Wat doet de medezeggenschapsraad op school?

Geplaatst door OCO op 19 juli 2023
Elke school in het basis-, voortgezet- en speciaal onderwijs heeft een medezeggenschapsraad, ook wel MR genoemd. Dat is een groep waar jij als leerling, ouder of leraar ook invloed op kunt uitoefenen! De MR heeft verschillende rechten en taken, waaronder het recht om te overleggen met het schoolbestuur en om informatie te ontvangen over belangrijke zaken. In dit artikel wordt dieper ingegaan op de bevoegdheden, taken en rechten van de MR op school.

Medezeggenschap, altijd verplicht

In hoofdstuk 1 van de Wms wordt als eerste de eis gesteld dat in het basis,- voortgezet- en speciaal onderwijs elke school een MR heeft. Ten tweede stelt ieder schoolbestuur met meer dan één school een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) in (art. 3 en 4 Wms). Het onderwijspersoneel kiest de personeelsgeleding van een MR. De ouders kiezen wie er in de oudergeleding komt van de MR. In het voorgezet (speciaal) onderwijs is er geen oudergeleding, maar een gezamenlijke ouder- en leerlinggeleding. Daarom mogen ook leerlingen stemmen. Leden van de GMR worden getrapt gekozen: door leden van alle MR’ren van de aangesloten scholen.

Taken en rechten

Samengevat gaat hoofdstuk 2 van de Wms over de bevoegdheden van de (G)MR. De basis voor de medezeggenschap vormt de bevoegdheid tot het voeren van overleg met een vertegenwoordiger van het schoolbestuur (art. 6 lid 1 Wms). Daardoor kan de (G)MR op eigen verzoek overleggen met het schoolbestuur. Meestal laat het schoolbestuur het gesprek met de MR door de schooldirecteur voeren. Dit is toegestaan. Als een MR daarom vraagt, dan mag de MR toch het schoolbestuur spreken (art. 6 lid 5).

Initiatiefrecht

Een belangrijke bevoegdheid is het initiatiefrecht van de MR. Dit betekent dat je als lid van de raad zelf voorstellen kunt doen, bijvoorbeeld over het lerarentekort of de ouderbijdrage (art. 6 lid 2 Wms).

Bevorderen van overleg

De (G)MR speelt ook een rol in het bevorderen van overleg en openheid op school, het bestrijden van discriminatie en het informeren van andere leerlingen en ouders (art. 7 lid 1, 2 en 3 Wms).

Recht op informatie

Vanwege het informatierecht ontvangt de (G)MR, al dan niet gevraagd, tijdig alle informatie die deze voor de vervulling van zijn taak nodig heeft (art. 8 Wms).

Speciale rechten: instemming en advies

Er zijn ook speciale rechten waarbij de MR moet instemmen of advies geven. Hoofdstuk 3 van de Wms somt de onderwerpen op waarbij instemmings- of adviesrechten gelden van de (G)MR en de afzonderlijke geledingen. Het schoolbestuur dient bij zaken waarvoor advies vereist is voorstellen tijdig aan de (G)MR voor te leggen, zodat het advies van invloed is op de besluitvorming (art. 17 Wms). Soms moet de (G)MR eerst alle ouders raadplegen, voordat ergens mee mag worden ingestemd (art. 15 lid 3 Wms). Dit betekent dat een besluit alleen kan worden genomen, nadat ouders hun mening hebben kunnen gegeven.

Meer informatie

Wil je meer weten over de (G)MR en hoe je hierin kunt participeren? Check dan deze website: www.onderwijsconsument.nl/medezeggenschap-op-school. Daar staat ook informatie over hoe de MR is samengesteld en beleidstukken van het schoolbestuur die met medezeggenschap te maken hebben.

Als jij wilt meedenken en meepraten over zaken die jouw school aangaan, is de MR een geweldige plek om dat te doen.

Meer artikelen over Raden