Brief OSVO over overaanmelding 2009

Geplaatst door OCO op 14 april 2009

Geachte heer/mevrouw,

Alvorens in te gaan op uw vragen/opmerkingen, wil ik eerst het volgende aangeven. Jaarlijks zijn er ca 7300 leerlingen uit Amsterdam en omgeving die van de basisschool overstappen naar een school voor voortgezet onderwijs. Daarvan komen er ruim 1000 leerlingen van buiten Amsterdam (o.a. Diemen, Badhoevedorp, Amstelveen) en ca 400 Amsterdamse leerlingen gaan naar scholen buiten Amsterdam (o.a. Amstelveen, Weesp en Breukelen). Om ervoor te zorgen dat deze duizenden leerlingen allemaal geplaatst worden op een van de 65 scholen, zijn er spelregels vastgelegd. Jaarlijks worden deze spelregels (de ‘kernprocedure’) op tijd bekendgemaakt aan alle basisscholen en ouders.

U zult begrijpen dat, met duizenden leerlingen en 65 scholen, het niet altijd direct zo is dat alle leerlingen zich evenwichtig verdelen over alle scholen. Daarom zijn er twee rondes van aanmelding opgenomen in de Kernprocedure. Dit jaar zijn er, na de eerste ronde, ca 8 scholen waar zich in totaal enkele honderden leerlingen teveel hebben aangemeld. Het gaat daarbij om leerlingen van alle schoolsoorten: ca 90 leerlingen bij de zelfstandige Gymnasia, en daarnaast ook een grote groep havo/vwo leerlingen, een grote groep vmbo-t leerlingen en een flinke groep leerlingen van vmbo-kader en basisberoepsgerichte leerweg. Daarnaast zijn er zeer veel scholen die op verschillende afdelingen nog leerlingen kunnen plaatsen.

Op dit moment gaan de scholen na of alle aangemelde leerlingen plaatsbaar zijn. Daarvoor is tijd nodig, omdat in een flink aantal gevallen nader onderzoek en contact met de basisschool nodig is. Als daarna blijkt dat er nog steeds sprake is van overaanmelding, vindt loting plaats. Op 17 april is precies bekend hoeveel scholen nog plaatsingsruimte hebben, en welke leerlingen niet geplaatst kunnen worden op de school van hun eerste keus. Onze verwachting is dat, net als voorgaande jaren, in de tweede ronde vanaf 20 april ouders er snel in zullen slagen om hun kind alsnog geplaatst te krijgen op één van de andere scholen.

Naar aanleiding van specifieke opmerkingen van ouders, hierbij nog enkele toevoegingen:

  • Het is niet mogelijk is om tussentijds de spelregels van de kernprocedure te wijzigen. De wet (WVO) laat schoolbesturen de ruimte om nadere toelatingsregels te stellen mits (vlgs het NBW) deze regels helder gesteld zijn en tijdig gecommuniceerd. De Kernprocedure voldoet hieraan, evenals de toelatingseisen in de schoolgidsen, zoals eerdere gerechtelijke uitspraken duidelijk maken. Wat zeker niet kan is de spelregels tijdens de procedure veranderen. Dat zou alleen maar leiden tot verwarring en zou de kernprocedure juist vatbaar maken voor bezwaar en beroep. Wel wordt jaarlijks na afloop van de aanmeldingsperiode besproken op welke punten de kernprocedure verder kan worden verbeterd.
  • Uit een voorlopige tussenbalans blijkt dat er ruim voldoende plaatsingsmogelijkheden zijn – ook voor Gymnasium c.q. VWO-leerlingen en voor Havo/VWO-leerlingen. Voor deze groepen leerlingen is er nog plaatsingsruimte op in totaal 15 Lycea, waarvan een zeer groot deel ook een voldoende beoordeling heeft van de Onderwijsinspectie. Volgens afspraak wordt op 13 april bekendgemaakt welke scholen plaatsingsmogelijkheden hebben, en wordt in diezelfde week geloot door scholen met een overaanmelding. Vanaf 20 april vindt de tweede ronde plaats. Ook al gaat het dit jaar om een groter aantal overaanmeldingen op een groter aantal scholen – toch blijven we de overtuiging houden dat het totale onderwijsaanbod in Amsterdam toereikend is.
  • In de afgelopen jaren is het aantal zelfstandige Gymnasia uitgebreid van 3 naar 5, en is er plaats ontstaan voor ruim 3000 leerlingen, waar er vroeger plaats was voor minder dan 2000 leerlingen. Daarmee is de capaciteit flink uitgebreid.
  • Omdat we het verstandig vinden om zorgvuldig om te gaan met maatschappelijke voorzieningen en met overheidsmiddelen, wordt door de schoolbesturen, in samenspraak met de Gemeente, in een Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen voor meerdere jaren het scholenaanbod vastgesteld. In de komende periode zal het overleg daarover plaatsvinden. Daarbij zullen verschillende belangen tegen elkaar moeten worden afgewogen. Het lijkt ons niet zinvol om, vooruitlopend daarop, nu al uitspraken te doen over uitbreiding van bepaalde scholen of schoolsoorten, op grond van de huidige tussenbalans van de Kernprocedure.

Mocht het nodig zijn om op specifieke vragen in te gaan, dan kunt u verwijzen naar het bestuur van het OSVO (in casu Hans Dankaart en Pieter Hettema) en naar de Gemeente (DMO, Herman Blommers en Norbert Krijnen)

Namens het Bestuur van het OSVO,

Pieter Hettema
(Portefeuillehouder KPI)

Meer artikelen over Blog