Leerlingen willen meer inspraak!

Geplaatst door OCO op 7 november 2006

Wat is de stand van zaken van leerlingenparticipatie in Nederland anno 2006? Om die vraag te beantwoorden hebben meer dan 5000 scholieren een LAKS vragenlijst ingevuld. Hoeveel scholieren zijn actief betrokken op hun school? Waar doen leerlingen aan mee en waarom? Of waarom zijn ze juist niet betrokken? Hier vind je een korte samenvatting van de resultaten.
5435 vmbo?ers, havo?ers en vwo?ers hebben de vragenlijst ingevuld, waarbij meisjes in de meerderheid waren. De vragenlijst is voornamelijk door bovenbouwers ingevuld; 90 procent van de leerlingen zat in het examenjaar. De leerlingen zijn afkomstig van een kleine 900 verschillende schoollocaties, dus de uitslag geeft een goed landelijk beeld. Wel is het waarschijnlijk dat actievere leerlingen eerder op de website www.laks.nl komen en dus deze vragenlijst hebben ingevuld.

Hoe actief zijn leerlingen?
Een derde van de respondenten gaf aan actief te zijn in een of meerdere bestaande activiteiten op school. Twee derde van de leerlingen is op school nergens bij betrokken. Zoveel scholen, zoveel activiteiten. Toch was er een duidelijke top 5 van activiteiten waar leerlingen volgens onze enquĂȘte aan meedoen. Het meest populair was de leerlingenraad, daarna de schoolkrant, hulpmentor, de medezeggenschapsraad of een klankbordgroep.

Waarom zijn leerlingen actief ?of niet?
Aan de leerlingen die hebben ingevuld actief te participeren op school, vroegen we waarom ze actief waren. De belangrijkste redenen waren om te kunnen organiseren, om er iets van te leren en omdat ze dingen willen veranderen en problemen oplossen.
Net zo interessant zijn de redenen waarom mensen niet meedoen aan activiteiten op school. Daarom vroegen we aan de leerlingen die hadden ingevuld nergens bij betrokken te zijn, waarom ze niet actief waren. Bijna de helft van deze groep leerlingen gaf aan dat ze niet actief waren omdat ze er geen tijd voor hadden.

Meer inspraak is belangrijk!
72 procent van de leerlingen is het eens of zeer eens met de uitspraak? ik wil meer inspraak op school?. Twintig procent had geen mening en bijna 10 procent vond dat leerlingen wel een stuk minder te zeggen kunnen hebben op school. Als we dit antwoord uitsplitsen, dan blijkt dat meisjes het belangrijker vinden om meer inspraak op school te krijgen dan jongens. Per schooltype uitgesplitst vinden havo?ers en vwo?ers meer inspraak belangrijker dan vmbo?ers.

Onderwerpen waar leerlingen over mee willen praten
We vroegen ook over welke onderwerpen je graag meer zou willen kunnen meepraten. Onbetwist op nummer 1 eindigden de lesroosters, een belangrijk punt voor iedereen die elke week weer een paar tussenuren heeft. Daarna kwamen voorzieningen zoals bieb, computers en studieruimtes, het beoordelen van leraren en de manier waarop er les wordt gegeven.

Wil je meer weten?
Klik hier voor meer uitgebreide uitkomsten van onderzoek!
Ook kun je samenvatting van het onderzoek als pdf-je downloaden: monitor leerlingenparticipatie 2006 [pdf-224kB]

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog