Email aan Asscher (OCO)

Geplaatst door OCO op 16 december 2010

Geachte heer Asscher, Namens Han van Gelder, voorzitter van de Stichting OCO, stuur ik u het volgende: OCO merkt aan de vele vragen die dagelijks binnenkomen dat er in Amsterdam nog steeds grote behoefte is aan een onafhankelijk informatieloket voor ouders en leerlingen. De behoefte aan informatie is niet verminderd door recente ontwikkelingen als de Verbeteraanpak, de Spiegel PO of Vensters voor Verantwoording. Integendeel, het borgen van de kwaliteitsverbeteringen en het duiden van de nieuwe informatiestromen vormen extra uitdagingen voor het ouderbetrokkenheidsbeleid in Amsterdam. DMO berichtte vandaag dat de aanvraag van OCO (dd 21 september 2010) op 4 januari wordt afgewezen omdat deze ’te vroeg’ zou zijn omdat de gemeente nog geen inhoudelijk kader zou hebben ontwikkeld. OCO zou in 2011 vooralsnog slechts op een projectsubsidie van vier maanden mogen rekenen, wat feitelijk neerkomt op een afbouwsubsidie en ontmanteling van OCO. Daarmee dreigt de gemeenteraad te worden gepasseerd terwijl OCO tot stand is gekomen op initiatief van de raad. OCO meent dat de handelswijze onzorgvuldig is, aangezien OCO geen eindversie van het evaluatierapport heeft ontvangen, en evenmin op de hoogte is gesteld van nieuwe prioriteiten t.a.v. ouderbetrokkenheid. Daarom het dringende verzoek om het voornemen om een projectsubsidie voor vier maanden toe te kennen los te laten en alsnog een projectsubsidie voor zeven maanden te verstrekken zodat er voldoende ruimte is voor een zorgvuldige discussie in de gemeenteraad.¬†Ook verzoekt OCO om een gesprek met u als wethouder voordat de besluitvorming op 4 januari 2011 in het College van B&W plaatsvindt. Zodat OCO kennis kan nemen van uw overwegingen, wensen en visie t.a.v. ouderbetrokkenheid, in de hoop dat een gedachtenwisseling over de rol van OCO mogelijk is. Ter onderbouwing van bovenstaand verzoek is een bijlage mee verzonden met een overzicht van de overwegingen, ontwikkelingen en chronologie. Gaarne bericht, Met vriendelijke groet, Namens Han van Gelder Tamar van Gelder

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog