Raadsvoordracht Ouderbetrokkenheid in het onderwijs

Geplaatst door OCO op 18 maart 2011

_______________________________________

Hieronder is de zogenaamde ‘flaptekst’ weergegeven bij de raadsvoordracht ‘Ouderbetrokkenheid in het onderwijs’, geagendeerd op 30 maart 2011 in de commissie OZK en 6 april 2011 in de gemeenteraad. Onderaan deze pagina zijn zowel de flaptekst als de volledige raadsvoordracht als download beschikbaar.
_______________________________________

Als stad vinden we het belangrijk om risico’s vroeg te signaleren, daar – samen met ouders – naar te handelen en te investeren in een positief opvoedklimaat. We staan voor de uitdaging om in aansluiting op onze visie op opgroeien en opvoeden en ons preventief jeugdbeleid, voorwaarden te scheppen om ouders te versterken als opvoeder en als partner van de school en de onderlinge samenwerking van ouders in eigen verbanden te faciliteren. Wij zijn minder vrijblijvend ten aanzien van ouders die niet op de school verschijnen en hun kinderen thuis geen pedagogisch klimaat bieden. Deze herijking spoort met de recent verwoorde visie van de Onderwijsraad op ouderbetrokkenheid en met het in het regeerakkoord voorgestelde dwingende kader voor ouders van jonge kinderen met taalachterstand om deel te nemen aan VVE. Zo willen we dat migrantenouders mede verantwoordelijkheid nemen voor de taalontwikkeling van hun kinderen en bij risico’s op taalachterstand gebruik maken van de voorschool.

De verschuiving van de invulling van ‘ouderbetrokkenheid’ maakt het gewenst om de prioriteiten opnieuw te verwoorden en de uitvoeringspraktijk erop af te stemmen. Aan de prioriteiten gekoppelde acties vinden deels plaats binnen lopend beleid van een ander onderwerp: dat beleid wordt aangescherpt of er worden nieuwe accenten gelegd, waarbij de ouderrol dan nadere aandacht krijgt (OKC’s, VVE). Nieuwe voornemens krijgen een eigen opdrachtgever. Bij alle acties geldt dat de gemeente streeft naar sobere, lichte, doelmatige en zo mogelijk tijdelijke faciliteiten. Het is onze uitdaging om de rol van ouders en school niet over te nemen, maar wél heel duidelijk te maken dat er iets van je verwacht wordt als je in Amsterdam een opgroeiend kind hebt. Op strategische momenten faciliteert de stad: vederlicht, tijdelijk en alleen waar nodig; want uiteindelijk moeten ouders en scholen het zelf doen.

Separaat aan deze voordracht aan uw Commissie is ook het voorstel geagendeerd voor een nieuwe, zakelijke relatie met de Onderwijsconsumentenorganisatie OCO: van subsidiering naar gerichte opdrachtverlening. Deze keuze vloeit voort uit de nu voorliggende raadsvoordracht over ouderbetrokkenheid.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog