Informatieplicht zeer zwakke school

Geplaatst door OCO op 3 september 2009

De staatssecretarissen Dijksma en Van Bijsterveldt hebben dit vandaag geschreven aan de Tweede Kamer. Als de Inspectie van het Onderwijs constateert dat een school zeer zwak is, moet die school ouders een publieksvriendelijke versie van het Inspectie-rapport toesturen. Doet een school dat niet, dan zal de Inspectie dit rapport zelf naar de ouders sturen. Deze laatste maatregel zal via een nota van wijziging worden toegevoegd aan het wetsvoorstel ‘Goed onderwijs, goed bestuur’, dat binnenkort in de Tweede Kamer zal worden behandeld. Verder zal de website van de Inspectie worden aangepast, opdat het mogelijk is voor ouders om een email of sms te ontvangen, zodra de Inspectie nieuwe informatie over de school van hun kind bekend maakt.

Met de maatregelen willen Dijksma en Van Bijsterveldt de positie van ouders in het onderwijs versterken. Ieder kind heeft immers recht op goed onderwijs. Als ouders niet geïnformeerd zijn over de toestand op de school van hun kind, kunnen zij moeilijk de afweging maken of hun kind naar een goede school gaat.

Op dit moment werken de sectorraden in het Primair Onderwijs en het Voortgezet Onderwijs aan een eigen code goed bestuur. Deze zelfregulering doet recht aan de bestuurlijke autonomie die scholen hebben en zal meestal volstaan. In het geval van zeer zwakke scholen willen Dijksma en Van Bijsterveldt echter geen enkel risico nemen. Ouders worden met deze maatregel dusdanig in positie gebracht om hun rol als direct belanghebbende bij de school van hun kind waar te maken.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog