Principes en uitgangspunten islamitisch onderwijs

Geplaatst door OCO op 9 juli 2007

Korte omschrijving door de Islamitische Scholen Besturen Organisatie (ISBO)

De doelstelling van het islamitisch onderwijs is de kinderen voor te bereiden op het volwaardig functioneren en participeren in de Nederlandse samenleving, vanuit de eigen levensbeschouwelijke en culturele achtergrond.

De visie van de ISBO over de positie van moslim-migranten en kinderen in de Nederlandse samenleving is gebaseerd op twee uitgangspunten:

  • de islam is een integrale leefwijze voor de moslims; bovendien is de islam universeel, dat wil zeggen, voldoende flexibel om zich aan elke situatie aan te passen;
  • moslimkinderen kunnen gemakkelijker volledig participeren in de Nederlandse samenleving als het onderwijs bij de leefwereld van de kinderen aansluit; het islamitische onderwijs levert hieraan een wezenlijke bijdrage.

Islamitisch onderwijs wordt gegeven in overeenstemming met Koran en Soenna: islamitisch godsdienstonderwijs is een verplicht onderdeel, islamitische feesten worden op school gevierd en islamitische voorschriften en gebruiken worden nagekomen. De scholen worden door moslims bestuurd.

De pedagogische uitgangspunten voor het onderwijs zijn:

  • ieder kind is in wezen goed;
  • instituties zijn in staat het goede in het kind te ontwikkelen en het kwaad te neutraliseren;
  • opvoeders en ouders moeten het goede voorbeeld zijn voor de kinderen;
  • bij kinderen moet taqwa (godsbewustzijn) ontwikkeld worden zodat zij zich kunnen gedragen vanuit een religieus normbesef;
  • evenwichtige ontwikkeling is pas mogelijk als dat in een veilige en stimulerende sfeer gebeurt;
  • ieder kind is uniek en heeft zijn eigen aanleg; dit vereist een gevarieerde aanpak waarbij met verschillen en gelijkwaardigheid rekening wordt gehouden;
  • naast grondslag en kennisoverdracht heeft de school als taak vaardigheden te ontwikkelen in het perspectief van de Nederlandse samenleving; opgroeien in een multiculturele samenleving geeft mogelijkheden de eigen identiteit te ontwikkelen en vraagt om respect en tolerantie voor andersdenkenden;
  • waarden van de islam, zoals hulpvaardigheid, rechtvaardigheid, tolerantie, vredelievendheid, schaamtegevoel, broeder- en zusterschap, staan centraal in het onderwijs; eveneens heeft de school als taak het kind te leren alle mensen als gelijkwaardig te accepteren.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog