Samenvatting Rapport van bevindingen kwaliteitsonderzoek Bindelmeer College

Geplaatst door Veerle Straatman op 17 december 2015
“De school trok een aantal jaren geleden nauwelijks leerlingen meer, en stond eigenlijk op de nominatie om opgeheven te worden. In samenwerking met de gemeente Amsterdam en het nieuwe bestuur Zaam is toen besloten tot een ‘doorstart’ met een directeur die al eerder in een soortgelijke situatie ervaring had opgedaan. Die doorstart heeft succes gehad, gezien het feit dat de school in drie jaar tijd haar leerlingenaantal heeft verdubbeld (tot de huidige 500 leerlingen) en nog steeds groeit. De school ontwikkelt zich tot een Brede Buurtschool, met intensieve contacten met ouders, buurtbewoners, bedrijven, instellingen, en andere ketenpartners. Voor de leerlingen worden veel binnenschoolse, buitenschoolse en naschoolse activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd, zoals streetdance, theater, dans. Maar ook voor ouders en buurtbewoners organiseert de school activiteiten, zoals Nederlandse les, opvoedcursussen en sportcursussen.”
“In aansluiting hierop typeren we de school als volgt:
– het is een school die ‘van ver’ komt, en binnen heel korte tijd erin geslaagd is het tij te keren: de leerlingenaantallen zijn ongeveer verdubbeld in vier jaar tijd, en het imago van de school is beduidend beter dan een beperkt aantal jaren geleden.
– de school heeft een prettige, vriendelijke sfeer, en organiseert allerlei activiteiten in en buiten de school om die sfeer te behouden en te verbeteren, en dat ook naar buiten toe uit te stralen.
– de school is sterk gericht op het ontwikkelen van sociale en maatschappelijke competenties, en slaagt daar ook in, maar de cognitieve competenties en uitdagingen voor leerlingen blijven nog wat onderbelicht.”

Oordeel ‘zwak’ voor afdeling vmbo-t Bindelmeer College

Hieronder staan de onderdelen waar de school volgens de inspectie onvoldoende op scoorde. Deze oordelen worden verderop aan de hand van citaten uit het rapport toegelicht.

Onvoldoendes opbrengsten

 1. Doorstroom bovenbouw
 2. Cijfer CE
 3. Verschil SE-CE

Onvoldoendes onderwijsproces

 1. Effectieve feedback
 2. Aanbod voor referentieniveaus taal
 3. Aanbod voor referentieniveaus rekenen
 4. Gebruik analyse prestaties bij vormgeving lessen
 5. Instructie afgestemd op verschillen
 6. Verwerking afgestemd op verschillen
 7. Doelen bestrijden achterstanden

Onvoldoendes kwaliteitszorg

 1. Borging kwaliteit onderwijsproces

Onvoldoendes opbrengstenoordeel

Doorstroom bovenbouw slecht

Geen specifieke toelichting in het rapport.

Cijfer CE slecht

“De meest recente examengegevens (die over het examenjaar 2014) laten geen verbetering zien: het cijfer voor het centraal examen (5,6) is beduidend lager dan het landelijk gemiddelde voor vmbo-tl (6,39) en zal niet tot een voldoende beoordeling leiden.”

 

Verschil SE-CE onvoldoende

“Ook het verschil tussen se- en ce-cijfer blijft te groot (0,77), al is het verschil ten opzichte van de twee voorgaande jaren wel verminderd.”

 

Onvoldoendes onderwijsproces

Effectieve feedback onvoldoende

“Daarnaast hebben wij in de lessen nauwelijks gezien dat er gerichte feedback aan leerlingen werd gegeven: hoe heb je geleerd, wat heb je geleerd, wat ga je leren, hoe past dat in wat je al weet.”

 

Aanbod voor referentieniveaus taal onvoldoende

“Met het verdwijnen van de vm2-route, de vele wisselingen van docenten en van taalcoördinatoren, en de grote hoeveelheid uitdagingen waar de schoolleiding voor stond is dit taalbeleid uit het bewustzijn van de school verdwenen. Sinds kort heeft de school weer een nieuwe taalcoördinator, die een aantal voornemens heeft geformuleerd die dit schooljaar verder geïmplementeerd zullen worden. Deze voornemens moeten echter nog wel in een taalbeleidsplan vertaald worden.”

Aanbod voor referentieniveaus rekenen onvoldoende

 “Het rekenbeleid is verder ontwikkeld dan het taalbeleid; hier is vorig jaar een begin gemaakt met het in gang zetten van gerichte activiteiten.”

“Wij hebben geconstateerd dat verbetering van de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen de aandacht heeft van de de schoolleiding, de werkgroep en de betrokken secties (Nederlands, wiskunde, economie). Door allerlei omstandigheden, waaronder verloop van personeel, is nu nog niet duidelijk of dit aanbod goed past op wat de school en haar leerlingen nodig hebben, en hoe het aanbod adequaat kan worden ingezet.”

 

Gebruik analyse prestaties bij vormgeving lessen onvoldoende

“Voor alle afdelingen geldt dat er nog veel te winnen is in het bieden van onderwijs-op-maat door gerichte differentiatie. Dit is uiteraard van belang voor leerlingen die extra hulp en ondersteuning nodig hebben, maar ook voor leerlingen die juist wat meer aankunnen en sneller door de stof gaan dan gemiddeld.”

Afstemming instructie op verschillen tussen leerlingen onvoldoende

Zie vorig citaat.

 

Afstemming verwerking op verschillen tussen leerlingen onvoldoende

Zie vorig citaat.

 

Doelen bestrijden achterstanden onvoldoende

“Er is veel informatie over de leerlingen voorhanden en ook in het leerlingvolgsysteem opgeslagen, maar de koppeling van deze gegevens vindt Pagina 18 van 20 niet altijd plaats. Er worden bijvoorbeeld niet structureel lijnen gelegd tussen wat er bij RT geconstateerd wordt en wat er in de bijlessen gebeurt.”

 

 Onvoldoendes kwaliteitszorg

Borging kwaliteit onderwijsproces onvoldoende

“Wat betreft de kwaliteitsbewaking van het onderwijsproces: er worden lesobservaties verricht, aan de hand van een vast lesmodel, en hier worden overzichten van gemaakt, op grond waarvan indien nodig vervolgacties en nadere afspraken kunnen worden gemaakt. Dit proces staat echter nog meer aan het begin dan de kwaliteitsbewaking van de opbrengsten.”


Positieve bevindingen

Hieronder staan de onderdelen waar de school volgens de inspectie voldoende op scoorde. Aan de hand van citaten zullen een aantal opvallend positieve punten worden uitgelicht.

Opbrengsten

 1. Onderbouwrendement
 2. Sociale opbrengsten

Onderwijsproces

 1. Gebruik onderwijstijd
 2. Doelgerichtheid onderwijsactiviteit
 3. Uitleg
 4. Actieve betrokkenheid leerlingen
 5. Genormeerde toetsen
 6. Bepaling onderwijs- en ondersteuningsbehoefte
 7. Planmatige ondersteuning
 8. Aanbod voor ontwikkeling sociale en maatschappelijke competenties (goed)
 9. Verwerving sociale en maatschappelijke competenties
 10. Functioneren als sociale en pedagogische gemeenschap (goed)
 11. Beleving sociale klimaat en de sociale veiligheid
 12. Ondersteuning bij keuzes schoolloopbaan
 13. Op ondersteuning en begeleiding gerichte cultuur
 14. Vervulling rol in zorgketen (goed)

Kwaliteitszorg

 1. Borging kwaliteit onderwijsproces

Opvallende positieve citaten

“Extern beschikken de zorgcoördinatoren over een ruim netwerk van deskundigen die ze kunnen raadplegen. Binnen het totaal aan ketenpartners vervult de school een belangrijke functie; dit past ook binnen het idee van een Brede Buurtschool.”

“We hebben op deze school ook de sociale opbrengsten beoordeeld. Deze zijn voor de gehele school als voldoende aangemerkt: leerlingen voelen zich (zeer) veilig en prettig op school, en leerlingen worden gecorrigeerd als ze iets doen dat tot onveilige situaties kan leiden. Hoewel er op dit moment geen goed landelijk meetinstrument voorhanden is om de sociale opbrengsten te volgen, doet de school haar best dit toch in kaart te brengen, onder meer via de EMOVO-metingen, die in de eerste en de derde klas worden afgenomen, en de veiligheidsmetingen. Hieruit valt af te leiden dat de sociale competenties en het welbevinden van leerlingen in de loopt van hun schooltijd een goede voortgang laten zien. Uit de vragenlijst die wij bij leerlingen hebben afgenomen blijkt ook dat leerlingen zich over het algemeen veilig voelen.”

“Zoals al gezegd onder het algemene beeld is het Bindelmeer College sterk gericht op de ontwikkeling van sociale en maatschappelijke vaardigheden van leerlingen. Dit uit zich onder meer in alle activiteiten die in en om de school en de wijk worden georganiseerd, de naschoolse actviteiten in het kader van de Brede Buurtschool, de vele sport- en dansactiviteiten, de keuzecarrousels (met veel activiteiten specifiek voor sociale en maatschappelijke vaardigheden), de maatschappelijke stages.”

 

 

Gerelateerde onderwerpen