OCO 2011-2015, subsidieaanvraag (OCO)

Geplaatst door OCO op 21 september 2010

In de subsidieaanvraag voor de periode 2011-2014 presenteert OCO vijf speerpunten, hieronder verkort weergegeven.

1. Kwaliteit

  • Informatie verzamelen en presenteren
    OCO verzamelt informatie over kwaliteit (bijeengebracht door de verantwoordelijke besturen of de gemeente) en presenteert die zodanig dat ouders deze kunnen herkennen en hanteren.
  • Bewustmaken: informatie en bewustzijn vergroten
    OCO maakt 3 kwaliteitskaarten, ansichtkaarten met punten waaraan elke ouder of leerling kwaliteit kan herkennen, beoordelen en verbetervoorstellen doen: ‘aandacht voor kwaliteit’, ‘cijfers over kwaliteit’, ‘medezeggenschap’.
  • Mobiliseren: incidentele en structurele ondersteuning
    OCO ondersteunt ouders die zich willen groeperen op een onderwerp: kansongelijkheid, onderwijs-opvoeding, kwaliteit of toegang tot scholen voor voortgezet onderwijs zijn onderwerpen van ouderinitiatieven. Daarin past het actief organiseren van de (G)MR – onder meer in een bovenschools GMR-platform dat als een ouderforum voor de gehele stad kan gaan functioneren.

2. Lokaal en specifiek
In contacten met stadsdelen is gebleken dat deze ook een bijdrage willen leveren aan het onderwijsbeleid op het gebied van kwaliteit, betrokkenheid van ouders en samenwerking. OCO wil daarvoor bijzondere aandacht hebben aan de hand van twee modellen: het model van de gespecificeerde kwaliteitsaandacht per stadsdeel (monitoring, jaarlijkse schoolconferenties, jaarlijkse stadsdeelconferentie) en het model van de extra aandacht aan speciale groepen ouders (zoals uitgevoerd in de Indische Buurt). Deze acties zijn afhankelijk van de inzet van de stadsdelen.

3. Open data
Het derde speerpunt is de uitvoering van een langgekoesterde wens om de open uitwisseling van gegevens mogelijk te maken tussen alle partijen die gegeven van scholen verzamelen. OCO vormt daarin een voorhoede omdat met alle partijen relaties onderhouden worden voor het realiseren van gegevens uitwisseling ( gemeente, inspectie, ocw/cfi, cbs). Idealiter worden alle beschikbare gegevens in een open connectie met deze organisaties uitgewisseld zodat iedere wijziging automatisch doorwerkt. Op die manier worden veel meer gegevens transparant dan thans het geval is.

4. OCO-live
Dit systeem is op basis van een aanvullende subsidie van het Ministerie van SZW samen met het ROCvA ontwikkeld voor de ondersteuning van de studiekeuze van alle mbo-leerlingen en studenten in Amsterdam. Onderzoek heeft uitgewezen dat een gedegen investering in een goede studiekeuze een van de effectiefste manieren voor het voorkomen van uitval is. Door samen met mboleerlingen aan een keuzesysteem te werken willen OCO en ROCvA deze investering uitbouwen.

5. Voortzetten….en verbeteren
Naast deze speerpunten zal OCO in de komende jaren op dezelfde manier als tot nog toe aan de slag gaan, natuurlijk telkens op onderdelen verbetering in de werkwijze aanbrengen als die nodig blijken.

Zie voor de volledige tekst de download hieronder.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog