Reactie op evaluatieproces (OCO)

Geplaatst door OCO op 16 december 2010

Overwegingen

In de ogen van OCO kan niet gesproken worden van een zorgvuldige besluitvorming:

1. OCO is niet in kennis gesteld van het definitieve evaluatierapport waarop de wethouder zijn standpunt bepaalt.

2. De gemeente heeft OCO niet geïnformeerd over wensen of zorgen t.a.v. ouderbetrokkenheid om te bezien of OCO deze mee zou kunnen nemen in de plannen voor de komende jaren.

3. Een projectsubsidie van vier maanden komt neer op een afbouwsubsidie en kan nauwelijks als een overbruggingssubsidie aangemerkt worden. Daarmee vervalt de gelegenheid van de raad om constructief mee te denken over de invulling van het beleid ten aanzien van ouderbetrokkenheid en de rol van OCO daarin. De raad rest nog maar een zeer korte reactietijd om te reageren op de voldongen feiten die de wethouder aan het creëren is.

4. OCO heeft de afgelopen jaren zo onafhankelijk mogelijk geopereerd, een onzorgvuldige en overhaaste discussie over subsidiëring van OCO verzwakt de positie die OCO inmiddels met veel moeite heeft weten te verwerven.

5. Het is OCO niet aan te rekenen dat Amsterdam geen nader kader t.a.v. ouderbetrokkenheid heeft uitgewerkt. Nu, aldus DMO vandaag, de wethouder het voornemen heeft een nader beleidskader – een verdere uitwerking van JA2 of de verbeteraanpak? – t.a.v. ouderbetrokkenheid te ontwikkelen lijkt het logisch dat de wethouder eerst met OCO in overleg treedt alvorens (financiële) prioriteiten te stellen. OCO heeft echter nog geen uitnodiging voor een gesprek ontvangen en wordt nu feitelijk met een afbouwsubsidie geconfronteerd.

Ontwikkelingen

Op 19 juni 2009 vond het eerste gesprek over de evaluatie van OCO plaats. Op 17 september 2010 ontving OCO een conceptversie van de evaluatie van OCO die door SPA werd uitgevoerd. Deze laat zich als volgt samenvatten: OCO heeft zijn werk goed uitgevoerd (evaluatie), maar verdere subsidiëring is niet nodig (conclusie).

OCO heeft op de conceptversie gereageerd en een aantal aannames en feitelijke onjuistheden waarop de conclusie gebaseerd was weerlegd.

OCO heeft geen eindversie meer van het rapport ontvangen en verkeerde daarmee in de veronderstelling dat het rapport in een la was beland na kennisname van de door OCO aangewezen onjuistheden in de conceptversie.

Met het oog op de behandeltermijnen heeft OCO op 21 september een nieuwe aanvraag ingediend voor de periode 2011-2014. OCO heeft de aanvraag gebaseerd op de ervaringen van de afgelopen jaren, op een inschatting van de ontwikkelingen in de komende jaren en op een eigen evaluatie en ten dele ook op de evaluatie door SPA. OCO had graag nieuwe inzichten en wensen vanuit de gemeente t.a.v. ouderbetrokkenheid meegenomen in de plannen maar heeft dienaangaande geen enkel signaal ontvangen.

De verschijning van een ‘infopunt vraaggericht onderwijs’ op de begroting voor 2011 (pagina 510, Raadsdruk begroting 2011, begrotingsvolgnummer 480.04.14) en van een ‘stedelijke ouderorganisatie’ (kinddoel 7) in JA2 sterkte OCO in het vermoeden dat de conclusie van SPA om geen nieuwe subsidie te verstrekken niet werd overgenomen door het stadsbestuur.

Vervolgens ontving OCO een schrijven van DMO, dagtekening 14 oktober 2010, waarin werd aangekondigd dat DMO bij de wethouder een voorstel zou neerleggen om OCO voor een periode van zeven maanden een projectsubsidie te verstrekken. Daardoor zou er tijd zijn om in de loop van 2011 de gemeenteraad, waar immers het initiatief tot het oprichten van OCO is geboren, te betrekken in de discussie over de toekomst van OCO.

Gisteren werd OCO in een gesprek op DMO echter meegedeeld dat de wethouder dit voorstel van DMO heeft afgewezen en dat de wethouder nu voorstelt om een projectsubsidie voor vier maanden te verstrekken.

Of de wethouder zich daarbij heeft gebaseerd op het conceptevaluatierapport uit september – en bekend was met het commentaar van OCO daarop – of dat er een definitief evaluatierapport is opgesteld waar OCO geen kennis van heeft kunnen nemen is op dit moment onduidelijk.

In het gesprek op DMO vandaag werd ook gesuggereerd dat er bij de wethouder intussen nieuwe plannen leven ten aanzien van ouderbetrokkenheid en dat hij (of een afgevaardigde) daarover mogelijk nog in gesprek gaat met OCO om te bezien of OCO een rol kan spelen in die plannen. De projectsubsidie zou, aldus DMO vandaag, mogelijk een overbrugging kunnen vormen naar inpassing van OCO in nieuwe plannen t.a.v. ouderbetrokkenheid.

Dat de projectsubsidie voor vier maanden als overbruggingssubsidie gezien kan worden lijkt gezien de termijnen voor beleidsafstemming, indienen en behandelen van een aanvraag geen realistische optie: zeker als daarvoor tweemaal acht weken nodig zullen zijn. Daarmee heeft de projectsubside voor vier maanden het karakter van een afbouwsubsidie en de beëindiging van OCO.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog