-bestuur. Bij Mozaiek waren er ook vier scholen in de buurt, maar toen was er een jaar de tijd om de overstap te regelen.”

Vraag Menno van de Koppel, OCO:
“Als kinderen van school wisselen moet de school een rapport opstellen voor de andere school, dat heet een onderwijskundig rapport (OKR). Dat is belangrijk om de overstap goed te laten verlopen zodat er geen onderwijstijd op de nieuwe school verloren gaat om te onderzoeken hoe ver een kind is. Het zou goed zijn als het OKR besproken wordt met de ouders, is dat ingepland?

Antwoord Annemieke van der Groen, directeur Rietlanden:
“Het onderwijskundig rapport (OKR) wordt in de 1e week van juli besproken met de ouders tijdens het normale rapportgesprek.”

Vraag ouder:
“Hoe moet het als mijn kind het niet goed doet op de nieuwe school? Als mijn kind dan van school wil wisselen zitten alle scholen in de buut vol en moet ik toch de buurt uit.”

Antwoord Menno van de Koppel, OCO:
“Het zou goed zijn als er reservecapaciteit komt om ruimte open te houden voor schoolwisselaars. De besturen zouden daar een stedelijk gemiddelde van het percentage schoolwisselaars voor aan kunnen houden.”

Vraag ouder:
“Is het al duidelijk wat er met het gebouw van de Rietlanden gebeurt?”

Antwoord Annemieke van der Groen, directeur Rietlanden:
“Voor zover ik weet zijn er nog geen definitieve plannen wat er met het gebouw gaat gebeuren en kan De Rietlanden indien nodig volgend schooljaar nog van het gebouw gebruik maken.”

Vraag ouder:
“Wat zijn de afbreukrisico’s voor de plannen van de besturen om twee extra combinatiegroepen te starten?”

Antwoord Guido:
“Dat wordt deze week onderzocht, woensdag 1 mei is er meer duidelijkheid.”

Opmerking ouder:
“De buitenschoolse opvang is niet meegenomen in de inventarisatie van de keuzemogelijkheden. Komt er steun voor het organiseren van opvangplekken? Die zitten elders vol en de huidige opvangorganisatie van de Rietlanden wil niet meebewegen.”

Opmerking ouder:
“In een evaluatie van de sluiting van de school moeten we de aanbeveling doen dat sluiting voortaan een jaar van tevoren wordt aangekondigd. En als er voor de Hemelvaart onvoldoende plek is zouden de collegabesturen aan AMOS een extra jaar moeten vragen.”

Voorstel ouders voor tijdpad
Er is nog maar heel weinig tijd tot de zomervakantie. De ouders vinden dat de ‘matching’ in juni geregeld moet zijn en stellen het volgende tijdpad voor:

1/5 duidelijkheid voldoende capaciteit
Woensdag 1 mei 2011 overleggen Guido Walraven, de wethouder en de schoolbesturen opnieuw. Dan wordt duidelijk of de schoolbesturen de bovenstaande oplossing kunnen uitvoeren. De uitkomst van dat overleg wordt bekendgemaakt via de website van OCO.

20/6-4/7 inloopochtenden en matching
De twee weken tussen 20 juni en 4 juli kunnen nog voor nieuwe inloopochtend gebruikt worden als er voldoende behoefte aan is. Voorwaarde is dan wel dat ze op een voor de ouders efficiente manier georganiseerd kunnen worden: alle scholen open op dezelfde dag(en), inloopochtend(en) in plaats van een vast tijdstip, ruim van tevoren aankondigen. Dit kan pas vanaf 20 juni omdat de scholen in het gebied verschillende vakantiesluitingen hebben. Ook zal duidelijk aan de ouders moeten worden gecommuniceerd of en hoe ze opnieuw hun voorkeuren duidelijk kunnen maken, deze kunnen immers veranderd zijn als het definitieve aanbod bekend is gemaakt. In deze twee weken zal Guido Walraven ook de definitieve ‘matching’ van voorkeuren en beschikbaren plaatsen moeten uitvoeren.

4/7-8/7 OKR
In de eerste week van juli is er duidelijkheid rondom de plaatsing en wordt met de ouders ook het onderwijskundig rapport (OKR) van hun kinderen besproken wat de Rietlanden zal leveren aan de nieuwe school.

15/7 zomervakantie
Laatste schooldag en begin zomervakantie.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog